Yarƴiiƴo gollotooɓe

0
1735

Pelɓondire mbaɗii ñalnde altine 22/04/2013 hakkunde dokkeer en (roondotooɓe) e sanndarmori, ɗo Poor Nuwaasoot ɗoo. Heewɓe e roondotooɓe ɓee ngaañiima heen. Heen woɗɓe kadi nanngaama. Caggal ɗuum ko roondotooɓe wonɓe e jehreeji Nuwaasoot …Hol ko addi bone ? Addi bone, ko ɓe diinnunooɓe ngam ɗaɓɓude ittugol Muhammed wul Seeknaa e gardagol Biro ƴettoowo roondotooɓe oo, biyeteeɗo BEMOP, e jeytoregol maɓɓe heen, kam e ɓeydugol njoɓdi jebbitgol.

Ɓe njoɓetenoo ko mbuuɗu wonande kala kiloo tellinaaɗo, jooni, ɓe naamndii ko famɗi fof, ko buuɗi tati wonande kala kiloo jebbitaaɗo. Aɓe ɗaɓɓunoo kadi udditgol safrirde e Poor wonndude e ammbulaas.

Keeweendi roondotooɓe ɓee ko hedde ujunnaaje jeeɗiɗi neɗɗo, tee, ɓuri muusde heen fof, ko doole maɓɓe ɓooyii siiɓeede, sibu, ooɗoo biro BEMOP (Nuwaasoot e Nuwaadibu), alaa ko woni golle mum, so wonaa ɓilaade hakkunde gollotooɓe e jom golle en, e ñaamde doole gollotooɓe. Tee, senndikaaji ɓooyii ɗaɓɓude pusgol makko, sibu makko laataade kootu nguurngu e ƴiiƴam gollotooɓe, ɓurii jooni duuɓi noogaas. So njiyaagu ina woodi e leydi hee potngu haɓeede tigi-rigi, ko nguuɗoo njiyaagu e ñaamgollaagu.