Wasiyaaji Ceerno Sileymaani Baal, (Hoore Foonde, avril 1776)

1
2202
Deftere Sheek Muusaa Kamara
Deftere Sheek Muusaa Kamara

«Fuutankooɓe, on poɗiino ardinde e laamu leydi mon kala udditanɗo on damal, yaltini on e laamuuji tooñannge ɗi Deeniyankooɓe e Safalɓe, mi fellitii wonande on oon gardiiɗo e udditde ngaal damal. Alaa e sago noon wonda e dental e pellital Fuutaŋkooɓe fof, tawa ko e anniya ɓamtude diine Alla, tee wonda e muñal, sibu Alla wondi ko e muñɓe.

  Miin noon, ene waawi mi waasa daɗde e ndeen hare. So tawii wonii noon, cuɓo-ɗon e nder mon Almaami ganndo, nuunɗuɗo , mo yiɗaa laamu aduna, ngardinon ɗum koye mon. Kala nde njiy-ɗon omo fantinoo e renndinde jawdi aduna, ngittee mo! Ɗuum ne keɓtee e juuɗe makko kala jawdi ndi o heɓirnoo tooñannge, so o saliima accude laamu, ndenndee kaɓon e makko, lomtinon ɗoon ganndo goɗɗo, tawa ko nuunɗuɗo, joom golle e baɗle, e kala noon leñol walla galle mo o waawi jeyeede ! Hoto fof njaɓee leñol walla galle gooto heeroroo laamu leydi mon, sibu ndeen wayata ko no jawdi ndoneteendi nii, kala kaanduɗo e ardaade on, hoto calo-ɗee ardoo on.

Hoto mbaree mawɗo nayeejo, hoto mbaree cukalel, hoto ɓooree debbo janano, sibu ɗuum ɓuri wonde bone e warhoyre… »

Ittaa ko e Cheikh Muusaa KAMARA - Zuhuurul Basaatiin- pp 30-31

YOWRE 1

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.