Mooɓondiral 7ɓal FƁPM : Nulaaɓe cate ina ceedtoo…

0
741
Daawuuda sammba ndonngo
Daawuuda sammba ndonngo

Iisaa Gori Bah (Kiifa) : «Batu mooɓondiral nguu waɗii e dow mbaadi deeƴre e kellifuya. Caggal nde konngol hooreejo gasi, yiilirde yiiloore batu nguu toɗɗaa, goomuuji golle peccaa, fof waɗi ko e deeƴre. Nde golle ɗe kempi, yiilirde hesesre ndee toɗɗaama, wootaama kadi e dow laawol peewal. So ɗuum ɓennii ko faati e kuccam F. Ɓ. P. M., ko kuccam mbaɗɗam faayiida. Kadi heɗen njogii njoorto moƴƴo maa golle ɗee njahru yeeso.»

Koolaaɗo kuuɓal Catal Jiŋkeere (Faraaliitaama) hono Sileymaani Huseyni Siltige Pulaar : « Batu nguu yahrii no haanirta nih, min mbeltaniima e yiilirde ngenndi ɓennunde ndee, kadi e kuccam moƴƴam ɗam lelnani fedde ndee ɗoo e duuɓi10 garooji, e ndimaagu e wellitaare timmunde ɓe ndokki goomuuji cuɓanooɗi yo cahto tuugnorgal golle ɓe lelni ɗoo e duuɓi10. َA min njogii noon yaakaare e yiilirde hesere ndee maa ɗow fedde ndee mbaydi moƴƴiri haa yettina ɗum paandaale ɗe  sokli yettaade ɗee ngam seedaade amen e maɓɓe coftal e himme tiiɗɗo.»

Umaar Muusa Sih, hooreejo Catal Suwoyraat : « Ina wayi no batu nguu yahri no feewi. Miɗo jogii tan teskuyaaji ɗiɗi : gadano oo, geɗal ɓurngal himmude haalaaka e joɗnde hee, so hafeere galle fedde ndee. Kadi goomuuji ɗii njuurnitii tan ko doosɗe ɗee, ngoppi kuccam ɗam.»

Usmaan Ñaan hooreejo Catal Kayhayɗi : « Caggal nde ndañ-mi fartaŋŋe tawtoreede balɗe ɗiɗi batu mooɓondiral Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani, mbiɗo yiɗi hollitde ɗo weltaare am e no joɗnde ndee yaari nii, weltaare am e njuɓɓudi ndii.  Batu nguu no yuɓɓiniraa nii ina feewi, yiilirde toɗɗaande ndee tawa ina soomi mawɓe, sukaaɓe, e rewɓe, ko huunde moƴƴere. Eɗen ñaagoo yo Alla yettin anniya men. Eɗen njaara yiilirde yaltunde ndee e yiilirde hesere ndee, eɗen mbiya yo ɓe njogoro jam. Enen fof ɓeyden darnde e yarlitaare.

Raamata Ceerno Bah, (catal Likseyba Gorgol) : « Weltaare sabu beydaare heɓaama heen kadi, minen goomu amen haliino haala galle fedde ndee, so wonii mahdi ndii ɓurii en   doole to bannge mahngo, eɗen mbaawi yeeyde mo, ndañen heen galleeji ɗiɗi walla tati goɗɗi, tawa ko naatnooji kaalis.  Goomu golle ngonnoo-mi nguu yaajniima heen, kono ɗum yaltaani e tonngol ciimtol goomu nguu, mi anndaa ko saabii ɗum. Faayiida batu nguu, e nehdi mum, e ɓeydaare mum, e jiytondiral yimɓe mum, ina mawni. Ɗamaawu mawɗo ina waɗaa e ndeeɗoo yiilirde hesere.»

