Makki Sal : “Wax waxeet“

0
2251
makki.jpg

Gila o toɗɗaa hooreejo leydi Senegaal e lewru abriil 2012, o seeraani e reftude heen. Ko o wiynoo koo ina laaɓti “Oɗon nganndi mi fellitii artirde manndaa duuɓi 7 toɗɗoraa-mi e les ngalɗoo Doosgal leydi oo e duuɓi 5…”

Gila o toɗɗaa hooreejo leydi Senegaal e lewru abriil 2012, o seeraani e reftude heen. Ko o wiynoo koo ina laaɓti “Oɗon nganndi mi fellitii artirde manndaa duuɓi 7 toɗɗoraa-mi e les ngalɗoo Doosgal leydi oo e duuɓi 5…”

Jooni noon o wiyi ko o joofnoowo manndaa duuɓi 7 mo o toɗɗoraa oo, sabu suudu sarɗi Senegaal rokkii heen miijo mum wonde ko o wiyi omo waɗa koo yahdaani e laabi sariya Senegaal. Mbele ɗuum ko huuja ? 

Ɗii duuɓi fof Senegaal ina moɗti poofaali ngam anndude mbele Makki Sal maa ɗoofto ko haalnoo walla ɗooftotaako. Ñalnde16 feebariyee 2016, Diiso sarɗinoowo saaktii miijo mum, hollitii wonde laawol hokkaani Makki ustude manndaa duuɓi 7 toɗɗiraa oo, sibu eɗum « luulndii Doosɗe leydi », kono diisnondiral ina waawi waɗeede ngam naamnaade ɓesngu Senegaal mbele ina jaɓi walla jaɓaani ustugol dottugol manndaaji paaɗi e duuɓi 5 kam e kuule goɗɗe ɗe Makki sakkiti ɗee. Caggal ɗuum Makki e hoore mum haalii, habrii juɓɓingol woote diisnondiral (referaandoom) ñalnde 20 mars 2016 jowitiingal e Doosɗe leydi, kono kañum ko timminoowo duuɓi 7 manndaa mum ɗii. E nder haala makko, o saytoraani nii ko o huninoo gila o toɗɗaa e hitaande 2012.

« Alaa duttal, maa mi ustu duuɓi ɗiɗi e manndaa am oo »

Gila o toɗɗaa hooreejo leydi Senegaal e lewru abriil 2012, o seeraani e reftude heen. Ko o wiynoo koo ina laaɓti « Oɗon nganndi mi fellitii artirde manndaa duuɓi 7 toɗɗoraa-mi e les ngalɗoo Doosgal leydi oo e duuɓi 5. Miɗo yiɗi kadi kuule doosɗe leydi dottooje manndaa Hooreejo leydi e duuɓi 5, kesɗitintooɗo laawol gootol, ngona kuule piɓiiɗe, ɗe mbaawaa wayleede.»

O siftinii ɗum kadi e lewru mars 2013 to Farayse nde o wiyata : « Ko miin suɓii ustude njuuteendi manndaa am hooreleydaagu. Toɗɗiraama ko duuɓi 7. Mi umminii mbayliigaaji rewrude e goomu njuurnittoongu Doosɗe leydi ngu kalfin-mi Aamadu Muttaar Mboh. Nguun goomu maa sakkit miijo, tawi kuulal mum gadanal ko ustugol duuɓi manndaa gonaaɗo oo, artira ɗum e duuɓi 5. So ɗum yontii, maa ɗum waɗire diisnondiral (referaandoom) walla woote to Suudu sarɗi ngenndi. Kono ko huunde nde alaa duttal, maa mi ustu duuɓi ɗiɗi e manndaa am oo ».

O haalii ɗum kadi to joɗnde USA-Afrik e ut 2014 : “Oɗon nganndi, kala ko naat-mi, naatirtu-mi heen ko goonga e am. So mi huniima huunde, mi ɗooftoto ɗum. Hay huunde waylaaki e ko kaalnoo-mi koo “.

Kaa haala tiiɗka addaniino François Hollande e Barak Obama e Martin Shulz, hooreejo parlemaan Orop yettude mo e hitaande 2015 nde wiyata : Makki Sal ko « jaalal demokaraasi nder Afrik e nder winndere ndee ». « Ko o yeru e nder nguurndam politik. Ngol woni go’o yiyde-mi toɗɗaaɗo ina usta manndaa mum kam e hoore mum ».

Mbar wonaa  « Maa wax waxeet » goɗɗo woni ɗoo ?

Hay so tawii Makki ina waawi haande fadde haa timmina duuɓi 5 woppa ngam heɓɓitaade konngol mum, eɗen nganndi Diiso doosɗe ngoo wonaa miijo sakkiti, ko yamiroore rokki, ɗum noon ma a taw alaa no Makki waɗata so wonaa ɗooftaade yamiroore laawol.

Bookara Aamadu Bah.