Alaseri e Maruk : bone dee piltat !

0
988
Brouille Maroc Algérie
Brouille Maroc Algérie

Ñalnde goo noowammburu 2021 « konu Maruk bommbii otooji tati mawɗi jolnunooɗi marsandiis ina ngummorii Alaseri, wuro Wargalaa, feewde Nuwaasoot ». E wiyde hoohooɓe Alaseri, yimɓe tato maayii heen, doknatnooɓe otooji ɗii. Otooji ummotooɗi Alaseri ɗii takkotoo ko keerol hakkunde leydi Muritani e leydi Saharaa hirnaange gonɗo tawo e tiimaandi kaanaŋkaagu Maruk, hay so tawii Dowla Arab mo Saharaa Demokaratik (RASD) hiisi ko e tiimaandi mum jeyaa. Alaseri, rewrude e konngol gooto e hoohooɓe mum wiyi « ngeeɗoo tooñannge ɗaldetaake nii ». Alaa ko ummorii tawo e konngol hoohooɓe Maruk, kono won e jaayndeeji kumpitiiɗi e nder leydi hee mbiyi wonde Maruk wiyi  « So Alaseri yiɗi ko hare, kañum kam yiɗaa ».

Nduuɗoo jiiɓru tawti ko luure peeñnooɗe oo dumunna fof hakkunde Alaseri e Maruk, ko ina abboo e hitaande : Alaseri ina feldiri Maruk « siifondirde e Israayiil nanndiral » caggal nde leydi Amerik heɓtinani Maruk wonde leydi Sahara Hirnaange ko jeyi mum. E yiyannde Alaseri, ɗum ko moojobere waɗiraande yo « yerɓin leydi mum ». E lewru suliyee 2021, Alaseri fellitii taƴde  jotondiral mum e leydi Maruk caggal nde nodditi jooɗaniiɗo ɗum to Rabaa; woytoraandu mum ko koohoowo maruknaajo won ɗo wiyi « ina wondii e keɓgol jeytaare mum diwaan berbeer en keedɗo fuɗɗaange worgo alaseri », alaseri reftini heen ko haɗde abiyoŋaaji Maruk rewde e weeyo mum. Yanti e ɗuum fof, e lewru oktoobar, cumu mawngu waɗii e fuɗɗaange rewo leydi Alaseri, fotde yimɓe 90 mboomiima heen, ko jiidaani e bonannde pooɗe e koɗorɗe. Alaseri tuumi ko pelle ɗiɗi leñol berbeer en ɗaɓɓooje jeytaare, kono, e wiide alaseri, ko e ballal Maruk e israayiil. Ndee ɗoon takkere noon, yimɓe heewɓe njaɓaani ɗum, sabu ɗum nannaaki no feewi.

So tawii goonga ina haalee, luural gorworal hakkunde Alaseri e Maruk ɓooyii sabu ɗum fuɗɗii teeŋtude ko e hitaande  1975 caggal nde Espaañ, leydi tiimnoondi Sahara Hirnaange (S.H.), felliti yaltude leydi ndii weeɗa ɗum Maruk e Muritani yo peccu, ko lolliri « Accords de Madrid » (Nanondiral Madrid). Hare ummii hakkunde leyɗeele ɗiɗi ɗee e fedde wiyeteende POLISARIO daraninoonde jeytaare S.H. Ɗum fof joofoyi ko Muritani hortaade, siifondiri e Polisario maa yaltu leydi ndii, Maruk meerotonooɗo Muritani e hoore mum (taaniraaɓe laamɗo jooni oo mbiyatnoo ko tinaani leydi ina heedi hakkunde mum en e Senegaal), pawi junngo mum en e geɗal Muritani heɓnoo ngal. Alaseri e oon sahaa ƴaañii no doole mum potirnoo S.H. tawde daranii ko heɓde ndimaagu e jeytaare leydi mum ina faamnii, Alaseri daroo darnde nde darii ndee,  sabu rewiino ɗoon, e oon sahaa, yoga e leyɗeele Afirik ƴaañii Polisario haa addani ɗum jaɓaneede yo naat e fedde U.A. (Dental Afirik), ɗum fof noon saabii ɗum ko dipolomaasi Alaseri. Oon kusumma ina ɗoon hakkunde Maruk e Alaseri, gooto fof ina joganii goɗɗoo oo guut : Maruk ina yiyra ɓe wonde ɓe njiɗii haɗde ɗumen ko pooɗantonoo gila ko ɓooyi (yaajnude leydi mum en, ɓeydoraade oogirɗe fosfaat e liɗɗi taweteeɗi e fonngo maayo S.H.), Alaseri, gaa gaa wallude kala « daraniiɗo ndimaagu e jeytaare » ittataa ina yiɗi udditaneede laawol feewdee geec Atalantik oo, sabu maa ɗum heewan ɗum ngartam to bannge faggudu.

Ko goonga nii silooɓe politigi heewɓe miiji ko hare ɓilotaako hakkunde Alaseri e Maruk sabu enɗam keewɗam ina ɗoon, yeru leƴƴi takkondirɗi e keerol hakkunde leyɗeele ɗiɗi ɗee (ellee leƴƴi daande maayo Senegaal), jiidaani e nafooje goɗɗe keewɗe gonɗe ɗoon ko wayi no gaas e geɗe kuɓɓam ekn. Kono, Pulaar ina keewi wiyde « bone piltat » sabu kulan-ɗen nii ko koye men, sabu pelɓondiral ɗiin gay ɗiɗi, nafataa sawndiiɓe ɗum. Faayre ndee njogani-ɗen keerol men fuɗɗaange ngol, sabu buuytagol laamu Mali e deɓgol « jihaadist en » e nder saahal, to rewo too ne kay, ina foti faaynude en so Alaseri e Maruk ndikkondirii.

Maamuudu H. Joob

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.