Jokkondiral FƁPM e jaaynooɓe fulɓe

2
3622

Ñalnde 10 marse 2017 Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani jooɗodiima e jaaynooɓe haalooɓe pulaar e leydi ndii to joɗnde fedde ndee tuggi w6 kikiiɗe haa w10 jamma. Joɗnde ndee waɗi ko e nodaango Fedde ndee.

Muujibu joɗnde ndee ko diisnondirde e jaaynooɓe ɓee, wostondirde e mum en miijooji e ƴeewde hol ko ɓe mbaawi gollodaade e fedde ndee ko naftata ɗemngal ngal, haa teeŋti noon e gootiɗingol kelmeendi kuutorteendi.

Caggal nde hooreejo fedde ndee udditi batu nguu, bismii jaaynooɓe ɓee, tawtoraaɓe ɓee fof innitii, gooto heen kala holliti hoore mum. Caggal ɗuum kalfinaaɗo kumpital fedde ndee teeŋtini faandaare joɗnde hollitaande ndee :

 1. Diisnondiral e jaaynooɓe fulɓe e ƴeewde ko Fedde ndee waawi gollondirde e maɓɓe.
 2. Ƴeewde wootiɗinde kelmeendi kuutoteendi e jaayɗe ndii.

Caggal ɗuum yeewtere udditaa. Jaaynooɓe tawtoraaɓe ɓee fof ƴettii konngol, kaali. Ina feeñi e haala maɓɓe ɗee geɗe :

 • – Weltaare e joɗnde ndee e njettoor feewde e Fedde ndee sabu miijaade ndee joɗnde ;
 • – Njettoor sabu FƁPM duumaade e darnde ƴellitgol ɗemngal ngal ;
 • – Feloore sabu ŋakkeende jokkondiral hakkunde fedde ndee e won e jaayɗe e jaaynooɓe e kewuuji yuɓɓinta, haa teeŋti noon e kewu mawningol ñalngu ɗemngal muuynangal ñalnde 21/02/2017 ;
 • – Yoga e maɓɓe teeŋtinii jojjugol gootiɗingol kelmeendi kuutorteendi
 • – Jojjugol kuutoragol karallaagal kesal ngam newnude jokkondire e golle ;
 • – Wasiya yo jaaynooɓe ɓee njuɓɓu ;
 • – Wasiya yo jaaynooɓe ɓeydu heblo mum en ;
 • – Jojjugol jogaaɗe jaayɗe ɗe leñol ngol heerorii ;
 • – Heblude lomtotooɓe
 • – Ɗaɓɓaande winndude walla yettaade gardiiɗo Shinguiti TV ngam yettude ɗum e yeewtere Suudu Baaba…

Caggal ɗuum, hooreejo FƁPM faamninii tawtoraaɓe ɓee no ñalngu 21/02/2017 nguu yuɓɓiniranoo e ko wonaa e dow mum e oo sahaa, so hujjinaango ngo pelle keewɗe mbinndi e gardagol Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani, Fedde Ɓamtaare Ɗemngal Wolof e Fedde Sooninkooɓe, ngam ɗaɓɓude laawɗingol ɗemɗe ngenndiije Pulaar, Sooninke e Wolof. O holliti kadi no tawtoregol fedde ndee kewuuji laamu nguu yuɓɓinta yahri, yeru koolol Waadaan…

Ɗo yahanoo artanoo fof, faamondiraama wonde hakkunde Fedde ndee e jaaynooɓe leñol ngol, ko dunndu suuri baroodi, baroodi suuri dunndu. Oljo-oljo waɗii kono ko himmi, teeŋtinaama e joɗnde ndee, wonde kaaldigal ngal e kuutondiral ngal ko huunde jojjunde no feewi, fotnde duumaade.

E nder ɗuum joɗnde teeŋtinii geɗe garooje ɗee:

 • Cosgol goomu jokkondiral hakkunde fedde ndee e jaaynooɓe ɓee ;
 • Jiytondiral e reesoo sosiyoo, watsap, facebook, skype, ekn.
 • Wooɗtiɗinde kelmeendi
 • Eɓɓaande heblooji jowitiiɗi e jaayndiyankaagal, karallaagal kesal, ekn.
 • Dewindagol jeewte. (…)

Caggal ɗuum ɓe njooɗodiima laawol goɗngol ngam ƴeewde no ɓe puɗɗorii golle.

2 JOWE

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa