Woppere ruttinii ndiwoowa

0
910

Ɗum kay wonaa daarol nii, ko goonga. Ndiwoowa umminooka kanndaa Heathrow to Londres, laamorgo Angalteer, ñalnde alkamiisa 12 marse 2015 ina tiindii Dubay, nde yahi haa hakkunde yolnde, ruttii sabu henndu woppere neɗɗo gooto joɗɗini nder suturaaji laana kaa.

Ɗum kay wonaa daarol nii, ko goonga. Ndiwoowa umminooka kanndaa Heathrow to Londres, laamorgo Angalteer, ñalnde alkamiisa 12 marse 2015 ina tiindii Dubay, nde yahi haa hakkunde yolnde, ruttii sabu henndu woppere neɗɗo gooto joɗɗini nder suturaaji laana kaa.

Nde ka diwi fotde 30 hojom, yimɓe ɓee ndonki foofde sabu henndu bonndu ummoriindu e suturaaji hee. Gooto e jolnooɓe e laana kaa, ina seedtoo : “yimɓe ina ngonnoo e jam tan haa mawɗo laana kaa noddi kalfinaaɗo kabin oo. Ko ndeen yimɓe puɗɗii faamde won ko kewi ko haawnii. Hojomaaji 10 caggal ɗuum o wiyi yimɓe ɓee ma a taw teskiima won henndu ndu welaani ummortoo e suturaaji hee. O wiyi wonde ko kuudi lerɓundi” Nii o wiyi. Yimɓe laana kaa ngoni heen, alaa fof no ɓe mbaɗaani ngam ñawndude ɗum, kono ɓe ndonkani. Ɓooytaani mawɗo laana kaa yaafnii, habri wonde “sabu ngoƴa cellal e kisal” laana kaa alaa e sago ruttoo Londres. Jolɓe heen ɓee ndañanaama otel (jippunde), ɓe mbaɗtaama e laana ngoɗka potka ummaade toon janngo mum.  Baɗɗo noon oo, yimɓe fof ina nganndi yettoode mum, kono mawɗo laana kaa, nde tawnoo ina tawanoo ajaande Nafisatu Jallo e Diminik Kan rawane ndeya, wiyi waawaa difaade jooni jooni tan kadi ajaande woɗnde !

Bahbaho