Ñaawoore nde aadoraaka

0
822
Ñaawoore Abdel Ajiiju
Ñaawoore Abdel Ajiiju

Maa waɗ walla waɗataa, ko naamnal ngal moritaninaajo kala naamnittonoo hoore mum caggal nde sariya tuumi laamɗo gadiiɗo oo, dirtingol jawdi dowla, jogaade ngalu  ngu anndaaka ɗo ummorii mo e huutoraade jawdi ndañiraandi mbuuñaari. Ñaawoore mum noon jooɗii ko ñalnde 25 saawiyee 2023, caggal dumunna juutɗo nde losko suudu sarɗiiji joofi, joofiri yiytude jawɗeele keewɗe ɗe gardinooɗo leydi ndii fawi juuɗe mum, tawi rewaani laawol, maa wonii ko otooji, leyɗeele koɗki, galleeji jeyal ndenndaandi, kaalisaaji jonɗi e nder limooje bankeeji e geɗe goɗɗe ɗe limtotaako, kono kadi tawaama ko woɗɓe ina njiiɓii e ɗuum walla nii mbiya ko e « pellel » hee njeyaa, ɗum woni won ɓeen ardiiɓe ministuruuji e won e ministiruuji, direkteeruuji, walla yimɓe jeyaaɓe e galle makko, walla samsaaruuji. Caggal nde ñaawoowo sunnii geɗe ɗee fof suɓtiima e nder tuumanooɓe ɓee kala, fotde yimɓe njeenayo fotɓe ñaawdeede e mawɗo leydi ndii.

So eɗen ciftora, haala kaa ardunoo ko e ɗaɓɓaande suudu sarɗiiji e baggingol won ɗiin dipiteeji partiiji luulndo, nde losko waɗetee e jiilgol dowla Moritani e sappinannde ɓennunde ndee. Laamu kesu ngu salaaki ndeen feere, tee eɗen cikki saabii ɗum ko laamɗo jaltunooɗo, ruttaade ɗum ina meero heɓtude laamu ɓoccitiingu ɗum, caggal nde o joñtoyinoo leydi Turki tawi amo mobbori jawdi keewndi, so laamu yiyii ɗum ne, haalaani e oon sahaa maataw yaakaare mum wonnoo, tawde o fawtiima ɗum en tan, Alla jaaraama. Kono caggal lebbi tati nde o arti, o daranii ko arditaade lannda UPR (lannda laamiiɗo), o tawi ɗuum gasataa o raaŋani ɗaɓɓude dipiteeji kaan lannda yo keerano mo, kono alaa heen fof ko gasani mo, yo a taw nii wonaa ndeen darnde addani laamu nguu yiɗde ubbitde bonanndeeji makko, mbele amo deeƴa. Hay so e oon sahaa o hiiɗaama nde o hanndaa e nder nokku gooto (ekkol polis), caggal ɗuum farlinaa e makko nde o waasata yaltude wuro ngoo tawi sanndarmori ina ƴeewtoo mo sahaa kala, caggal ɗuum ngonka makko newnaama tawde wonii sariya suwaa tuumde mo tawo, haa ndeen wellitaare rokki mo fartaŋŋe ɗannaade feewde Farayse. Nde o yettii toon o heddii amo geewoo to bannge politigi (o yuɓɓini pottitte e jaayndiyaŋkooɓe, o jokkondiri e won ɗeen pelle politigi uujnooɗe njalti leydi sabu politigi, e won e yimɓe makko jooɗaniiɓe mo toon. Nde o arti e leydi hee tawi yimɓe heewɓe puɗɗinooma sikkitaade wonde losko parlama ngoo wontii « reedu leliindu », laamu koko woppi haala kaa, haa o nodditaa to sariya wonde amo hebori ñaaweede. Nde lajal ngal yonti, kaŋko e ɓe o tuumdanoo, ɓe ndummba e kasoo.

