Konngol Y.NG. FƁPM e ñalngu ciftorgol Umar Bah Mboyna

0
896

Feewde e joɗnde ciftorgol Umar Bah Mboyna

Ooy Fulɓe !
Ooy enɗam Umar Bah Mboyna !
Ooy musiɗɓe e gollodiiɓe Umar Bah Mboyna!
Mi salminii on e innde yiilirde ngenndiire FƁPM e innde fedde ndee e hoore mum.

Musiɗɓe tedduɓe

Joomiraaɗo toowɗo oo, tagɗo winndere ndee oo, wiyi  : « tagir-mi yimɓe e jiineeji ko haa ndewa mi ». Rewde Alla e goonga, ko teskaade e teddinde tagoore Alla, gila e weeyo mum, haa e sato mum, haa e kuulon mum, haa e aadeeji mum. Teddinde tago Alla ko gollaade e yeeso hisnude tago ngoo e bonanndeeji, dow daraade laŋ e ƴellitde e hisnude tago ngoo.

Oo gorko moƴƴo mo ngon-ɗen e siftorde golle mum hannde oo, hono Umar Bah Mboyna, ko gadduɗo haa laaɓti ballal mum e faaminde renndo ngoo konngol joomiraaɗo ngol. Ndeen muuyaande, Alla rewni ɗum e makko ko to bannge pinal, hoddiri yo o naat e fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani e sahaa muusɗo, sahaa mo yimɓe mbaɗantee jeeyngal nafoore wonnde e janngude Pulaar. (Hol ko janngi Pulaar ?). O duusi Fedde ndee e golle mum, haa o hooti e joomiiko. Ndeen darnde addani fedde ndee arde hannde e yeeso oo jamaanu, ngam seedtaade balle makko e ƴellitgol pinal leñol ngol, e nder heen, e ƴellitgol pine ngenndi makko e dow ñootde hakkunde leƴƴi ngenndi makko Muritani, mbele ina hisa, daɗa e bone musibbaaji hoore am hooram ngaddata (geɗe seyɗaan).

Ɗuum ina feeñi e, darnde makko e nder FƁPM e darnde makko e nder pelle goɗɗe (sifaa …), e golle makko (D.Ɗ.NG. – Rajo – Tele), e kooli pine cifotooɗi eddaaji pine Muritani. Ngal alluwal hollirii haa laaɓti pellital Umar Bah Mboyna, darnde Umar Bah Mboyna, muñal Umar Bah Mboyna, belgol Umar Bah Mboyna. Goongɗingol Umar Bah Mboyna wonde nguurndam mbelɗam fawotoo ko e daraade laŋ e ñootde e hisnude weeyo, sato, e waɗde ɓuri tiiɗde e moƴƴude e yimɓe ko ɓurɗo teddinde aadee.

Banndiraaɓe Sehilaaɓe

Eɗen ñaagoo Alla toowɗo oo nde ɓuuɓnata ƴiye Umar Bah Mboyna, ƴiye denndaangal maayɓe (juulɓe). Yo Umar Bah Mboyna wonan yontaaji garooji lewlewal udditaare, ñootowal hakkunde renndooji e leƴƴi, haa ngenndi makko hisa e caɗeele nguurndam e koɗdigal.

On njaaraama.

kɓl : Abdullaay Haaruuna Sih, koolaaɗo Kuuɓal FƁPM