Kaangaaɗo e mo sellaani wonaa gootum

0
1795

Meeɗi waɗde e sahaa gooto, gorko gooto, laamɗo jom laamanteeri njaajndi. Alla rokki mo juutde balɗe e neemaade e laamu makko e yiɗeede, kono Alla rokkaani mbo ɓesngu keewngu, sabu o dañi tan ko ɓiyngel gorel gootel, na wiyee Hammadi ɓiy laamɗo. O dañi ɓiɗɗo ko tawi o naywii no feewi, tawi o ɗamtindiima accude dono e Aduna. Waɗi sahaa gooto, o noddi ɓinngel makko, hono Hamamdi ɓiy laamɗo, omo ɓeta hakkille mum ɗo tolnii, mbela so o wirniima janngo, mbele Hammadi ina waawi jogaade lefol laamu ngol.

O wiyi ɓiyngel ngel « yah, addan am haangaaɓe nayo ! »

Hammadi fokkiti fayi nder saare, haa ari e caali bera mawki, o tawi worɓe heewɓe ina njooɗii ina njeewta. Ndeen o arii ha o faandiima caali kii tan, kamɓe fof ɓe ngummii, ɓe payi e Hammadi, aɓe calmina ɗum. Kala calminɗo mbo rokka mbo juuɗe ɗiɗi, tama junngo ngoo, hono no kala calminoowo salminaango moƴƴo nii, no neɗɗo salminirta neɗɗo tedduɗo nii. Wonaa kay salminde neɗɗo tawa na tami kuɗol almet e junngo mum ñaamo, saloo woppude kuɗol ngol saama, salminir maa caggal junngo, oon wonaa tedduɗo. Hammadi ɓenni fayi e danki bera hee, o tawi gorko na ɗaanii, o wiyi ɗum hello e tal. Oon girñitii. Hammadi wiyi « ar nooto baaba am ». Oon rewi e Hammadi ɓe peewi to galle laamɗo, ha ɓe njottii, Hammadi wiyi : « ko oo ngaddu-mi » Laamɗo oo wiyi mbo : « no tawru-ɗaa mbo?”

Hammadi wiyi : “taw-mi ko yimɓe ɓee fof na njooɗii na njeewta, kanko o mbo lelii hakkunde maɓɓe, o mbo ɗaanii”. Hammadi wiyi : “ɗaanaade hakkunde yimɓe, hoolnaaki. Kadi so woodii ko kewi, o mbo waawi finde tan o doga, so o naamnaama “ko kewi ?” o wiyata ko o anndaa, walla o fena o haala ko wonaa goonga. Baaba, oo ko kaangaaɗo !” Go’o.

Hammadi fokkiti kadi fayi saare, ha o ari e galle gooto, o nani ɗoon coow mawɗo. O seli ɗoon e galle hee. O tawi ko gorko jom galle oo fiyata debbo mum, esum en e sukaaɓe mum fof na mbeelti e mum, na nannga, hoɓɓe e hoɗdiiɓe fof ngari yeeɓde ɓe, ɓee na njala, ɓee na ngulla, sukaaɓe na mbiya “njaggee baaba hoto warde neene”. Baaba na jaggee tan na duuroo e juuɗe seerndooɓe. Hammadi wiyi e junngo makko teeɓ, wiyi mbo “ar nooto laamɗo!” O sukki e Hammadi, ɓe payi to laamɗo, ha ɓe njettii e yeeso laamɗo. Laamɗo wiyi : “no tawru-ɗaa mbo ?” Hammadi wiyi : “taw-mi ko o mbo fiya jom suudu makko”. Hammadi heɓɓitii wiyi “neɗɗo e aadee wonaa gootum, neɗɗo ƴoƴɗo dukdataa e jom suudu mum ender yimɓe saka fiyde ɗum. Jom hakkille fiyataa ɓiyum hakkunde yimɓe. Baaba, oo kay ko kaangaaɗo.” Ɗiɗi.  So a yiɗaa ownude beelol koɗo maa, hoto dukdu e debbo maa e sukaaɓe maa e dow mum en.

Kadi, Hammadi fokkiti fayi saare, ha o ari e caali mawki na e hakkunde wuro hee. O seli ɗoon, o tawi ɗoon worɓe na njeewta daaɗe toowɗe, gorko gooto na heedi bannge. Kala kaalɗo, o yedda, tee o alanaa ɗum hay daliilu gooto. Hammadi yettii wiyi mbo “ar nooto laamɗo”. O ummii o rewi e Hammadi ha ɓe njettii e yeeso laamɗo. Hammadi wiyi “ko oo ngaddu-mi”. Laamɗo oo naamndii mo “hol no tawru-ɗaa mbo ?” O wiyi “taw-mi ko yimɓe fof  ina njeewta, kaŋko gooto o mbo heedi bannge, kaalɗo fof o yedda, tee o rokkataa daliilu. Kala jeddoowo ko anndaa, tawata ko kaangaaɗo”. Tati.

Hammadi fokkiti fayi saare kadi, na yiyloo nayaɓo. O woni toon ko juuti, o arti e baaba makko. Oon wiyi mbo “Hammadi am, aay koy a ɓooyii toon koy, tee a artii, a addaani hay gooto. Mate a dañaani nayaɓo?” Hammadi wiyi “mi dañii kay”. Laamɗo oo wiyi mbo “hoto o woni ?” Hammadi wiyi “nayaɓo oo ko aan”. Laamɗo oo wiyi “ko tag maa wiyde ko miin ?” Hammadi wiyi “so neɗɗo wiyii ɓuri yimɓe fof ƴoƴde, ko kaangaaɗo”. Hammadi wiyi “ay ɓee tato, ko ɓe kaangaa koo fof, won ko ɓe nganndi ko a anndaa, won ko ɓe mbaawi ko a waawaa”. Laamɗo oo wiyi “ko kaal-ɗaa koo fof ko goonga. Nde mbiy-mi yo a addan am haangaaɓe ndee, ko tagi a addaani ɓe ngalaa comci ?” Hammadi wiyi “baaba mbiy-ɗaa ko yo mi addu haangaaɓe, a wiyaani yo mi addu ɓe cellaani!” Hammadi wiyi “kala baɗoowo ko fotaani wonde, ko aaɓnotaako, ko oon woni kaangaaɗo; kono mbo alaa comci kay, oon wiyetee ko sellaani!”.

Salli Sih, sakke mbo ñaamataa hake to Magaama tel : 46770262