Jaɓɓorgo Pese Diine

Pesol: Diine

Diine : Naatnaatondiral eddaaji

Eddaaji ina naatnaatondira hono ko arata ɗoo koo: 1. Ceeraaɗo ceergal duttal. So gorko oo maayi  ko adii nde...

Diine : Jookli CEERGAL (2)

CEERGAL BAKKILAANGAL WALLA BINNDANGAL BATAAKE So gorko wakkilii gorko goɗɗo ceergal debbo mum, so oon seerii debbo oo, ngaal...

Diine : Ñaawoore muuynidde e enndu wooturu

Kala ɓeen haɗaaɓe (harmirɓe) to asko ina kaɗaa to muynidde (musnidde). Debbo e gorko, so muuynidii dagantaako ɗum en resondirde e denndaangal rewɓe...

Diine : Jojjanɗe debbo dow gorko mum

Ina woodani debbo jojjanɗe keewɗe he dow gorko mum, ngam konngol Alla toowɗo oo : “ ina woodani rewɓe jojjanɗe e worɓe mum`en, yeru...

Diine : Dewgal farilla e sunna – 1

He ɗiiɗoo lebbi, binndanɗe men pawotoo ko he dewle sunna Nelaaɗo mo jam e kisal ngoni oo. Ɗuum noon en naamndoto koye...

Diine : Dewgal farilla e sunna

He ɗiiɗoo lebbi, binndanɗe men pawotoo ko he dewle sunna Nelaaɗo mo jam e kisal ngoni oo. Ɗuum noon...

Fonndu ine metti fotndaade he baɗal

Fonndu ine metti fotndaade Fonndu e naanaango walla naangaango hurmbitii ñalnde mawnde (aljumaa) 28 siilo (saawiyee) 2022 jumaa mum ɗiɗaɓo. Almaami raatib...

Daartol Annabi Nuuhu (2) : Hol no foti yimɓe goongɗinɓe Nuuhu ?

Ko ine tolnoo e capanɗe njeeɗiɗo neɗɗo, rewɓe e worɓe, ngoongɗinii mo, ɓe njahdii e makko ngam o wattindi ko yaltude nokku...

Nguurndam Siisee ɓiy Aadama (1)

E innde geno jom yurmeende adannde e wattannde. Hono Wahab bun man mbahi, wiyi : nde Aadama (JKM) nde...

Laɓɓitingol tagegol Aadama (5)

Eɗen njokka nguuurndam baaba Aadama (JKM) fawaade e winndiyankooɓe  adiiɓe. Hono winndiyanke Saalabi wiyi : “ko refti e ɗuum, ko...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE