Winndannde Sinediin Siidaan : “Yahdude e teddungal ɓuri nanngaade e ko weli haa mettita…”

1
2480

Yimɓe tedduɓe, ɓe golle mum en poti tiimteede e ñemmbeede, wonaa e ardiiɓe leyɗe walla annduɓe tan tawetee, aɓe tawee e nokkuuji kala, haa e fettooɓe bal e reenooɓe galleeji, e worɓe e rewɓe fof… Ɓeen yimɓe ko naftoriiɓe konngol men biyngol “teddungal daasetaake roondete” walla “ woppirde teddungal ”, sibu, ko ɗaɓɓetee e hooreeɓe leyɗe yo ngoppu laamu so timminii lajal ndotaananoo koo, ko ɗuum foti ɗaɓɓeede e kala kalfinaaɗo huunde. Malaaɗo wune ko oon paamɗo wonde “ huunde so welii, moƴƴi woppude ko gila mettitaani “. 

Ngolɗoo laawol, holli oon faayiida ko biyeteeɗo Sinediin Siidaan, petto bal mawɗo, gonnooɗo selbe kippu Real Madrid. Hay gooto yaakoranooki omo waɗa ɗuum tawi jooni jooni tan omo heɓi wune, so wonde selbe gidiiɗo nawde karaŋ kawgel League des Champions laabi tati deggondirɗi…

Ko ñalnde 31/05/2018, o habri ko o baynotooɗo kippu nguu, caggal nde o selbii ɗum fotde duuɓi ɗiɗi e feccere. Ɗuum bettii yimɓe fof no feewi, sibu hay gooto yaakoranooki ɗum, haa teeŋti e ooɗoo sahaa mo o dañi wune mawɗo. Kanko Siidaan gooto, woni selbe meeɗɗo dañde ko wayi nii, so nawde karaŋ oo duuɓi tati deggondirɗi, ko jiidaa e karaŋe (karaŋuuji) jeegom goɗɗe, woni karaŋe jeenay (9) e nder duuɓi ɗiɗi e feccere fat !

Kanko Siidaan, o wiyi : « mi fellitii waasde wonde selbe Real Madrid e hitaande faande ndee… Neɗɗo yo anndu ko woni dartaade. Njiɗan-mi kippu nguu ko jam, njiɗ-mi ko ngu jokka e gañaade. Miɗo sikki so mi jokkidii e maggu, ɗuum newotaako (…) Ko goonga mi tampaani tawo ekkinde (selbaade), kono huunde fof e sahaa mum ».

Neɗɗo yo anndu ko woni dartaade

Kono ko ɓuri faayodinde e haala makko kaa ko ɗumɗoo : « Miin e Real, min ndewdii e sahaaji newiiɗi, belɗi, kono kadi min taccidii jolɗe mettuɗe, caɗtuɗe. Mi yejjitaani ɗeen jolɗe caɗtuɗe kadi. So tawii a wonat e welemma ngam joofnirde caɗeele, miin mi yiɗaa ɗuum. Njiɗ-mi ko ngalɗoo daawal kadi joofira mbelemma. Nde pettatnoo-mi bal ndee, ngoppu-mi ko gila ina weli, jooni kadi, njiɗ-mi woppirde selbeyaagal ko no weliri. Nguurndam am fof ko nii njiɗ-mi gollirde ».

Ndeen o rowii haala tan, jaaynooɓe ɓee, ngummii, poɓɓani mo ko juuti. Ɗuum kadi aadoraaka, sibu ina famɗi ɗo jaaynooɓe poɓɓanta neɗɗo. Waɗi noon, ko o waɗii ko yooɗi, ko heewaani yiyeede. E ko ciftorten, ko Manndelaa tan njiy-ɗen waɗi ko ɓuri ɗuum, so woppude laamu caggal manndaa gooto, tawi yimɓe fof ina lutti reewrɗude e ngardiigu mum. Eɗen mbaawi wiyde tan, ɓee njeyaa ko e yimɓe malaaɓe, sibu ɓe njahdi ko e wune, tawi hay gooto suwaa haaɓande ɓe.

Winndannde njaltin heen, ko neɗɗo, kala ɗo ardinaa e ko waawi ardineede fof, yo tiiɗno annda ko woni dartaade e rokkitde teddungal hade yimɓe haastude ɗum. Sibu go’o, ko moƴƴi-moƴƴi  golle koo fof, so ɓooyii tan haastete, ɓooydeede addata haasteede, tee ɗuum ko jikkuuji ɗi Alla loowi e yimɓe, alaa ko haali noon kadi, so a ɓooyii e huunde tan, yimɓe mbaɗtat yiyde e teskaade ellaaji maa, so ɓooyii natta yiyde moƴƴi maa. Tati, ko peew-ɗaa golle koo fof, anndu waasataa tawa aɗa ardii neɗɗo walla yimɓe waawɓe waɗde ko mbaɗataa koo, walla nii ko ɓuri ɗuum kadi.

Woppude e teddungal noon, wonaa huunde weeɓnde, sibu ardaade ina weli, kono malaaɗo ko oon paamɗo wonde neɗɗo foti woppude ko ko weli, gila ina weli. Hay e ñaamdu, ko moƴƴi  e cellal koo, wiyaa ko yo neɗɗo ummo tawa ina heyɗi seeɗa tawo, woto o fad haa o haara walla haa o ɓuutee. Ɗum noon, ummaade law, woppana heen woɗɓe huunde, ko huunde heewnde malu wonande joomum, weltinoore kadi heddanaaɓe…

Sineddiin Siidaan noon malaama dañii wune !

Bookara Aamadu Bah

YOWRE 1

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.