Won ko wonnoo ɗoo : Kuudetaa daɓɓo balɗe

0
1831
jenndere.jpg

Ko kiɗiiɗe alkamiisa 17 settaambar 2015 seneraal Jenndere, gardiiɗo RSP, heɓti laamu to Burkinaa, sosi Diiso Ngenndiiwo Demokaraasi (CND). Jenndere jeyaa e yimɓe ɓurnooɓe ɓallaade Beles Kompaawore. Hujja makko : « deeƴnude leydi ndii ». O hunii yuɓɓinde woote caggal nde o diisnondiri e hoohooɓe politik leydi ndii.

Ko kiɗiiɗe alkamiisa 17 settaambar 2015 seneraal Jenndere, gardiiɗo RSP, heɓti laamu to Burkinaa, sosi Diiso Ngenndiiwo Demokaraasi (CND). Jenndere jeyaa e yimɓe ɓurnooɓe ɓallaade Beles Kompaawore. Hujja makko : « deeƴnude leydi ndii ». O hunii yuɓɓinde woote caggal nde o diisnondiri e hoohooɓe politik leydi ndii.

Kono, Seriif Sih, hono hooreejo Diiso ngenndi cabborɗo, ko majjirɗo ɓe (ɓe mooftii hooreejo leydi oo e gardiiɗo hilifaaɓe oo), tee wiyi ko kañum woni hankadi hooreejo leydi, hade Kafando woppiteede. Seriif ɗaɓɓiri ardiiɓe konu nde njaggata Jenndere e yimɓe mum.

Tuggi ndeen, haa nde konu uddata Wagadugu ndee, ko seppooji e leydi hee kala, teeŋti noon e Wagadugu, Boobo Julaaso, Fada Ngurma ekn… Koninkooɓe RSP pellii ɓe, kono ɗum haɗaani ɓe duppude galle Jenndere to cuuɗi mum en, walla yande e galleeji ardiiɓe CDP woɗɓe. Fotde yimɓe 10 maayii heen, tawi ko kure mbardaa, woɗɓe heewɓe kadi ngaañii heen.

Yoga e hooreeɓe leyɗe Afrik, nde tawnoo ko hono ɗee golle coofɗe keɓri laamu, muumɗu. Makki Sal tan e Yayi Boni mo Benin ñiŋi kuudetaa oo. Gaa kamɓe ko hooreejo Goomu Ngootaagu Afrik hono Nkosazana Dlamini-Zuma, biyɗo “ina ñiŋa no doole mum potirnoo dahngo e dummbungol ardiiɓe daawal cabborgal, sibu ko ɗum ownugol (terrorisme), kam e bonnugol ngol njaɓnaaki golle puɗɗanooɗe ngam reftinde Burkinaa Faso e laawol”. Ko noon kadi wonande Dental Afrik e Cedeao e Fedde Ngenndiije Dentuɗe, pelle ñiŋɗe ɗee baɗe bonɗe. Ko wonaa ɗuum ko laamu Farayse e Laamu Amerik.

Ñalnde altine 21 settaambar henndu fuɗɗii waklitaade sibu konuuji gonnooɗi nder leydi tiindiima Wagadugu. Jofnde talaata, konu naati wuro ngoo hay huunde ɗippaani. Kono ardiiɓe konu nguu mbiyi njiɗaa rufde ƴiiƴam, ɓe cukkani waɗde feere mbele Jenndere e yimɓe mum ina njebbiloo… Heddii mbele aɓe njaɓa ko Cedeao sakkiti koo, so gartirgol laamu nguu ɗo wonnoo ɗoo, kono tawa waɗɓe kuudetaa, mbari yimɓe ɓee ina njaafee, RSP waasa fuseede, ɓaɗtiiɓe Beles Kompaawore ɗaccee jeytoreede e woote paaɗe ɗee. Huunde nde ɓesngu Burkinaa salii, fotndi heen huunde fof.

Refti heen ko goppitgol mawɗo hilifaaɓe ñalnde talaata… älnde alarba kewu tottitgol laamu yuɓɓinaa e tawtoregol hoohooɓe Cedeao. 

Bookara Aamadu Bah

Tele Burkinaa : Koninke RSP ina habra pusgol juɓɓule cabborɗe to Burkinaa ñalnde 17 settaambar 2015.

Kuudetaa Burkinaa siftinii yaawɓe yejjitde wonde konuuji Afrik hirnaange ko jommbuɗi laamu kaaraani, « demokaraasi » kaaleteeɗo gila 1990 oo yaawataa tabitde ɗoon ɗo ɗiin konuuji njaltaani dingiral politik. Ko ɗum nguɗu mbonngu e nguurndam ɗeen leyɗeele sibu alaa ko waawi golleede ko waɗi battane nde tawnoo ɓe ɓuri anndireede ko ngaybeela e hooramaagu. Tuggi 1990 faade hannde, ko ina wona 40 kuudetaa mbaɗii e Afrik, tawi heen 26 ko e Afrik bannge hirnaange, heen ɗiɗi ko e Muritani tan (2005 e 2008).