No almameeɓe toɗɗortenoo e Fuuta

0
2853

Sheex Muusaa Kamara to Ganngel wiyi : “Saanga nde seernaaɓe tooroɓɓe compata laamu almamaagal nde, ko yimɓe moƴƴuɓe ndentata, ndiisnondira, kawra ooɗo ina yoni hannde, o waɗee almaami. O wiyi kadi alaa e sago baɗeteeɗo almaami o renndina won ɗeen geɗe : tawo o wonaa jiyaaɗo; anndaaka e makko ko boni; tawa ko o ceerno ganndo, peewɗo; tawa o dañii ko famɗi fof duuɓi capanɗe nay. So almaami o wonii noon, ko kañum woni mawɗo (hooreejo). So hare yontii ne, ko kañum ardotoo. Almaami Fuuta ko almaami, ko ceerno, almaami goomu fetel (konu).

Almaami o noon so wonii ronnataa.  So o heɓii jawdi, so omo yalta, jawdi ndi heɓtete. Hay huunde o fotaani jogaade. Ko o ceerno tan, ceerndoowo goonga e fenaande. Ceerno firti tan ko ceerndoowo goonga e fenaande ! Ko dañaa fof wattetee ko e”bayti el maali” : ɗum wonani ko miskineeɓe e hoɓɓe arooɓe e ko wayi noon.

So ɗum ɓennii, waɗannooɓe haa Almaami waɗee ɓe, hono fiilooɓe almaami ko nii mbayi : nokku fof won keedɗo ɗoon ƴeftee heen. Ko ɓeeɗoo arooɓe :

To Boosoya : Aali Dunndu. O jeyaa ko Daabiya. O yettetee ko Kan Jallo. O wiyeteenoo ko Alfaa Boosoya.

To Yirlaaɓe Jeeri : Ko Aali Siidi to Mboolo Aali. O yettetee ko Bah. Ko kanko woni mawɗo Yirlaaɓe Jeeri.

To Yirlaaɓe Pete : Ko Siley Amar, oon ko Pete jeyaa. O yettetee ko Aan.

To Ngenaar : Ko El Fekki, to Gaawol. Aañ o yettetee.

To Hirnaange Boosoya : Ko Ceerno Molle walla Elimaan Njaw. O yettetee ko Aañ.

To Laaw : Ko Elimaan Baarangol, o jeyaa ko Meri.

Ɓee ɗo noon so ndenndii, ko kamɓe mbaɗata Almaami, ko kamɓe ngittata ɗum. Almaami ɓurɓo ɓooyde e almameeɓe Fuuta ko Almaami Abdul “Qaadiri” : ina wayi no o wonii heen duuɓi capanɗe tati (30) nii, kanko tan ɓuri ɓooyde. Aamadu Sawa Ciilo to Pete, ko banwano (Wan) gontuɗo Ciisiiwo (Sih) : kanko ɓuri fof raɓɓiɗde ko woni heen.

Almaami ɓurɗo yahde tan ina arta haa woni laabi sappo e go’o (11), ko Almaami Yuusuuf. Ko o Lihdo (Lih) Jaaba. So o yiyii won ko dilli e yimɓe tan, o wiya o woppii. So ɓooyii tan kadi yimɓe ngarta e makko, haa timmi laabi sappo e go’o.

Sheex Muusaa Kamara,

ittaa ko e yeewtere Umaar Bah to Rajo Muritani