Ñaawoore ndee fuɗɗiima gila e 25 saawiyee, heewii dille sabu yimɓe laamɗo gadiiɗo oo ngarii e keewal (banndiiko en, watulaaɓe makko e kala ɓe o waɗatnoo ñalaande) hay so tawii naatgol e suudu ñaawirdu nduu saɗtinaama no feewi. Ko teskini e ñaawoore hee, ko luurduɓe ɓee (Dowla e Abdul Ajiiju e wondiiɓe mum cuɓtii heen gooto fof ko hillanooɓe ɗum (awokaaji ) ŋanaaɓe maa wonii e nder leydi hee (Dowla), maa wonii caggal mayri (laamɗo gadano oo e wondiiɓe mum). Suggere adannde leeltinnde ñaawoore ndee ko hillanooɓelaamɗo gadano oo kolliti ko ñaawirde ñaawoore laamɗo gadano oo alaa hakke ñaawde mo sabu « kuulal 93 doosgal leydi  wiyi : “ taƴi hattan ñaawde gardinooɗo leydi tan ko ñaawirdu sariya toowndu (Haute Cour de Justice)”. Hillanooɓe dowla ɓee mbiyi eey ɗum ina woodi kono kuulal ngal jokkii heen ko « so tawii joomum tuumaa ko « jamfa mawka », kaŋko noon o tuumaa ko dirtingol jawdi laamu o naattini ɗum e jayba makko, kadi jawdi ɓurtundi ndi o lemmini hannde ndii o rokkaani daliilu to ndi ummorii mo. Ɓe nduttii ɓe ɓeydi heen, waɗata mawɗo leydi ñaaweede e ñaawirde toownde tan ko yo a taw golle ɗe gollii ɗee fof ko e nafoore dowla so wonaa tawa « jamfa mawka » ina teskaa heen (ko wayi no taƴde lowre e leydi he yeeya ɗum walla jebbilanaade konuuji añɓe…ekn). Kono so tawii gollii tan ko e nafoore mum heeriinde ko e ñaawirɗe gaadoraaɗe ɗe tan o ñaawetee sabu hiisetee tan ko o baɗboniijo.

Ɗo rewanoo fof ñaawoowo oo rokkii hillanooɓe dowla ɓee goonga, waɗde heddii ko huccande mbunndi-mbunndi haala kaa. Jooɗaniiɗo laamu oon hollita tuumamuyuuji ɗi tuumi ɓe ɗii fof, laamɗo gadano oo daroo e yeeso palal ñaawirdu nduu, huccita e ñaawoowo oo, dallina wonde jawdi mum ndii fof ko laaɓndi, ko warñeende makko o heɓri ɗum. Ko noon ne kadi wonande heddiiɓe ɓee kala. Ko caggal ɗuum hillanooɓe heen bannge kala cemmbinta hujja mo keeranii oo fawaade e ƴiye sariyaaji laawɗuɗi nder Moritani. Ko ɗum ngarmi-ngaraa mawɗo sabu ko gaƴƴondiral gayi kokkolli,  jarribiiɓe sariya, jogiiɓe heen sahaa nii humpito adunayaŋkeejo, gooto heen ɓurata hollirde ko kañum ɓuri huɓindaade sariyaaji lelnaaɗi ɗii.

Jooni kam ko waawi heen wonde fof, ñaawoore ndee yowaama fotde balɗe sappo e joyi e dow ɗaɓɓaande hillanooɓe tuumaaɓe ɓee, etee wiyaa ko  hakke maɓɓe, etee ɓe njaɓanaama ɗuum. Eɗen paɗti hujjaaji kesi keborɗi addeede so ñaawoore ndee jokkii.

Nde ndaaraten joofnude winndannde men ndee, wiyaama wonde Sandrela Mehrj (gooto e awokaaji gardinooɗo leydi tuumaaɗo oo) hollirii, e hello mum facebook wonde tuumaaɗo oo hollitii  «  yoga e jawdi mum ummorii ɗum ko e moƴƴere nde o dañi  e gooto e laamɓe aarabeeɓe. » Nde naamnitii-mi gooto e hillaanooɓe laamu nguu, o wiyi kam « huunde ndee arii ko jirwude » sabu maa o feññina oon, sariya nodda ɗum, daroo seedtoo, so wonaa ɗuum « daliilu oo timmaani », jiidaani noon, hay so tawii ko ɗum goonga, ɗum ɓeydotoo ko ɓilde mo.

« Ko woni e  lahal fof maa juuɗe njiitu ».

Maamuudu Haaruuna Joop

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.