Kariim Wad ñaawetee ko e lewru suwee 2014

0
1509

 

Kariim Wad, jahroowo hikka e duuɓi 45 mo Senelgaalnaaɓe innirnoo « kalifu Asamaan e Leydi » walla kadi « Kalifu Winndere » Alla e mum heewnoode mbaawka nde baaba mum, hono Abdullaay Wad, laaminoo Senegaal ndee, mbiy-ɗen Kariim Wad, cokranooɗo tuumeede « galɗirgol ngol rewaani laawol » ñaawetee ko e lewru suwee faandu nduu, kanko e woɗɓe tuumaaɓe « waalitde mo e ɗeen golle galɗirgol ngol rewaani laawol ».

Kamɓe fof ñaawata ɓe ko ñaawirde wiyeteende CREI nde Abdullaay Wad sosnoo, nde Makki Sal wuurtini ko toɗɗaa hooreejo leydi koo. Ñaawirde « CREI » (Cours de Repression de l’Enrichissement Illicite) waɗiraa tan ko haɓde e « Galɗirgol ngol rewaani laawol».

Ñalnde 17 abriil 2013, o tuumanoo ko jogaade sosiyateeji e galleeji e otooji tawi fof njaru mum millaa ko hedde 694 miliyaar kaalis CFA. Caggal ɗuum, ñalnde 16 oktoobar 2013 o tuumaa jogaade 98, 6 miliyaar CFA to booñ gonɗo to Monaco. Waktuuji seeɗa ko adii joofgol lajal wiɗto ngoo, 45 miliyaar CFA goɗɗe mbiyaa njiytaama e konte banke goɗɗe to Sinngapuur.

Heedooɓe makko ɓee mbinndii hooreejo Banke Adunanke (Banque Mondiale) ngam hollitde mette mum en e  « ndee takkere nde alaa ɗo tuugii ». Ɓe mbiyi heen « a min ɗaɓɓir maa nde njokkondirtaa jooni jooni e laamu Sinngapuur ngam artirde kaalis biyaaɗo ina toon oo ».  Ciftinen wonde Banke Adunanke oo ina gollondira e laamu Senegaal rewrude e njuɓɓudi mbiyeteendi ‘’Star’’ (Stolen Assets Recovery, pour la restitution des avoirs volés) toppitiindi heɓtudi jawdi ngujjaandi. Ko e ngoon yeeso kadi ɓe ngollondirta e « Office des Nations unies contre la drogue et la criminalité(ONUDC) » woni Njuɓɓudi Fedde Ngenndiije toppitiinde haɓde e dorog e warhoore. Faandaanre Star noon ko wallitde leyɗe pamare doole heɓtude ngalu mum ngu ardiiɓe ɗum en ngujjata.

Kono, eɗee balɗe ɓuri footude hakkillaaji yimɓe ko gartal Wad, nde tawnoo ngal waɗii dille mawɗe. Wad ruttiima e luulndo, e fiddeende, kam fof e heɓde 87 hitaande. Senngoor, nde woppi laamu, hay gooto nantaani dille mum, Abdu Juuf ko noon. Kono Goorgi, “Baaba mum Muusaa Dadis Kamara e Kariim Wad”, Wad sehil Muhammed Abdel Asiis, ma a taw yejjitii wonde “Aduna waawi mbir, waawi mbaaddi”!

Fooyre Ɓamtaare