Daawuuda Sammba Ndonngo (Kalfinaaɗo jaŋde catal Kayhayɗi) : « Caggal yettude Allah ko juulde e Nulaaɗo men Muhammadu (SAS) e fartaŋŋe mo ndañ-mi e tawtoreede batu mooɓondiral Fedde Ɓamtaare Pulaar e Moritani. Mi dañii heen winndannde hesere nde mboɗo yooɓoo e njuuteendi nguurndam am ko ngonat-mi e pelle daraniiɗe leñol ngol e kala fannu.

Daawuuda Sammba Ndonngo

Ko mi tergal fedde ndee gila 2003 to catal Nuwaadibu, haa Allah artiri mi ɗoo e Kahayɗi e hitaande 2012, njokkii-mi e ngaal catal, ngon-mi kalfinaɗo jaŋde. Mbaɗnoo-mi ko mboɗo anndi fedde ndee, kono mboɗo heddorinoo ɗeeɗoo toɓɓe :

1. Mi jooɗtaranooki ko nii yimɓe ɓee mbayi yiɗde fedde ndee e tiiɗeede geɗe mayre. No leydi Moritani wayi yaajde e woɗɗondirde, haɗataa diiwaan fof, catal mum arii ngam tawtoreede batu nguu, alaa ko haali Nuwaasoot e lobbuli mum. Ɗuum kam tinndinii, ko kala ko njogi-ɗaa e innde, jaggir leñol ngol no fotiri, sabu so sahaa mum heedii tan joomum en ɓee ngarat.

2. Yiilirde yaltunde ndee waɗii ciimtol keewngol faayiida. Ballitoowol tergal fof e anndude golle fedde ndee to jaŋde, pinal haa heɓi faggudu, ko ina abboo e duuɓi sappo e jeegom. Ɓe etiima kadi heɓɓaade jiyanɗe renndo ngoo e kala sifaa mo ɗe njogii, ko woni heen njettoor e ko woni heen ñiŋoore. Ma a taw nii ko udditaare batu nguu e humpitooji keewɗi keɓaaɗi heen addani heewɓe wiyde ko wayi nii ina foti waɗeede e kala maayirɗe hitaande. So hulaama ina naamnii ngaluuji keewɗi waɗee hay sinno ko e kala duuɓi ɗiɗi. Mbele maa denndaangal cate jaltuɗe laamorgo ngoo pot humpito e fannuuji golle e  yiilirde ngenndi. Maa ɗuum rokku fartaŋŋe janngo mo golle ɗee njogori artoyde e junngo mum, annda kañum ne holi no gollortee.

3. Yimɓe ɓee fof e seertude jiyanɗe e sagooji, ko kisal fedde ndee waɗaa yeeso, haa ɗuum rokki en fartaŋŋe sosde yiilirde rewɓe e worɓe, sukaaɓe e mawɓe waɗaaɓe njoorto maa mbaɗ fedde ndee hoore haajuuji mumen. Weeɓaani e batuuji pelle mawɗe renndinde keewal potngal nii, mbata balɗe ɗiɗi, koota ina mbeldi. Ɗuum kam anndinii en hankadi pinal batuuji mawɗi naatii e hakkillaaji renndo ngoo.

4.  Yimɓe nana ɓadoo suusde haaldude goonga. Gooto fof haala yiyannde mum tawa wonde mo cukalel addantaa mawɗo oo yiyrude ɗum yawu. Ko batu fedde mawnde renndinnde eddaaji keewɗi. Maachaa’Allah oon hakkille huutoraama haa yiilirde hesere dañaa, tawi kadi oon hooreejo keso, e won e terɗe ko darinooɗe darnde nde alaa guli. Ma a taw ɗuum maa won semmbe yiilirde hesere ndee e hooloraade humpito ardiiɓe ɓee mbele yettinoyde golle ɗee to fadaa too. Batu mooɓondiral ko duɗal keblorgal terɗe gummiiɗe e cate mumen, ko damal ɓeydaare ne to bannge ganndondiral e jokkondiral hakkunde nulaaɓe cate ɓee. Mboɗo joofnira tan wiyde hooreejo e oo e goomu mum yoo njogoro jam.»

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.