ATT artii leydi mum

0
1529

Ñalnde alet 24 desaambar 2017, caggal duuɓi joy e lebbi 8 e balɗe 6 daayo, Aamadu Tumaani Tuure (ATT) artii e leydi mum. Ko laamɗo leydi Mali hannde oo, hono IBK e hoore mum neldi mo laana ndiwoowa laamarka ngam artirde mo.  Hojomaaji 10 caggal nde laana kaa juurii kanko e jom suudu makko Lobbo e sukaaɓe maɓɓe ɗiɗo rewɓe, ɓe tellii aɓe moosa weltaare.

Dognunoo mo Mali ko kuudetaa ɓurɗo fof fuuyde, mo kapiteen Hayaa Sanogo, gonɗo hannde kasoo, waɗnoo mo e hitaande 2012, tawi alaa ko heddanii mo e woppude laamu so wonaa lebbi ɗiɗi. Heewɓe ina ɗaminii maa o naattu dingiral politik. Kono so en teskiima ko o biynooɗo, e hitaande 2012, o birgataa hankadi ardaade leydi Mali, tee, nde o ittunoo Muusaa Tarawore e Laamu ko kanko welanoo joñtaade mbele Mali na loowa laawol lomlomtondiral e laamu jamyamol, eɗen njaakorii tan o artantaa laamu. Waɗeede kuudetaa arta e leydi mum caggal ɗuum, ko huunde nde heewaani waɗde.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa