Nelson Manndelaa neɗɗo jurumdeero !

0
60
Nelson Manndelaa neɗɗo jurumdeero
Nelson Manndelaa neɗɗo jurumdeero

Nelson Manndela, ina haalatnoo, wiyi : « Caggal nde ngon-mi Hooreejo leydi, mi ɗaɓɓitirii ñalaande wootere yoga e yimɓe heednaaɓe e am, to bannge kisal e ndeenka, nde ɗoftata mi, min ndiwkinoyoo nder wuro, min njaha restoraa wooda ko min ngottodoo.Min njooɗii e restoraa gooto, gonɗo e hakkunde teru laamorgo ngoo, min njettii, min njooɗii, min njamiri yo ɓe ngaddan min ñaamde.

Ɓooytaani mum, gaadaa oo addani min ñaamde,  nde min ɗaɓɓiri ɗum ndee, teskii-mi e yeeso taabal ngal njooɗinoo-mi ngal, neɗɗo gooto ina jooɗii ɗoon, ina fadndii bottaari mum. Nde o ɓadtinaa bottaari makko ndee, mbiy-mi gooto e soldeteeɓe ɓee : Njahee mbiyee oya gorko, yo o addor bottaari mum, ara tawta en ɗo njooɗi-ɗen ɗoo, ñaamda e men. Nii woni, soldaat  oo yahi haa yettii gorko oo, o yettini oon nelal ngal.

Oon ne falaani heen gommbal, Ƴetti bottaari mum, ari jooɗii sara am. Emin ñaama, juuɗe makko ina ciñña, ina ngerngerta, ko aldaa e dartaade, noon o woniri, omo siñña, ha min ngasni ñaamde, ha o ummii, o waynii min, o yahi.Koninke am oo wiyi mi : Gorko oo wayi ko no mo sellaani nii. Juuɗe makko ɗee ina ciñña tan, nde o wonnoo e ñaamde ndee.” Alaa, Alaa ! Harameeji jeeɗiɗi ! ina woɗɗi wonde ɗuum, jaabtii Manndelaa. Manndelaa jokki, wiyi : – Oo ɗoo gorko, ko kañum wonnoo keednanooɗo e am, e sahaa nde ngon-mi e dummbirdu ndee, nde cokanoo-mi ndee sahaa fof, caggal leepte muusɗe, pawanooɗe am, ngonatnoo-mi ko e wullude, miɗo ñaagoo yo mi rokke ndiyam ko njar-mi. Ooɗoo gorko mo njiy-ɗaa, ko kañum aratnoo haa e am, e kala sahaa, soofa e hoore am, saloo rokkude mi ndiyam.Ko ɗuum waɗi, o gidaa, o mugaa,  o woni e siññude, joortaade ma mi yoɓto ko o waɗanoo mi e bonannde koo, maa mi leeɓtii mo, maa mi sokii mo, tawde mi wonii jooni Hooreejo Leydi Afrik di Siid. Kono ɗuum wonaa jikku am, jeyaaka  kadi nii e neesu am. Waɗde e hakkille mum njoftaagu, ko ɗuum firtata leyɗeele; kono jaafogol kañum, mahat leydi e leyɗeele haa tiiɗa.

Yoo Alla rokku en wonde ɓeen worɓe e rewɓe yaafotooɓe, ruttirooɓe moƳƳere,  bonannde, nde mbaɗaa, njogoo kadi martabaaji mawninooji yimɓe, ɓamta renndo»

ATK, winndiyanke, wiɗtiyanke.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa