Diine : Jojjanɗe debbo dow gorko mum

0
763
Natal ŋarɗinirgal yaynirde e binndi diine lislaam
Natal ŋarɗinirgal yaynirde e binndi diine lislaam

Ina woodani debbo jojjanɗe keewɗe he dow gorko mum, ngam konngol Alla toowɗo oo : “ ina woodani rewɓe jojjanɗe e worɓe mum`en, yeru jojjanɗe goodanɗe on e dow maɓɓe fotde no waawraa ” simoore nagge, maande: 226 kadi e konngol nulaaɗo Alla JKM, “ ina woodani on jojjanɗe e dow rewɓe mon, rewɓe mon ne ina njogii jojjanɗe e dow mon”.

Ina jeyaa e ɗeen jojjanɗe:

1. tottude mo ñaamdu e yardu e koltu e hoɗannde fotde no waawraa. Konngol nulaaɗo (JKM) wonande oon naamniiɗo jojjannde gorko e dow debbo mum : “ aɗa ñammina so tawii a ñaamii, aɗa holtina mo so tawii a holtii, hoto fiy mo he yeeso, hoto jalkit mo, hoto bonnit mo, hoto taƴo so wonaa he nder suudu, hoto yaltin mo fayde to suudu woɗndu ngam taƴaade mo ”

2. ina waɗɗii gorko lelodaade e debbo mum hay so laawol e nder kala lebbi nay, hay so o ronkii rokkude mo fotde makko heen, ngam konngol Alla toowɗo oo “ ina woodani ɓeen woondooɓe ɓattataako suddiiɓe mum`en happu lebbi nay. So nduttima ko adii ɗuum, Alla ko jurmotooɗo jaafotooɗo.” simoore nagge, maande: 226.

3. yo o waaloy to debbo makko e kala jammaaji nayi hay so jamma gooto, ngam ɗuum ñaawaama e Umar mo weleede Alla woni e mum.

4. yo o tottu mo yontannde makko e nuunɗal, so omo jogii rewɓe wodɓe, ngam konngol nulaaɗo Alla (JKM) “ kala nawlirɗo wuuranii heen gooto, ñalnde darnga maa o ar omo daasa gooto e banngeeji ɓalndu makko walla o mo ooñii ” (humpiti ɗum termisiyyu).

5. so o resii mboombiri yo o ñiiɓ to mum balɗe jeeɗiɗi, ngam konngol nuɗaaɗo (JKM) wiyi : “ ina woodani mboombiri balɗe jeeɗiɗi, ceemeedo balɗe tati, caggal ɗuum o ruttoo to rewɓe makko heddiiɓe”.

6. ina yiɗaa nde gorko newnanta joom suudu safroyde walla juuroyaade mum ɓe gooto e banndiraaɓe ɓe ndagantaako ɗum en resde mo e yahde jenayse e salminoyde banndiraaɓe mum so tawii yahdu nduu lorlataa gorko oo.

Jojjanɗe gorko e dow debbo mum

Ina woodani gorko jojjanɗe tabitɗe e dow debbo mum ngam konngol Alla toowɗo Oo : “ worɓe ina njogii jojjanɗe dow rewɓe mum en hono no rewɓe njogorii jojjanɗe e dow maɓɓe nii.” e konngol nulaaɗo (JKM) “ Ina woodani on jollanɗe he dow rewɓe mon.”

Ɗeen jojjanɗe gorko noon ngoni:

1. ɗowtaade e dow peewal ko aldaa e goofol Alla. O ɗowtotaako mo noon e ko o hattanaani walla ko ina safta e makko, ngam konngol Alla. “ So ɓe ɗoftiima on hoto pawee ɓe goɗɗum ko ɓe mbawaa.” e konngol nulaaɗo (JKM) wiyi : “ sinno miɗo yamiratnoo neɗɗo yo sujjan goɗɗo, ma mi yamirtu debbo yo sujjan gorko mum. ” (humpiti ɗum ko termisiyyu e woɗɓe).

2. reende jawdi gorko mum e teddungal mum e waasde yaltude galle so wonaa e yamiroore gorko oo, ngam konngol joomiraaɗo: “ reenooɓe ko suuɗii e ko Alla yamiri yo reene ”. simoore rewɓe, maande: 34. Konngol nulaaɗo Alla (JKM) wiyi : “ ɓuri moƴƴude e rewɓe ko oon mo ndaarataa mbelto-ɗaa, so a yamirii mo o ɗowto maa, so a wirniima mo, o reenan maa hoore makko, o reenan maa jawdi maa.” (humpiti ɗum ko Abuu Daawuda).

3. gorko oo, so o yiɗii ina ɗannodoo e debbo mum, so wonaa tawa ɓe carɗondiriino waasde ɗannodaade gila e kumal.

4. jaɓande gorko mum so tawii yiɗii dakmitaade e mum, ngam ɗuum ko jojjanɗe gorko e dow makko. Daliilu ɗuum ko konngol nulaaɗo Alla (JKM) wiyi : “ so gorko noddiri debbo mum ngam lelnde, o salii haa gorko oo waaldi tikkere, oon debbo maa Maleykaaji mbal huɗde ɗum haa weeta ”. (jaŋtawol kawrangol).

5. sakkitinaade gorko mum e koorka yarlitaare. So tawii o ɗannaaki, ngam konngol annabi. (JKM) o wiyi : “ dagantaako debbo gattude koorka so wonaa e sakkitoore gorko mum ”. haadi omo ɗoon.

Jibriil Muusaa Joop

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.