Tabara Bah, Koolaado Kuubal Tabital Pulaagu Moritani : “… ko FƁPM woni baaba, kayre woni yumma”

0
2135

Ko hollitde tan weltaare am e ñalawma hannde o. Ko huunde nde nganndu-ɗaa ko leñol ngol fof foti daraade mawnina ɗum. Ko wonaa ɗum ko, en keɗiima ciimtol yiilirde F.Ɓ.P.M. eɗen nganndi golle keewɗe mbaɗaama. Gila sosaa, haa fayde e hannde, ko e darnde wonaa. … Ko wonaa ɗum ko, mbiɗo jogii tan naamnde ɗiɗi : heen geɗel gootel ina wayi no yiilirde fedde nde ko debbo gooto waɗi, ko suka gooto kadi. Won kaalɗo ɗo jooni:

“so doole ndonkii, yo doole keɓɓo”. Doole keɓɓortoo ko maa ngannda ko yahatee. Ko ma ɓe coɗee heen jooni, naatnee e yiylirde nde. Ɓe njiya hol no gollortee, ɓe mbaawa heɓɓitaade golle ɗe janngo. Kadi rewɓe ɓe ne eɗen nganndi darnde maɓɓe e golle maɓɓe ina laaɓti. Kala ɗo ɓe ngalaa, yahataa. Ko wonaa ɗum ko, ko wiyde tan Fedde Ɓamtaare Pulaar ina jogii darnde mawnde nde foti daraade. Hakkunde mum e ɓesngu ngu, hakkunde mum e pelle goɗɗe ɗe, sibu ko kayre woni baaba, kayre woni yumma, kala ko jibinaa hannde ko Alla e Fedde Ɓamtaare Pulaar. Gila e Tabital Pulaagu, haa e pelle goɗɗe … Ɗum noon foti wonde ko hakkunde baaba e ɓesngu mum. … Foti wonde ko jokkondiral tiiɗngal hakkunde Fedde Ɓamtaare Pulaar e Moritani e pelle goɗɗe ɗe. So ngal jokkondiral alaa, en njahataa… Kala fedde sosaande, so jannginii, waɗata ko golle fedde ɓamtaare Pulaar, so ko mogo ko golle F.Ɓ.P.M, so tawii nde daranii ko faggudu, leñol ngol yo o yahru yeeso, ko fedde ɓamtaare pulaar wadanta… Ɗum noon alaa e sago jokkondiral ngal maa wooda, ma ngal tiiɗa wona hakkunde pelle ɗe; wooda kuutondiral moƴƴal, naftowal; ummoraade e fedde ɓamtaare pulaar e Moritani, kadi e ummoroo e pelle goɗɗe goodɗe ɗe. Ɗeen ne ngannda Fedde Bamtaare Pulaar ko Baaba! Baaba so tawii ina woodi, kala ɓiɗɗo jibinaaɗo yo o wallu baaba no woniri. Yo wallu baaba mum, so ronkitii, kañum heɓɓitoo golle mum.