Jaɓɓorgo Pese Warngo

Pesol: warngo

Jofnde 28 jolal 1990 : “Ñaawee warkoyeeɓe”

Rawane Babaaɓe Looti fadaani haa laamu nguu ara mawninde toon 28 jolal, sabu, gila 2021 yonta sukaaɓe toon wondude e yummiraaɓe mum...

Ñaawoore waɗboniyaagal

He dumunna ɓennuɗo oo kala, ɓuri teskinde he dingiral politigi hee ko peeje kaaldigal e fannuuji keewɗi jotondirɗi he caɗeele leydi ndii...

Maanditaare jeytaare 28 jolal 1960, Mbeelu 28 jolal 1990

Hikka, 28 nowammbar, ñalawma jeytaare Muritani hawri ko he sankaare Siidi wul sheex abdallaahi gonnooɗo hooreejo leydi Muritani tuggi 19 abril 2007...

80 jaaynoowo mbaraama

Hol fawiiɓe wonki ? Ɓuri heewde fawaade wonkiiji jaaynooɓe ko hoohooɓe politik, ko wayi no laamɓe (hooreeɓe leyɗe)...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE