Kawgel Haala, walla kawgel « ittanaaɓe nemsa »

0
391
Muuna e Jee Pullo Bah
Muuna e Jee Pullo Bah

Ñalnde 1 feebariyee 2020, joofirde Kawgel Haala ɗimmel yuɓɓinaama to Suudu Sarɗi. Ina tawtoraa ɗum hoohooɓe toowɓe arɓe heɗaade sukaaɓe njeetato ittanaaɓe nemsa. Ɗumɗoo noon ko caggal silsil juutɗo e daawe keewɗe cuɓagol, joofruɗo cuɓagol, ñalnde 20 saawiyee 2020 ƴettugol kanndidaaji jeetati, sukaaɓe rewɓe nayo e sukaaɓe worɓe nayo, tawi heen nayo kadi ko e Arab, nayo woɗɓe ɓee e Farayse, ngam felɓondiroyde e joofirde hee.

Nii woni, ñalnde 1 feebariyee ndee, sukaaɓe rewɓe ɗiɗo koonii : heen gooto ko e ɗemngal Farayse, oon woni de Moona Ahmed Kaliifa, oya ko e ɗemngal Arab, oon woni Jeefulɓe Bah. Moona haali ko ko faati e jikkuuji renndo men, haa arti noon e dognooɓe otooji ɓe ndeentaaki, heeɓe yooɓaade pittaali yimɓe… Jeefulɓe Bah haali e ɗemngal Arab laaɓtungal ko ko faati e ngootaagu leydi Muritani.

Yuɓɓini kawgel hikka ngel ko fedde ine wiyee Traversées Mauritanides e ballal Unicef.

Kawgel haala wonande sukaaɓe Muritani ko kawgel ɓuraa waawde dallinde hakkeeji aadee. Fuɗɗi ɗum ko Sarwiis Gollondiral e Gollal Pinal mo Ammbasaad Farayse e Muritani, kam e Liisee Farayse Nuwaasoot  kam e Duɗal winnderewal hakkeeji aadee e deeƴre. Ko kewu maantinɗo puɗɗaaɗo e hitaande 2017. Ko kawgel ɗo sukaaɓe muritaninaaɓe ittanaaɓe nemsa ndokkaa fartaŋŋe suurtude jaɓɓugol jojjanɗe aadee ngol ɓe teskii.

Kawgel ngel udditanaa ko sukaaɓe yahrooɓe duuɓi 14 haa 18 winndiiɓe e gooto e liiseeji Muritani walla jeyaaɓe e fedde muritaninaare.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa