ONA wiyi maa Abdel Asiis tuubana ɗum !

1
1635

 

Njuɓɓudi heedooɓe ñaawoore (ONA) Muritani wiyi yo hooreejo leydi oo, hono Muhammed wul Abdel Asiis yaafnoo, sibu e yeewtere makko Neema, o naamndanooma ko faati e ciimtol Ahmed Saalem wul Buuhubeyni, gardiiɗo njuɓɓudi ndii waɗi hikka ngol. Hooreejo leydi oo jaabtorii cekedele wiyi « hol jamirɗo mo haalde ɗuum… ». ONA jaabtiima, holliti wonde kaaɗoo haala « haanaani » tee,

« ummoraade e hunuko hooreejo leydi, hooreejo Diiso Toowngo Ñaawoore, ko ɗum huunde bonnde ». Ɓe mbiyi haala makko kaa ko « jalkitte njuɓɓudi ɗo kala ɗawaaɗo hakke mum e tooñeteeɓe tooñanngeeji goɗɗi, moolotoo… »

ONA holliti wonde : go’o « Batonnier Ahmed Saalem wul Buuhubeyni ko toɗɗaaɗo e laawol, mo hay caggal leydi heɓtini, sibu o heɓii ɗowde mooɓondiral barooji winndere ndee, hono CIB » ; ɗiɗi « ONA ina hesɗitina hoolaare mum e Buuhubeyni, tee kala ko ŋaacci mo, ŋaacci ko denndaangal awokaaji Muritani, bonni ko faayiida ñaawirɗe e sifaa kuuɓtodinɗo ».

E joofinirde « ONA ina waɗɗina e hooreejo leydi oo yaafnaade, sibu makko bonnude faayiida dental ngal ».

Fooyre

YOWRE 1

  1. ko adi ko salminaango am
    ko adi ko salminaango am faade mo kadi e yettude on e ngol ciifol konngol mawdho koko teskete mawdho o ne foti rentaade ko heewi hala ka moyyaani yodhaani e mawdho leydi

Comments are closed.