CEDEAO : Maruk rewrii damal, Muritani na yuurnoroo henorde

0
2075

Joɗnde 51ɓiire hooreeɓe e dowlaaji e ardiiɓe guwarnamaaji Dental faggudu Dowlaaji Afrik Hirnaange (CEDEAO) njooɗinoongu ñalnde alet 4 suwee to Monrowiya jaɓii ɗaɓɓaande Maruk waɗnoo ngam jeyeede e dental hee. E nder ɗuum, laamɗo Maruk, hono Muhammed VI bismaama e joɗnde faande to Lomee, leydi Togo ñalnde 27 desaambar 2017.

Cunnagol ɗaɓɓaande Maruk jeyeede e Dental hee, jeyanoo ko e toɓɓe gadane joɗnde ndee. Joɗnde ndee yuurnitaama kadi ɗaɓɓaande Tuunus waɗnoo ngam waɗtude tawtoreede joɗle dental ngal hay so jeyaaka heen, hono ko anndiraa « observateur » woni « keɗtotooɗo » koo, kam e ɗaɓɓaande « gollondiral » hakkunde dental ngal e Muritani, nde Muritani waɗnoo. Joɗnde CEDEAO jaɓanii Tuunus ɗaɓɓaande mum, tee nde yamirii Goomu mayre nde ƴettata denndaangal kuule ngam yenaneede wonde denndaangal doosɗe e laabi jowitiiɗi e ɗuum maa lelne. Joɗnde ndee wasiyiima Muritani nde joɗɗinta ɗaɓɓaande naattugol CEDEAO. Ɗumɗoo noon bettii heewɓe, sibu Muritani yiɗnoo waɗdude e CEDEAO ko nanondiral gollondiral hakkunde dental e leydi, woni siifondira e CEDEAO nanondire keeriiɗe, ɗe yiɗi, tawa kuule dental ngal keddiiɗe ɗee pawaaki e mum. Ɗumɗoon noon wayi ko no jaɓaaka nii, ɓe mbiyi Muritani ko so ina yiɗi y oar naatta, « waasa yonngoraade henorde ».

Kuulal kimmungal goɗngal ƴettangal, ko ɓeydude lebbi 3 goɗɗi e manndaa lulnde Cedeao to Gine Bisaawo e ɓeydude lebbi 12 e lulnde Cedeao wonnde to Gammbi, anndiraande ECOMIG.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa