Nuwaasoot : Wejo koolol 2 keewal pine (Wideyoo)

1
1859

Koolol keewal pine ɗiɗmol, yuɓɓinaama e Nuwaasoot tuggi 7 haa 10 feebariyee 2013. Pelle pine ngenndiije mbaɗii heen golle maantinɗe, hono pelle pine  Wolof e sooninke e Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani. Hikka noon, heen fedde kala suɓii ko kewuuji tati ɗi yuɓɓinta e jammaaji tati ɗii. Nii woni Fedde Ɓamtaare Pulaar holliti, jamma gadano oo ko «pulaagu», jamma ɗiɗaɓo oo «hiirde wammbaaɓe», jamma tataɓo oo «hiirde pekaan».

Koolol keewal pine ɗiɗmol, yuɓɓinaama e Nuwaasoot tuggi 7 haa 10 feebariyee 2013. Pelle pine ngenndiije mbaɗii heen golle maantinɗe, hono pelle pine  Wolof e sooninke e Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani. Hikka noon, heen fedde kala suɓii ko kewuuji tati ɗi yuɓɓinta e jammaaji tati ɗii. Nii woni Fedde Ɓamtaare Pulaar holliti, jamma gadano oo ko «pulaagu», jamma ɗiɗaɓo oo «hiirde wammbaaɓe», jamma tataɓo oo «hiirde pekaan».

Ɗum jiidaa e ndefu e wejo waɗaangu e balɗe tati ɓee yowitiingo e «maabaagu e cañu».      

Ñalnde 06 lewru feebariyee 2013, kikiiɗe mum, aduna fof hucci ko to dingiral fuku koyɗe leegal Liksaar, hakkunde darnooɓe cuuɗi e feŋooɓe tillisaaji. Wuro fulɓe, sooninkooɓe, jolfuɓe e teheende safalɓe ngoniri ko bannge rewo dingiral ngal. Tuggude e hakkunde dingiral ngal feewde bannge maggal worgo, ko tillisaaji yeeyooɓe geɗe ŋeñaaɗe, joom goobu en e geɗe banngorɗe (tourisme). Gure keewɗe nootitiima. Tuggude ɗoo e Nuwaasot (leeɗe Tayaret e Liksaar), Attaar, Kiifa, Rooso, Kayhayɗi (sooninkooɓe goobooɓe), Waad Naaga, Butilimiit, Temmbedara haa addan maa e Walaata ngarii kadi, ngaddorii geɗe keewɗe ɗe mbaadiiji ceertuɗi. Hay safaruuji ganni ngarii heen ummoraade to diiwaan Tararsaa.

Ñalnde 07, ko ndeen koolol ngol udditaa heedde 20w15h. Kono tawi ko adii ɗum, geɗe wejo ɗee puɗɗiima gila subaka. Rewɓe maabuɓe mahooɓe, gila e Ayse Kase, Hawwaa Kiiɗe, Tullaay Kume, Kanni Keneme, Tullaay Keneme, Ayse Aliiw Sanngoot haa anndan maa e Faama Cillo Ñaŋ mbaɗii golle tiiɗɗe saɗne.

Ɓe ngaddii kala edda meeɗnooɗo maheede ko fayti e loonde, ɓe nduuɗaani hay loongel jombaajo e ciŋkal mum. Ɓe kollirii fannuuji keewɗi pehe cuuraawi e lootorɗe, guttuuji, mbulkon haa e waataaji ñobbirɗi cawɗi.

Ɓe kollirii, haa hannde, wonde hade barmeeji jamɗe walla koymet jolde, ko maabuɓe mahatnoo payane e julɗe mum en. Ko noon ne kadi haa hannde, ɓe kolliri yimɓe arɓe yeeɓde wejo ngoo wonde yo nganndu ko fuɗɗii hollireede ɗoo koo e golle, ko golle rewɓe maabuɓe tan kono kay golle worɓe ɗee ena keddii, ngaraani tawo. Ko ɗoon worɓe sañooɓe hono Demmba Iñcee Bah e Daawda Daabo ngari ena ndadii haa tiiɗi, ngasi, peewni ñiɓal, naatirɗe mum e jaltirɗe, mbeerti dasnde, heddii koyɗe, ngal ena ŋabba, ngala e telloo e jaaɓirɗe, juuɗe ena ndoga hakkunde ɗaldugal, niire, taggorgal e sukku, rewɓe ɓursooɓe, hartooɓe, mottooɓe falla e gaara ena njooɗii ena teefondira e horwittooɓe. Hono hojom, ɓe kolliri leppi goro, giitalaa e ñagga, jamaanu ena ndaara. Kelle poɓɓi, eskey woodani golle ŋarɗuɗe.

Nde gorle ngarti e lawɓe, ko rewɓe ɓee hono Tullaay Aali Soh, Faati Gemmu Njum, Faatimata Soh e Huley Aali Soh ngadii tawo jirwinde haa aduna fof nootitii e suudu fulɓe. Worɓe lawɓe ɓee, Aliiw Boolo Soh, Gemmu Njum, Yero Buubu Wañ e Sammba Juulde ngoni e hollude safalɓe, sooninkooɓe, tuubakooɓe arnooɓe e jolfuɓe wonde lawɓe keedtaani caggal e nder renndo fulɓe. Ɓe kolliri ñeeñal tabitngal, ngal wonaa ekkoor mawngu, ngal wonaa jootaa-ekkitii gila e lahe kinnare e lahe mime, kuunde e kolfe, ɓirduɗe haa e boɓi baɗɗi ŋabbirɗe hono ndu Faatimata Hawwaa Jeŋ mo Demɓe e wuro nayi sifotonoo nduu. Ɓe kollirii e nder ɗeeɗoon balɗe tati hay laaɗe subalɓe e awƴe mumen hay so tawii ɓe njejjitaani ko rewdunoo hakkunde labbo e cubballo.

kɗl : NJaay Saydu Aaamadu

 

 

YOWRE 1

Comments are closed.