Murtuɗo mutii

0
1205

Ɓokki mawki ɗoofiima fukkiima e ceene ndii  leydi
Baramlefi cariima nder mbooyi Fuuta ko mo ngenndi
Cate kelii cammalle koccen ko en muum ndenndi
Ɗaɗi janal maayaani nguuri ko sewnde boli-ndenndi.

Murtuɗo woppirii en heege e ɗomka nder yolnde
Almaddaa mooftii daande eeltunoonde no hulnde
Sunaare ɓesngu alaa ɗo haaɗti ko hoore wulnde
Duneyaa wonaa paso sanɗaaji noddii yurmeende.

Yurmeende Geno saawat ɓanndu hormundu
Almaami Mammadu yolbinii nguurndam adunaaru
Pinal e ganndal ɗoo nguurndam taƴtii yettii faru
Daande deƴƴii rimere eggoore nde jimɗi sooyru.

Ɓokki mawki ɗoofiima fukkiima e ceene ndii  leydi
Baramlefi cariima nder mbooyi Fuuta ko mo ngenndi
Cate kelii cammalle koccen ko en muum ndenndi
Ɗaɗi janal maayaani nguuri ko sewnde boli-ndenndi.

Murtuɗo woppirii en heege e ɗomka nder yolnde
Almaddaa mooftii daande eeltunoonde no hulnde
Sunaare ɓesngu alaa ɗo haaɗti ko hoore wulnde
Duneyaa wonaa paso sanɗaaji noddii yurmeende.

Yurmeende Geno saawat ɓanndu hormundu
Almaami Mammadu yolbinii nguurndam adunaaru
Pinal e ganndal ɗoo nguurndam taƴtii yettii faru
Daande deƴƴii rimere eggoore nde jimɗi sooyru.

Jooburu Kunnda, ruŋtiima alyitiima debbo e gorko
Joomiraaɗo jaɓɓo-maa nder Aljanna toowɗo
Yeeso maa newoo ko O yurmeende jurmotooɗo
Caggal maa finnataa ko O baɗoowo baawɗo.

Jime maa e jimɗi tiitoree caawɗe nafoore pulaar
Jannginooje e tinndinooje ronɓe njaaɓataa ɓaar
Wonaa ɓellere gajjal ko hoore mofi fuu a sar
Ngenndiiɓe haŋki e hannde toownu-ɗaa a jaar.

Capanɗe jeegom e jeegom hitaande ko cagataagal
Ɓuuɓeeki ɓalji Mbaany mooftii ko teddi so ngal jaalal
Min kaaraani kono a woppii ndonu baafal
A suddiima leppi leydi, leydii suddii ma leppi teddungal.

Aamadu Malal Gey «Afogalle»
Ndakaaru, 11/06/09 – Waktu 15ɓo