Jaɓɓorgo Pese Diine

Pesol: Diine

Diine : Jojjanɗe debbo dow gorko mum

Ina woodani debbo jojjanɗe keewɗe he dow gorko mum, ngam konngol Alla toowɗo oo : “ ina woodani rewɓe jojjanɗe e worɓe mum`en, yeru...

Diine : Dewgal farilla e sunna – 1

He ɗiiɗoo lebbi, binndanɗe men pawotoo ko he dewle sunna Nelaaɗo mo jam e kisal ngoni oo. Ɗuum noon en naamndoto koye...

Diine : Dewgal farilla e sunna

He ɗiiɗoo lebbi, binndanɗe men pawotoo ko he dewle sunna Nelaaɗo mo jam e kisal ngoni oo. Ɗuum noon...

Fonndu ine metti fotndaade he baɗal

Fonndu ine metti fotndaade Fonndu e naanaango walla naangaango hurmbitii ñalnde mawnde (aljumaa) 28 siilo (saawiyee) 2022 jumaa mum ɗiɗaɓo. Almaami raatib...

Daartol Annabi Nuuhu (2) : Hol no foti yimɓe goongɗinɓe Nuuhu ?

Ko ine tolnoo e capanɗe njeeɗiɗo neɗɗo, rewɓe e worɓe, ngoongɗinii mo, ɓe njahdii e makko ngam o wattindi ko yaltude nokku...

Nguurndam Siisee ɓiy Aadama (1)

E innde geno jom yurmeende adannde e wattannde. Hono Wahab bun man mbahi, wiyi : nde Aadama (JKM) nde...

Laɓɓitingol tagegol Aadama (5)

Eɗen njokka nguuurndam baaba Aadama (JKM) fawaade e winndiyankooɓe  adiiɓe. Hono winndiyanke Saalabi wiyi : “ko refti e ɗuum, ko...

Nguurndam annabi Ayuuba Sabri (2)

Kanko annabi Ayyuuba, nde ɓe ngoɗɗitinaa wuro ngo ɓe ngonnoo ngoo, baasal kadi ɓeydii heƴde e maɓɓe, ngam annabi Ayuuba heyɗii no...

Daartol Akanndre Silkarneyni

Geno  wiyi e nder Ɓuraana  mum tedduɗo oo “ ma ɓe naamnde gaa silkarneyni” simoore kahfe, kaawise : 83. Wiyaa kadi, kanko Askanndiri  ko o ɓiy ...

Daartol Siise ɓii Aadama (2) Caggal ɗuum geno itti annoore wonnoonde e makko waɗti ɗum...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE