Ejipte e Alaseri : Ɗum fof sabu bal tan !

0
1424

 

Ñalnde kala hakkunde Ejit e Alaseri ina ɓeydoo bonde gila nde laaɓi hankadi wonde ko Alaseri yahata tawtoreede kawgel fuku adunankeewel potngel waɗde e hitaande 2010 to Afrik worgo. Ko ñalnde heen, ñalnde alarba 18-11-2009, to Omdurman to Sudaan, Alaseri fiyi Ejipt (1-0). Hade ɗum, leyɗe ɗiɗi ɗe pottiino to Alaseri gadanol, Alaseri fiyi ɓe (3-1), caggal ɗum to Keer, Ejipt hawi (2-0).

Ñalnde kippu Alaseri naati wuro Keer ngo, hade maɓɓe yettaade jippunde maɓɓe, ɓe mberlaa ko kaaƴe ɓutte, e birikaaji, haa njoyo e maɓɓe ngaañii heen no feewi.

Ɗum addannoo FIFA (Fedde Adunankoore Fuku Bal) miijaade fawde kuugal e Ejipte. Kono, jogo-comci Fennecs en (Kippu Alaseri) jondikinaaki e ɗuum, ɓe njoftii e joɗnde Sosiyatee Ejipte ko fayti e telefoŋ gonɗo to Alaseri. Yanti e ɗuum, laamu Alaseri ɗaɓɓiri oon sosiyetee nde yoɓata 600 miliyoŋ dolaar (fotde 150 miliyaar ugiyya) rewetenoo. Ɗumɗoon metti Keer no feewi haa nodditi ammbasadeer mum, siftini Alaseri wonde « ina foti gaddaade kisal yimɓe mum to leydi maɓɓe ».

Ina wayi no e jonte cakkitiiɗe ɗe, pelɓondire, rewrude e jaayɗe (binndanɗe) e nder internet ɓeydii ko heewde hakkunde jogo-comci kippuuji ɗiɗi ɗii. Yimɓe fof cikkatnoo ko gasii hankadi, ɓayri ñaawaama : laaɓii ko Alaseri yahata. Kono, Ejiptenaaɓe ndonkii ɗum muñde haa ko ina njuɓɓina seppooji muusɗi yeeso ammbaasaad Alaseri to Keer ñalnde alkamiisa 19 e aljumaa 20 noowammbar, haa fotde 35 gaañii heen. So haaɗiino ɗoon tan maa yimɓe mbiy « eh, ɗum na woowtaa ». Kono addi bone, ko ngel kawgel fuku wontii luural hakkunde dowlaaji ɗiɗi ɗi : won yahɓe haa ɗaɓɓi taƴondiral  e Alaseri. Hay Sudaan daɗaani heen sibu Ejipte takkude ɗum yeebaare kisal yimɓe mum. Ɗum addani Khartum noddude ammbasadeer Ejipt ngam wiyde ɗum « e min mettini ko haalaa e jaayɗe mon ko  … potno-ɗon ko yettude min sabu amen jaɓde 25000 sipoteer (jogo-comci) kippuuji ɗiɗi ɗi, tawa alaa sarɗi gooto. Kono ko jaayɗe leydi kaali e Sudaan ko, ko huunde nde min mbaawaa jaɓde ».

Eɗen cifina wonde Alaseri wayrii yahde ngelɗoo kawgel, gila 1986. Hade ɗum ɓe njahiino toon e hitaande 1982,  nde ɓe piyata Almaañ (1-0). Gaa gaa Alaseri, ko Niiseriyaa e Kamaruun e Ganaa e Koddiwaar e Afrik Worgo ngoni kippuuji goɗɗi Afrik potɗi tawroreede kawgel ngel.

Bookara A. Bah