Muraabituun en ndañii wune ! Fotii !

1
1596

 

Go’o ko kippu fuku bal Muritani ina jeytoreyee e daawal cakkital kawgel e nder duunde Afrik, gila Muritani sosaa. Ko huunde fanndanoonde ko ɓooyi, kono ko jooni ɗum yettii.

Ɓooyii fanndeede, fotii nde waɗi. Kippu Muritani fuku Bal dañii fartaŋŋeji ɗiɗi, so hawde kippu Senegaal e loowde laawol feewde Afrik worgo ngam tawtoreede kawgel joofnirgel CHAN 2014.

Nganndu-mi Muritani jaasaani leyɗe keddiiɗe ɗee fof, haa ko ina heeda laaci leyɗe fof. Leydi ndii meeɗaa waasde jogaade fettooɓe waawɓe, tee ɓuri yoga e leyɗe catiiɗe ɗum ngalu. E kitaale 70-80, Muritani ina joginoo kippuuji basket e Wolee Bal baawɗi. Yontaaɓe ɗeen kitaale ina ciftora Taatum (Ekkinoowo) e fettooɓe waaɓe no Mbooc en tato, ‘Leŋse’, Faal, Ndiaga, ekn. Eɗen njenanaa, so ardiiɓe ɓee cuɓaama e yimɓe fannu coftal ɓalli, so heedi-heeda e ngaybeela ɗaccii, ma en njettoyo ko ɓuri ɗoo woɗɗude. Heddii ko haa mbiyen Yo wuur Muribituun en. So ɓe njahii Afrik worgo, yo ɓe ngartiran en karaŋ oo.

—————————————-

CHAN, dottere « Championnat d’Afrique des nations de football » ko joofnirde kawgel fuku bal hakkunde leyɗe Afrik juɓɓinteengel duuɓi ɗiɗi kala (lomlomtondira e CAN) tawi fettata heen tan ko fettooɓe bal duumiiɓe e kolobaaji leyɗe mum en, ɗum firti ko kala gonɗo e kolobaaji caggal leydi, jeyaaka heen. Ngel sosaa ko e 2009.

CAN, hono « Coupe d’Afrique des Nations » woni kawgel fuku bal ɓurngel mawnude e ɓooyde juɓɓinteengel e Afrik. Ɗooyene, fettooɓe ɓee ko kala mo leydi mum suɓtii yo jeye e kippu mum, yo a taw fettata ko e kolobaaji leydi ndii, walla e kolobaaji goɗɗi.

YOWRE 1

  1. ko fati e ekpu

    mi calmini on indemon e njetodemon  min mbayattan ko yo ardibebe yo tino mbasa yewode njiidiga  kala mobe gandi ine jogi  karallaga wawude  jibinande kippu o huude ta be mbada dumhen 

Comments are closed.