Ziyaara Ceerno Abdallaahi JAH 2011

0
1513

Tuggi jamma alkamiisa oo, haa subaka aset, ko almuɓɓe ina njaara, ina njima Nulaaɗo Alla “juulde Alla e kisal mum yo ngon e makko”, ina nginna Allah. Ko ɗoon njiyataa, nanaa ɗaaɗeleƴƴii ceertuɗi, gila e safalɓe muritaninaaɓe, wolofaaɓe senegaalnaaɓe, ginenaaɓe, malinaaɓe e ko wonaa ɓeen, ina njillondiri, ina njiirondora ina mbiya : alaa goodɗo so wonaa Alla. 

Ko ñalnde kikiiɗe aljumaa, Ziyaara oo fuɗɗii. Ko almuudo biyeteeɗo Saydu Nuuru TAAL, udditi Ziyaara oo e lomtaade Ceerno Aliw Tulla WAÑ,

Tuggi jamma alkamiisa oo, haa subaka aset, ko almuɓɓe ina njaara, ina njima Nulaaɗo Alla “juulde Alla e kisal mum yo ngon e makko”, ina nginna Allah. Ko ɗoon njiyataa, nanaa ɗaaɗeleƴƴii ceertuɗi, gila e safalɓe muritaninaaɓe, wolofaaɓe senegaalnaaɓe, ginenaaɓe, malinaaɓe e ko wonaa ɓeen, ina njillondiri, ina njiirondora ina mbiya : alaa goodɗo so wonaa Alla. 

Ko ñalnde kikiiɗe aljumaa, Ziyaara oo fuɗɗii. Ko almuudo biyeteeɗo Saydu Nuuru TAAL, udditi Ziyaara oo e lomtaade Ceerno Aliw Tulla WAÑ,

 goownooɗo waɗde ɗuum, sabu mum rafi, heɓaani tawtoreede. O udditiri ko Quraana, caggal ɗuum, o rewni heen konngol Ceerno Aliw Tulla huccitini e hoɓɓe ɓee, hoɓɓe Alla, ngaam bismaade ɗum en.

Caggal ɗuum, Aamadu Muusaa NGAYDE, yettini jamaanu oo konngol, tawi ko jubbannde e nguurndam Ceerno Abdallaahi JAH

Konngol ngol feññinii himme Ceerno fayde e jaŋde. O janngii jaŋde binnde e seerenɓe heewɓe, haa o heɓi heen ko neɗɗo heɓata e jaŋde, dakmitoo. Kono o ronku heɓde heen dakamme mo o yiɗi oo. Ko maa Alla waɗi o jokkondiri e Ceerno Abdullaahi SAAKO, nde o dañi ko deeƴi e hakkille makko, hono gannde mbirniidi (ganndal Alla e sirruuji mum). Ko ndeen kadi o faami tigi-rigi, holi nafoore gannde peeñɗe (Quraana, sariya, ekn). O feññiini ɗoon wonde Ceerno Abdallaahi JAH, ko Ceerno nafoore mehre-mehre, alaa ko woni haaju mum, so wonaa nafoore ɓiyi Aadama. Ko ɗoon kadi, sukkaaɓe heewɓe, ƴefti konnguɗi, ɓee kaali e Pulaar, ɓee e Arab, ɓee e Farayse walla Enngele, ina maanta, ina njaara ɓure Ceerno Abdallaahi JAH.

Nde jamma oo yahi haa feccini, Ceerno Abdallaahi JAH ƴefti konngol, yetti yimɓe ɓee, yeewtani ɗum en nafoore e ɓure Laawol Tijjaan, nafoore nehdi. O teeŋtinii almuudo wayi kono neɗɗo lummbotooɗo e maayo ngo alaa powle nii. Ɗuum noon, darnde alanaa mo, fooftere alanaa mo, so omo yiɗi heɓde dakkamme Laawol Tijjaani.

Ceerno Abdallaahi JAH joofniri konngol mum ko noddude yimɓe feewde e Alla, e ñaaganaade ɗum en deeƴal ɓerɗe.

Caggal nde Ceerno Abdallaahi JAH joofni konngol mum, ko almuudo makko, ganndo, biyeteeɗo Aamadu BAH, lollirɗo Ustaaz BAH, ƴefti konngol. Hikka yeewtere makko fayti ko e firo deftere Sheex Baay ÑAS adii winndude, tawi ina yahra e duuɓi 21, wiyateende “Ruuhul Adab” hono : “nguurndam nehdi alliyankeewi”.

Ko deftere ɗowoore almuudo, haa anndina ɗum wonde, diine, wonaa yiilaade Aljanna, walla hulde Jayngol woni ko ɗaɓɓetee, kono ko joom Aljanna e Jayngol oo, woni jiileteeɗo, haa ɓiyi Aadama annda hoore mum, annda Joom mum tigi-rigi.

Nde Ustaaz BAH joofni yeewtere mum, ko Ceerno Buubu BAH to Baabaaɓe, ɓami konngol, yeewtani yimɓe ɓee ko fayti e ɓure Laawol Tijjaani e ko fayti e sariya. Caggal ɗuum, tawi jamma o jenngii, konngol arti e Ceerno Aamadu BAH, o udditi damal naamnde, hono no Ceerno makko waɗatnoo nii. E dow yamiroore ceerno makko, Ceerno Abdallaahi JAH, o jaabiima kala naamndal naamndangal, gila e naamnde paytuɗe e diine, e nguurndam renndo, haa e paytuɗe e dawrugol. Ko subaka aset oo, Ziyaara o gasi, caggal nde Quraana jannngaa, seerenɓe ɓe nduwaani arnooɓe ɓee, gooto fof loowti laawol hooti to umminoo.

Aadama GISE

Fulo : Aamadu Muusaa NGAYDE