Yeewtere heewnde faayiida

0
2277

Ko daartol sagata gorko janngoynooɗo caggal leydi, waɗi toon duuɓi e kitaale. Nde o arti cuuɗi maɓɓe, o noddi jinnaaɓe makko, o wiyi ɗum en omo jogii naamne tati. Omo yiɗi ɓe njiylanoo mo ganndo diine walla ganndo ko o waawi wonde fof, baawɗo jaabtaade naamne makko tati ɗe. Jiknaaɓe mbaɗi laakngal, leydi ndii fof naati e njiylawu, ha ɓe njiyti ganndo gooto, ceerno mawɗo, juulɗo. Ceerno noddaa ari, kanko e sagata gorko ɓe kuccondiri.

Sagata o wiyi mo : Holi aan ? Aɗa waawi jaabaade naamne am ɗe ?

Ganndo o jaabii : Ko mi maccuɗo Alla (Subhaana huu wa ta’alaa), so Alla jaɓii, ma mi jaabo naamne ma ɗe.

Sagata o wiyi : Aɗa yenanaa aɗa waawi jaabaade ? Annduɓe heewɓe e haralleeɓe heewɓe ndonkii jaabaade ɗum dey !

Ganndo o wiyi mo : Ma mi eto, hakke baawɗe am e wondude e ballal Alla jaaboraade no feewirta nii (Alla yettaama).

Sagata o wiyi : Miɗo jogii naamne tati:

1. Mbele Alla ina woodi ? So tawii omo woodi hollu am mbaydi makko.

2. Hol ko firti hoddiro ?

3. So tawii Seyɗaane tagiraa ko jayngol, hol ko saabii ñalnde darnga omo werlee e jeyngol, tawi kadi ko ɗuum o tagraa ; sibu ina yaakoraa o jogoraani tinde toon tooseeki nguleeki, nde tawnoo Seyɗaane e Jahannama kala tagraa ko jeyngol. Mbele Alla ko jejjitnooɗo ɗuum e oon sahaa nde tagata Seyɗaane nde?

O tinaani o maataani tan, haa ganndo o wiyi mo hello e hakkille tal ! Bannge ñaamo hakkille makko o.

Sagata o, ina ñuɗoo muusuuki wiyi mo, kanko ganndo o : Hol ko tagi cekan-ɗaa kam ? A wiyataa tan a waawaa jaabaade ?

Ganndo o heɓɓitii wiyi mo : mi sekaani. Ngoo hello e hakkille ko kam woni jaabawol naamne ma.

Sagata o wiyi : mi faamaani ko kaal-ɗaa ko.

Ganndo o nammnii mo : Hol ko tinɗaa nde piymaa-mi hello e hakkille nde ?

Sagata o : Aɗa anndi kay ko muuseeki tin-mi

Ganndo o : Jooni noon, aan, aɗa goongɗini muuseeki ki ina woodi ?

Sagata o : ahaa, miɗo goongɗini ɗum kay, ɓayri mi muusaama.

Ganndo o : hollu am mbaydi muuseeki ki !

Sagata o : mi waawaa ! Muuseeki ina holloo ? Hollotaako.

Ganndo o jaabii mo, wiyi mo : ko ɗumɗoo woni jaabawol naamnal maa gadanal ngal. Enen fof eɗen tina goodaangal Alla, hay so tawii noon en mbaawaa sifaade mbaydi makko.

O jokki, kanko ganndo o, o wiyi : Hanki jamma, a hoyɗiino wonde ma mi fiye hello e hakkille hannde ?

Sagata o : Alaa !

Ganndo o : ko ɗumɗoo wiyetee hoddiro, woni jaabawol naamnal ma ɗiɗmal ngal. Junngo kellirmaa-mi ngo, hol ko ngo tagraa ?

Sagata o : Ko nguru ngo tagraa.

Ganndo o : Yeeso ma ngo, hol ko tagraa ?

Sagata o : nguru.

Ganndo o : hol ko tin-ɗaa nde piymaa-mi hello e hakkille nde ?

Sagata o : muuseeki.

Ganndo o : Ko nguru fiyi nguru, kono ɗum haɗaani ɗum musde. Ko noon ne, hay so tawii Seyɗaane e jahanna kala tagraa ko jeyngol, so Alla welaama, jahannama maa wonana seyɗaane nokku gulɗo haa ɓurti.

Ittaa ko e Internet

Fulo : Bookara Aamadu Bah