IDEN ElMiina ne kay fittii nokku mum

  0
  1585

  Subaka hannde, 22 lewru noowammbere 2014, Horirde falndiire Nehdi Ngenndiiri ElMiina (IDEN d’ElMina) dawri ko pittugol nokku mum. Ɗum noon ko ngam nootaade e eeraango ummorinoongo e to ɓuri doowde e ardorde njuɓɓudi laamu leydi Muritani sabu teskaade wonde tunwugol wuro laamorgo leydi ndii hono Nuwaasot diwtii aada. Ɗo njahru-ɗaa fof tawataa ko jinɗe ena tullinii gila e tekke maayɗe,

  Subaka hannde, 22 lewru noowammbere 2014, Horirde falndiire Nehdi Ngenndiiri ElMiina (IDEN d’ElMina) dawri ko pittugol nokku mum. Ɗum noon ko ngam nootaade e eeraango ummorinoongo e to ɓuri doowde e ardorde njuɓɓudi laamu leydi Muritani sabu teskaade wonde tunwugol wuro laamorgo leydi ndii hono Nuwaasot diwtii aada. Ɗo njahru-ɗaa fof tawataa ko jinɗe ena tullinii gila e tekke maayɗe,

   diƴƴe ñolɗe, mbuusuuji, kedde ñameele, laalaaɗe otooji haa e jiibaaji ko jiidaa e ɓale baɗtaaɗe taarorɗe e suturooji.

   To keedtir-ɗaa kala ko luuɓngol caɗtungol e geɗe nefniiɗe.

  Gollotooɓe horirde ndee, alaa heen keddiiɗo, gila e mawɗo horirde ndee hono Jallo Mahammedu Paate, horooɓe haa e diisnondirɓe to batte karallaagal jaŋde gollotooɓe ɗoon e horirde ndee. Hakkunde  rato, pittirɗi darnde, peel e bawɗi-reŋreŋ(brouettes), ɓee ena ndata, ɓeya ena pitta, ɓeyatoo ena peela jonne jinɗe ena mbaɗa e bawɗi-reŋreŋ ena joowoya sara heednaaɓe e loowde ɗe e saakuuji-tame(sacs-tamis). Nde golle ɗee ngasi, koroowo falndiijo oo noddi debbo kalfinaaɗo ndeenka horirde ndee e rewɓe hoɗɓe e sara makko ngam reentinde ɓe ko fayti dufgol ɗoon kurjuru.

  Njaay Saydu Aamadu