Luulndo naatii Diiso doosɗe

0
1678

Huunde hesere, so toɗɗegol e Diiso Dossɗe (Conseil constitutionnel) terɗe ɗiɗi jeyaaɗe e pelle luulndo, hono Muhammed Mahmuud wul Siddiig (Tawaasul) e Haymuut Bah (UFP). Ɗumɗoo noon jeyaa ko e nanondire kaaldigal 2016 hakkunde laamu e luulndo « hakindiingo », e fawaade kadi e njeñtudi woote 2018.

Galle laamorɗo leydi yaltinii, ñalnde alkamiisa 20/12/2018, yamiroore toɗɗiinde terɗe diiso doosɗe (Conseil constitutionnel).

Toɗɗaa yo ardo Diiso Doosɗe ngoo ko Jallo Mammadu Bacca gonnooɗo kalifu ndeenka leydi (ministeer defaas), o lomtii ko Sagiir wul Mbaarek. Huunde hesere, ko toɗɗegol heen terɗe ɗiɗi jeyaaɗe e pelle luulndo caggal nde ndiisnaa, ndokki inɗe jooɗantooɓe ɗum en toon. Ɗeen pelle ngoni Tawaasul e UFP. Ɗumɗoo noon jeyaa ko e nanondire kaaldigal 2016 hakkunde laamu e luulndo « hakindiingo », e fawaade kadi e njeñtudi woote 2018.  Ɓeen ngoni Muhammed Mahmuud wul Siddiig (Tawaasul) e Haymuut Bah (UFP). Terɗe jeegom keddiiɗe ɗee ko ɗeeɗoo : Aysettu mintu Desag wul Mhaymed, Ahmed Faal wul Mbaarek, Yahyaa wul Muhammed Mahmuud, Ahmed Ahmed Jibaaba, Selema mintu Lemrabot, e Bamariyam Koytaa.

Ɓe ngoondii ñalnde alkamiisa 10/01/2018. Nii woni woondoore ndee : “Mi woondirii Alla Gooto Joom baawɗe Oo, golloraade pellital e nuunɗal, dow hormaade Doosgal leydi, e mooftude sirlu jeewte e woote diiso ngoo, e reenaade feeñninde walla rokkude miijo am e geɗe jeyaaɗe e hattan Diiso ngoo”

Eɗen ciftora, e darorɗe noowammbar 2018, won hoohooɓe politik luulndo ñiŋnoo no feewi ngardiigu leydi ndii, njooɓtorii ɗum ƴoogde « ardiiɓe leydi ndii e leñol gootol, walla nii e suudu wooturu e nder leñol gootol » e nanndinde ɗum e laamu Apartaayd. Ɗum noon ko caggal toɗɗagol hooreejo hilifaaɓe keso jooni oo. E oon sahaa laatiima juɓɓule toowɗe leydi ndii kala, woni Hooreejo leydi, Hooreejo asaambele, hooreejo Diiso doosɗe, fof ardii ɗum en ko « jeyaaɓe e leñol gootol », tee ɗuum meeɗaa waɗde. Ina moƴƴi noon hay luulndo teskoo ɗum e joɗle mum, waɗta hakkille e jeyegol eddaaji leƴƴi ɗii e pelle renndo ɗee kala.

Muttaar

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa