Ruwanndaa, leydi njeeɗaɓiri to bannge moƴƴude ngardiigu

0
1599

E fawaade e ciimtol windereewol ɓetowol ɓuraa kattanɗe waawde yahrude yeeso, ko Laamu Ruwanndaa woni 7ɓu e winndere ndee to bannge moƴƴugol ngardiigu leydi. Kayri woni yeeso leyɗe baaɗe no Siwis (9ɓiri) walla Liksammbuur (10ɓiri).

E wiyde World Economic Forum (WEF) hono Kawtal winnderewal faggudu caaktungal ciimtol ngol, ɓuri saabaade ɗum ko pamɗugol bonannde jawdi, haa teeŋti noon e depasuuji laamu.

 « Ɗum haawaani min sibu eɗum yahdi e ko woodi e leydi amen koo. Ɗoo e Ruwanndaa ina woodi silsil paamniiɗo ko faati e kuufgol e ustugol depasuuji, haa teeŋti noon so artii e jawdi ndenndaandi » e wiyde Anastase Shyaka gardiiɗo diiso ruwanndaa toppitiingo ngardiigu. Tee kala ruwanndaanaajo ina waawi humpitaade kabaruuji teeŋtuɗi wonande golle laamu e peeje ƴettata e sifaa no ɗe ciynirtee e no laamu nguu yuɓɓinirta golle mum.

E nder Afrik, rewi e Ruwanndaa ko Duunde Moris (26ɓiiri), rewi heen Afrik worgo (32ɓiiri), Keñiyaa (51ɓiiri) e Uganndaa (79ɓiiri).

Ciimtol ngol toɗɗii ko 144 leydi e winndere ndee fawaade e bonnugol jawdi, e paddooje laaɓal golle lelnugol e ciynugol politikaaji ngenndiiji.

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa