Jaɓɓorgo Pese ñaawoore

Pesol: ñaawoore

Ñaawoore nde aadoraaka

Maa waɗ walla waɗataa, ko naamnal ngal moritaninaajo kala naamnittonoo hoore mum caggal nde sariya tuumi laamɗo gadiiɗo oo, dirtingol jawdi dowla,...

Hakkunde neɗɗo e ñuuñu, holi to goonga heedi ?

Duuɓi ujjunnaaje ko neɗɗo e ñuuñu koɗdi. Kono koddigal ngal ko ko Pulaar wiyata “ rogere kaangaaɗo, ɗiggataa yuppetaake ”.  Ñuuñu ko tagoore jogiinde...

Mbele Maawiya maa ñaawoye ?

E maayirɗe lewru bowte (desammbar) 2021, innde gonnooɗo hooreejo leydi ceddeejo wonti ko soccirtee, ko yardatee kafe subaka nder Muritani. Kaa haala...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE