Aadama Sih ! Ngenndiyankooɓe cuniima !

0
393
Aadma Sih
Aadma Sih

Ñalnde 26 desaambar 2019, musiɗɗo men Aadama Sih waɗii en yeeweende. Aadama Sih sankiima ñalnde oon ñalawma niɓɓo. Waɗi en wiyde o waɗii yeeweende, ko kanko yeewtiratnoo en daande makko welnde ndee. Sibu Aadama Sih ko jimoowo ŋanaa wonnoo. 

Wonande ɓe nganndaano, Aadama Sih jeyaa ko e yimatnooɓe e « Diɗɗal 7 Saawiyee » e kitaale 1980. Ko o yimatnoo toon koo noon wonaa jimɗi naalanke no faamretee e renndo men nii, alaa ! Aadma Sih yimatnoo toon ko ko gooto e men kala teeɗantoo koo, so ndimaagu, so wellitaare, so potal, so nuunɗal hakkunde yimɓe e nder leydi, ko ɓamtaare leydi…  Waɗi noon, Aadama Sih ko ngenndiyanke kuɓɓuɗo wonnoo, kaɓaaɗo hare ndimaagu e nuunɗal gila ina woni suka. 

Ko ɗuum nii waɗi mo jeyeede e terɗe gadane Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani. Hol mo nanaani daande makko ? Hol mo heɗaaki jimɗi makko ? Ɗoo e Muritani, kala keɗotonooɗo yeewtere Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani e kitaale 1980, nanii daande makko e udditirde e uddirde yeewtere ndee : « Ɓamtaare Pulaar salminii on, Ɓamtaare Pulaar bismiima on… Taaree, taaree, taaree mooɗon ɓamtooɓe Pulaar ! ». Ɗoon kadi woni ɗo nanaton daande Jibi Hammee Lih (Yo Alla moƴƴu e maɓɓe).

E duuɓi cakkitiiɗi ɗii, ko kanko wonnoo njaatige FOOYRE ƁAMTAARE to Ɓoggee. Ndeke Fooyre waasii njatige !

So won yimooɓe ngenndiyankaagal mum en, so won yeeytotooɓe darnde mum e golle mum en, Aadama Sih jeyaaka heen. Aadama Sih jeyaa ko e ɓee « ngenndiyankooɓe suuɗiiɓe », gollirooɓe «sabu Alla», ɓe njiylaaki heen hay huunde so wonaa ndimaagu aadee, e nuunɗal hakkunde yimɓe ngal diine men Lislaam yamiri ngal. 

Aadama tuɗɗiima leppi leydi, leydi tuɗɗii mo leppi teddungal, o maayataa haa abada!

E nder ɗuum Fooyre Ɓamtaare e Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani ina nduwanoo muritaninaaɓe kala haa arti noon e ɓesngu makko. Yo Alla yurmo yaafoo mo. Innaa lillaahi we innaa ileyhi raaji’uun !

Tesko : «Diɗɗal 7 Saawiyee» ko diɗɗal jimɗi fedde suuɗinoonde anndiraande D.NG.D (Dillere Ngenndiire Demokaraasi) hono (MND = Mouvement  National Democratique). «7 Saawiyee» oo ko ñalngu sankaare sanɗa ngenndiyanke ina wiyee Sumoyda to Opitaal Perinsipaal Ndakaaru. Oon Somoyda jeyaa ko idiiɓe haɓaade laamu Daddaa e ɗaɓɓude ndimaagu e potal e nuunɗal e nder leydi ndii e hakkunde hoɗdiiɓe, e salaade iirtugol luure hakkunde leƴƴi e pelɓondirgol leƴƴi caggal warngo Ubriyeeji Suwoyraat ñalnde 29 mee 1968. 

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa