Nelson Manndelaa neɗɗo jurumdeero !

0
853
Nelson Manndelaa neɗɗo jurumdeero
Nelson Manndelaa neɗɗo jurumdeero

Nelson Manndela, ina haalatnoo, wiyi : « Caggal nde ngon-mi Hooreejo leydi, mi ɗaɓɓitirii ñalaande wootere yoga e yimɓe heednaaɓe e am, to bannge kisal e ndeenka, nde ɗoftata mi, min ndiwkinoyoo nder wuro, min njaha restoraa wooda ko min ngottodoo.Min njooɗii e restoraa gooto, gonɗo e hakkunde teru laamorgo ngoo, min njettii, min njooɗii, min njamiri yo ɓe ngaddan min ñaamde.

Ɓooytaani mum, gaadaa oo addani min ñaamde,  nde min ɗaɓɓiri ɗum ndee, teskii-mi e yeeso taabal ngal njooɗinoo-mi ngal, neɗɗo gooto ina jooɗii ɗoon, ina fadndii bottaari mum. Nde o ɓadtinaa bottaari makko ndee, mbiy-mi gooto e soldeteeɓe ɓee : Njahee mbiyee oya gorko, yo o addor bottaari mum, ara tawta en ɗo njooɗi-ɗen ɗoo, ñaamda e men. Nii woni, soldaat  oo yahi haa yettii gorko oo, o yettini oon nelal ngal.

Oon ne falaani heen gommbal, Ƴetti bottaari mum, ari jooɗii sara am. Emin ñaama, juuɗe makko ina ciñña, ina ngerngerta, ko aldaa e dartaade, noon o woniri, omo siñña, ha min ngasni ñaamde, ha o ummii, o waynii min, o yahi.Koninke am oo wiyi mi : Gorko oo wayi ko no mo sellaani nii. Juuɗe makko ɗee ina ciñña tan, nde o wonnoo e ñaamde ndee.” Alaa, Alaa ! Harameeji jeeɗiɗi ! ina woɗɗi wonde ɗuum, jaabtii Manndelaa. Manndelaa jokki, wiyi : – Oo ɗoo gorko, ko kañum wonnoo keednanooɗo e am, e sahaa nde ngon-mi e dummbirdu ndee, nde cokanoo-mi ndee sahaa fof, caggal leepte muusɗe, pawanooɗe am, ngonatnoo-mi ko e wullude, miɗo ñaagoo yo mi rokke ndiyam ko njar-mi. Ooɗoo gorko mo njiy-ɗaa, ko kañum aratnoo haa e am, e kala sahaa, soofa e hoore am, saloo rokkude mi ndiyam.Ko ɗuum waɗi, o gidaa, o mugaa,  o woni e siññude, joortaade ma mi yoɓto ko o waɗanoo mi e bonannde koo, maa mi leeɓtii mo, maa mi sokii mo, tawde mi wonii jooni Hooreejo Leydi Afrik di Siid. Kono ɗuum wonaa jikku am, jeyaaka  kadi nii e neesu am. Waɗde e hakkille mum njoftaagu, ko ɗuum firtata leyɗeele; kono jaafogol kañum, mahat leydi e leyɗeele haa tiiɗa.

Yoo Alla rokku en wonde ɓeen worɓe e rewɓe yaafotooɓe, ruttirooɓe moƳƳere,  bonannde, nde mbaɗaa, njogoo kadi martabaaji mawninooji yimɓe, ɓamta renndo»

ATK, winndiyanke, wiɗtiyanke.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.