Kalasnikof (Kalachnikov)

0
2922
Custom painted AK-47 with a 30 round magazine and a folding stock.

Kalasnikof (Kalachnikov) ko innde fetel darjunde no feewi. Koninkooɓe ina mbiya mo kadi AK-47. Hitaande kala, miliyoŋaaji miliyoŋaaji kalasnikof ina njeeyee e aduna hee. Kanko oo fetel woni njogitaari ɓurndi saraade e winndere ndee. Winndannde no woorunoo ngam haalde tan fetel? Waɗi noon, ko pentunooɗo fetel oo, biyeteeɗo Mikhaïl Kalachnikov sankiima ñalnde altine 23 desaambar 2013, ina yahra e duuɓi 94.

Mikhaïl Kalachnikov miijinoo oo fetel ko e hitaande 1947 ; o heɓii njeenaaje keewɗe, kono o meeɗaa heɓde mbuuɗu e njeeygu oo fetel mo o fentunoo.

O jibinaa ko 1919 e nder gurel to nokku ina Siberi (Riisi). O haɓaama e wolde adunaare ɗiɗmere. Kalasnikof oo noon waylaama e cili keewɗi, kono haa hannde o tafetee ko to Ijevsk. Kono omo heewi ñemmbeede. Rebel en e ownooɓe fof kadi ko kanko keewi huutoraade.

Huunde mettunoonde Mikhaïl Kalachnikov, sibu o wiyi o sosrunoo oo fetel ko rokkude yimɓe njogitaari ndartordi, kono wonaa kay njogitaari njanirndi e woɗɓe.