Fidaaw Ceerno Yaayaa Ɓaas

0
2037
fidaawu.jpg

Ceerno Haamiidu Baal mawɗo, almaami raatiib Jumaa Ceerno Baal to leegal joyaɓal nder Nuwaasot, jippinanii Ceerno Yaayaa Saalif Ɓaas deftere Quraana, kikiiɗe alkamisa 5 lewru desaambar (jolal) 2015, ngam duwanaade ɗum kawral moƴƴal hakkunde mum e joom mum, mbele aljanna ena wonana ɗum jaaƴnde jooɗtoraande. Nguun ñalngu hawri ko e balɗe 21 caggal sankaare ndee.

Ceerno Haamiidu Baal mawɗo, almaami raatiib Jumaa Ceerno Baal to leegal joyaɓal nder Nuwaasot, jippinanii Ceerno Yaayaa Saalif Ɓaas deftere Quraana, kikiiɗe alkamisa 5 lewru desaambar (jolal) 2015, ngam duwanaade ɗum kawral moƴƴal hakkunde mum e joom mum, mbele aljanna ena wonana ɗum jaaƴnde jooɗtoraande. Nguun ñalngu hawri ko e balɗe 21 caggal sankaare ndee. Silki oo waɗi ko ɗo galle Ceerno Yaayaa ɗoo, hirnaange jamaa oo, e tawtoreede hoɗɓe, banndiraaɓe e sehilaaɓe, ɓe o renndunoo nguurndam.

Hade deftere ndee janngetee, Ceerno Baal adii tawo ko naatde e sifaaji no Alla tagri mo nii, kanko Ceerno Yaayaa, caggal ɗum yaaɓani dokke e kaawniiɗe ɗe Alla waɗi e makko. E wiyde Ceerno Baal, Alla haɗiri mo juuɗe e koyɗe e dakmitaade hay e joɗnde ko mbele omo waasa yahde, woto o nande walla yiyde geɗe kaantare baɗooje walla baɗeteeɗe, ɗe aadee tagaaɗo waawaa ruuɗanaade bakkatuuji. E oo sifa, Alla hisnii ɗemngal makko e junngo makko e koyngal makko. Nii woni, deftere feccaa hakkunde tarooɓe, silki fuɗɗii. Taro ngoo joofi, duwotooɗo toɗɗaa, Ceerno Baal timmini duwaaw oo.

Hol gonɗo Ceerno Yaayaa Ɓaas?

Ceerno Yaayaa Saalif Ɓaas jibinaa ko e hitaande 1968 to bannge ɗereeji laawɗuɗi, e wiyde Haaruuna Siidi Wele, jeyaaɗo to Jowol Sahre. Kono ko ɓuri jaalɗaade, o ari e aduna ko e hitaande 1969 e wuro wiyeteengo Darto Abdalla, wuro adano wonande diiwaan Laaw, so tawii ngummori-ɗaa ko bannge fuɗnaange. Yumma makko wiyetee ko Raki Ɓaas. Baabiraaɗo oo, hono Saalif Sammba Ɓaas ko sanndarma (gendarme) wonnoo.

Ceerno Yaayaa Baas rafaa ko e hitaande 1976. Oon sahaa, o yahratnoo ko e duuɓi 7 walla e duuɓi 8. Gila ndeen  haa ɗo o ruttii e joomiiko ɗoo, Alla ko ko ɗawi mo hay waawde jooɗaade, alaa ko haali yahde e koyɗe makko. Nguurndam makko fof ko e lelnde. Ɗum fof e wayde noon, Ceerno Yaayaa ko joom geɗal timmungal to Alla. Kala kewu, ngu leñol ngol kewni e nder Nuwaasot, kanko Ceerno Yaayaa o tawtoranooma, gila ɗo o fawetenoo e reŋreŋ, omo nawee haa ɗo o waɗti juureede e nder galle makko ɗoo. Ɗo o nattiti yahde e kewuuji ɗii ne, haɗaani ballal makko yettaade kala joom kewu tintinooɗo mo. Ko e miijo makko fedde Ɓamtaare Daande Leñol sosaa ñalnde 20 lewru saawiyee (siilo) hitaande 2000.

Fedde ndee adorinoo ko goomu pinal gila e hitaande 1996, ena jannga Pulaar ena nawda heen magooji… Gaagaa ɗuum, kala neɗɗo teskinɗo walla teskaaɗo e nder Leñol Fulɓe, kanko Ceerno Yaayaa omo jokkondiri e mum, gila e seernaaɓe mawɓe, naalankooɓe mawɓe, ngenndiyankooɓe mawɓe haa e yimɓe teelɗuɓe…

Teskaama kala ceerno mawɗo nanɗo haala makko, arat juuraade mo. So arii haa yettiima, tarbinto, nde ummii e waynaade fof kadi, noddat yimɓe haa njooɗoo, wiya ɗum en yo mbaɗtu e makko hakkille no feewi, ko o joom geɗal.

Ceerno Yaayaa dañaani fartaŋŋe janngude quraana, arab walla ɗemngal farayse nde tawnoo nde o fotatnoo huccande ɗum ndee, ko ndeen rafi oo joppi mo. Kono ɗo o lelii ɗoo, e kaawisaaji Alla, o janngii Pulaar e kaɓorɗe mum fof haa ɗiggi.

Nde yahi haa caggal lewru koorka 2008, ko ɗoo wondiiɓe makko mbaɗti yiyrude mo geɗe kaawniiɗe, ko wayi no duwawuuji ɗi mbuntataa e waɗtude safrude yimɓe wonduɓe e rafiiji, walla e caɗeele goɗɗe nguurndam. Tesko-ɗen wonde Ceerno Yaayaa winndataa, sakkitat,  so ɗum duwaaw noon walla so ɗum tinndinoore.

Ñalnde wirwirnde makko, 16 lewru kawle, kala tawtoranooɗo oon ñalawma, feccaani sikke jogaade mo geɗal to Alla. Lopitaan Nasiyonaal e Baamuule K7, njiyii ñalnde heen keewal yimɓe e ceerungal pine e ɗemɗe ngal keewaani yiyde. Yo Alla yurmo mo, yaafoo mo, kanko e denndaangal maayɓe juulɓe.

Njaay Saydu Aamadu (Gelongal Fuuta )