Jaɓɓorgo Pese Malal

Pesol: malal

Kaalden Goonga

Pulaar wiyi «  So ko riddatnoo dartaaki, dartaade woodanaani ko riddetee koo ». Firo ngol konngol, walla ko soomii e mum koo, ene gasa...

Kaalden Goonga : « ko yooɗi alaa e ndaaran am »

Demmbele Aamadu Sammba ene wiya, e nder wootere e jime mum « huunde ka la maa yonta nde waɗa. Ko waɗi kala maa...

Kaalden Goonga : alaa no wayataa so wonaa no waɗiraaka 

Pulaar ene wiya « teeldoynooɓe mbaɗdataa tawti nodda ». Kono kadi Pulaar ɓeydii heen « alaa no wayataa so wonaa no waɗiraaka ». No heewi wiyeede...

Kaalden Goonga : gosoraaɗo seerataa e laawde

Pulaar ene wiya « gosoraaɗo seerataa e laawde », kono ellee Pulaar fotnoo wiyde ko « gosoraaɗo woto aaman laawde ». Waɗde kay, hay gooto e...

Kaalden goonga : Gosoraaɗo seerataa e laawde

Gosoraaɗo seerataa e laawtude, tee, ko riddatnoo so dartaaki, ko riddetenoo fotaani hay ñekkude. Ko duuɓi teemedere mbiyatee teemedannde. Ko Annebi Iisaa...

Kaalden Goonga : beeli fof ko njowiiɗi ɗo njowotonoo

Pulaar ene wiya « so jawe ceŋlii ceŋlitii, kaalti ko ko kaalnoo ». Sikke alaa, hakkillaaji fof kadi won ɗo keedti hannde. No heewi...

Kaalden Goonga : So guppoowo aanii, tuuta e juuɗe mum

« So guppoowo aanii, tuuta e juuɗe mum ». Heen sahaaji neɗɗo ene aanda e hoyre mum, wona e waɗde ko addanta yimɓe yawaade...

Huunde e Ɓure Ɓiyleydaagu

Pulaar ene wiya, « ko mawɓe ngoni alluuje sukaaɓe ». E kaa haala, ene faamee tan wonde sukaaɓe ñeemtinta ko mawɓe. Saabii ɗum noon,...

KAALDEN GOONGA, alaa to yahnoo, artii ɗo wonnoo !

Nde min ngoni sukaaɓe, ene woodnoo e fedde amen, gooto mo nganndu-ɗaa, ko kañum waawi yimɓe ɓee fof. Kala ko o yiɗi,...

Kaalden Goonga, ko maayɗo tan booraa

Pulaar ene wiya « ko maayɗo tan booraa ». Ko haalaa fof noon, walla ko waɗaa, won ko saabii ɗum, so en njejjitaani. Sikke...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE