Ñalɗi pottital goomu ngalu e ngartam ɓamtaare, jande, pinal e nehdi Njaay Saydu Aamadu.

0
563
Ñalɗi pottital Goomu Ngalu e Ngartam, ɓamtaare jaŋde, pinal e nehdi Njaay Saydu Aamadu
Ñalɗi pottital Goomu Ngalu e Ngartam, ɓamtaare jaŋde, pinal e nehdi Njaay Saydu Aamadu

Sosi ndee fedde ko debbo mo Horndolde biyeteeɗo Kajjata Hammadi Abuu Jeey, jooɗiiɗo to dowla Kanada.

Nde yuɓɓinii ñalɗi 2 pottital ñalnde 11 e 12 jolal 2022 he wuro Ɓoggee, tawi fayndaare mum en ko semmbinde ganndondiral terɗe fedde ndee, nde tawnoo gila nde sosaa, ko he ɓoggol WathsApp tan jokkondiral ngal haaɗi. Ngam yettinde ngalɗo dental e  fannu ɓamtaare, waɗtaa fedde inniraande GIE Ɓamtaare Jaŋde e Pinal e Nehdi Njaay Saydu Aamadu. Ko he dow ngaal jaɓɓal nanondiral yuɓɓinde batu mooɓondiral eɓɓaa. Ngoon  eɓɓo woni siynaango he ɗii ñalɗi ɗiɗi to Ɓoggee, ngo halfinaa Catal

Ɓoggee e gardagol Aljumaa Njaay.

Batu nguu jogii ko toɓɓe tati : go’o ko ganndondiral terɗe fedde nde ; ɗiɗi ko udditde karnal naatooɓe e hesɗitinde naatirɗi mum en ; tati ko lelnude ginol golle hitaande njuɓɓudi e kuccam fedde ndee. Ngam weltaare, catal Ɓoggee e teddinireede nguu ɗoo batu, yuɓɓini golle pinal joofiiɗe daaydaayre laaɗe he nder caaɗngol Ɓoggee  biyeteengol Jiñcu ngol. Ɗum woni laawol gadanol ko laaɗe ine ndognee he ngol caaɗngol, ko Ɓoggee hoɗaa koo, e wiyde mawɓe ƴettunooɓe ɗoon konngol. Denndaangal ɗeeɗoo golle njuɓɓinaa ko e ballal fedde Laana Puri, renndinnde gure cubalooji Puri, hono Bakaw, Loopel, Ɓoggee dow  e  les, Ceenel, Demet e Ganki Jeeri. Laaɗe 5 tawaama  tawi pamɗuka awƴooɓe ko njolnuka  yimɓe 7, yanti heen laana rewɓe purinaaɓe faarnoriiɓe cubalaagu. Ñalnde heen  saakitaaji mbertaama  ɗoon, njaltinii liɗɗi baaɗi no ceeli, gicce, cafceeli, mbettooje, hakitaaji.

Hol tawtoraaɓe pottital ngal

Tawtoraa pottital ngal ko sarɗiyanke cuɓaaɗo he diiwan Ɓoggee hono  Ngayde Abdarahmani Hammat mo Cidee, teddiniranooɗo ɓataake, waɗi heen faayiida no feewi, sibu o waɗii heen ballal  50 000 kaalis keso oo.

Tawtoraa ngal kadi ko Hapsatu Mori Sammba Saydu jeyaaɗo to Maatam, teddiniranooɗo leeteer, mo o waɗi he mum 126 ujunere seefaa (CFA), ine wondi e 500 kaalis keso oo, he juuɗe lappol pattamlamol ngol yimɓe 10,  ummoriiɓe to Maatam. Ine tawaa ñalɗi ɗii kadi delegaasiyoŋ Nuwaasoot, hono Amadu Jibeeri Sih e Abdul Wahaabu Sih ine ngaddori nelal Fedde Ɓamtaare Pulaar he Muritani. Tawaama ɗum hilifaaɓe diiwan Ɓoggee, hono Njaay Daawuda, federaal Barakna, Jah Maamuudu mo Saye, cukko meer  Ɓoggee, e Haakem Ɓoggee, Gardiiɗo cukaagu he departemaa Ɓoggee, hooreejo fedde Laana Puri Alhuseyni Jibi Njaay. 

Denndaangal ɗeeɗoo geɗe mbaɗi  ko he yeeso Njaay Saydu Aamadu, inniraaɗo fedde ndee e yahdiiɓe mum.

He kuɗol Aljumaa Njaay, 46 72 78 09

No geɗe ɗee njahri ?

Ňalnde Aljumaa ndee ko jaɓɓagol hoɗɓe ummiiɓe jookli ɗii kala, haa teeŋti noon ummiiɓe Maatam, Horndolde e Tuubaa. Hoɗɓe Maatamnaaɓe ɓee njaɓɓaa ko tufnde Ɓoggee tawi ko ňaantule jooɗɗe wondude e daaɗe pekaan Hammoo Joop en, Ibraahiima Jeey e Gawlo jontaaɗo ummoriiɗo to Maatam. Otooji juraa juraa, kelle e kuljinaali haa to jippule. E oon sahaa, hoɗɓe kollitaa yimɓe arnooɓe, yimɓe mbeltii, caggal ɗuum caakii ngam feewnitanaade jamma hiirde. Jamma oo ko to Jiňcu, tawi sukkiti hiirde ndee ko naalanke gooto he jimol mum neɗɗo ko banndum, rewi heen Aamadu Tammbaa Joop e jimol mum suaraa. Caggal ɗum ko hiirde pekaan e daaɗe Hammoo joop e wondiiɓe mum. Tesko-ɗen tan hiirde ndee yahrii no foti yahrude nii. E jammaagu nguu won ko hollitaa ɗoon ko fayti e njonngu hakkunde Seɓɓe e Subalɓe ko nanondiraa heen ko kala heen hinnde waɗnde saali, yo woɗɓe ɓee njaggu ɗum.

Ňalnde aset ndee ko to Ňooli yahaa ngam waɗde toon hirjino fedde ndee e tawtoreede hoɗɓe, terɗe fedde e won e yimɓe teddiniraaɓe ňalɗi ɗi. Konngi keewɗi yettaama toon ko wayi no jaayndiyanke Tijjaaniyatu Saar ummorii ɗo to Piindi Tele Senegaal walla ko wayi no tedduɗo Ngayde Abdarahmaan Hammat sarɗiyanke Ɓoggee. Nde toon ummaa ko bottaaje payaa. So Alla ɓe moƴƴii he yimɓe ɓee.

Kikiiɗe aset ko Jiňcu, tawi ko Daaydaayre ko meeɗaa yiyeede e weendu nduu. Daaydaayre bawɗi e buubaaji e sabaruuji ottii e jiňcu manngal beeli. Geɗe keewɗe mbadaama e oo kikiiɗe, ko ɗoon inniranooɓe ňalɗi ɗii kolliti tigi ko ngaddunoo, kaalis keewɗo ko wayi no Habsatu Mori Jaw e sarɗiyanke Ngayde Ngayde Abdarahmaan Hammat.

Kala njimri nanaama ɗoon e kala ngamri kadi waɗaama ɗoon e tawteede fiilaaɓe wuro Boggee to laamu.

Nde jamma ari ko hiirde pekaan huccanaa, Hammoo Joop e wondiiɓe mum en njimi toon jimɗi belɗi, cappaali belɗi teskaa tan e jamma nguun yimɓe heewɓe ngarii sabu haamtaade jamma hanki mum. Hiirde nde gasiri ko e konngi Aljumaa Njaay mawɗo catal Ɓoggee, e Njaay Saydu Aamadu.

Kuɗol Aamadu jibeeri Sih

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.