Daartol nguurndam Annabi Muusaa (6) : Jaltugol Muusaa Mudeyyana

0
2944

Nde Annabi Muusaa mo (JKM) yalti, o yahi to leydi Mudeyyana, o mo yahatnoo tan, haa o tawi aynaaɓe ina njarna ndammiri e woyndu sukaaɓe rewɓe ɗiɗo ina ɗoon njooɗii ina njiɗi yarnude jawdi mum en ina padi haa aynaaɓe worɓe ɓe kaljita e jarnugol mum en ngol. E konngol Alla toowɗo oo “ndeen o jolii e ndiyam Mudeyyana o tawii ɗoon renndo yimɓe ina njarna o tawii ɗoonn kadi rewɓe ɗiɗo ina ndeeni” simoore daarti, kaawise : 23 Annabi Muusaa (JKM), wiyi : “onon kam, Ko pad-ɗon ɗoo ?” Ɓe mbiyi : “minen dee, min ngarii ko yarnude jawdi amen kono min njarnaani tawo, min padi ko haa aynaaɓe ɓee ngayna yarnude nde min puɗɗoo yarnude jawɗeele amen e kedde ndiyam ɗam, ngam baaba amen ko nayeejo, refti heen kadi ngolɗoo leñol ñalnde kala wonata ko e haasidaade mo e ko Alla waɗi e makko koo.” Addani ɓe haalande ɗum Annabi Muusaa mo (JKM) ko aynaaɓe ɓee so ngaynii yarnude nguddat woyndu nduu, ngam haasidaade rewɓe ɓee hoto njarnude heen baali mum en, etee ɓe uddirta woyndu nduu ko haayre mawnde nde yimɓe sappo mbaawaa ƴettude, neɗɗo gooto kam enndataa. Nde ɓe njiyi Annabi Muusaa ina heewi doole kadi eɓe njeertii e mum wonndude e nuunɗal, ko ɗum addani ɓe haalande ɗum oon ɗoon fiyaaku. Nde aynaaɓe ɓee ngayni yarnude tan, ɓe ƴetti haayre mawnde ina wonnoo ɗoon, ɓe pawi ɗum e dow hunuko woyndu nduu, ɓe pokkiti. Ɗum fof Annabi Muusaa mo (JKM) ina jooɗii ina ndaara ko ɓe mbaɗata koo fof. Annabi Muusaa muñi ha ɓe ngayni fawde haayre ndee e dow hunuko woyndu nduu, o acci haa ɓe pokkiti, kanko Annabi Muusaa (JKM), o ndaari sukaaɓe rewɓe ɓee, o anndi ko ɓe kaali koo ko goonga. O ummii ɗo o jooɗi ɗoo, o fayi to woyndu too. Ndeen o yettiima o duñi haayre ndee doole makko oole haa haayre ndee ummii e hunuko woyndu nduu e ballal Alla toowɗo oo, etee ɗo o woni ɗoo, omo wonndi e tampere e heege e ɗomka ɓurtuka. Ɗum haawi sukaaɓe rewɓe ɓee no feewi, ngam neɗɗo gooto ƴettude ko yimɓe sappo so ina ƴetta ɗum ko tampere, ɗum ko kaawise mawɗo sanne wonande ɓe. Nde Annabi Muusaa (JKM) duñi haayre ndee haa joñii, o noddi ɓe, o yamiri ɓe yo ɓe ɓadtin ndammiri maɓɓe ngam yarnude ɗum. Nde sukaaɓe ɗiɗo rewɓe ɓee ɓadtinii ndammiri mum en, o walli ɗum en yarnude ndammiri mum en ndii haa ɗomɗiti, o faati to les lekki to o wonnoo too, o jooɗii. E konngol Alla toowɗo oo “joom am nde njippintaa e am moƴƴere ndee, ko mi baasɗo” simoore daarti, kaawise : (24). Annabi Muusaa mo (JKM) yiɗii dañde mbeɗu mburu gawri, nde sukaaɓe ɓee njettii galle maɓɓe, ɓe njiyi baaba maɓɓe. Ndeke baaba maɓɓe, oon ko Annabi Sooyib, o wiyi ɓe : “onon koy hannde on ngartii law”. Ɓe mbiyi mo : “minen dee, min njiyii toon gorko keewɗo semmbe moƴƴo sanne, ko kañum walli amen, haa min mbaawi yarnude ndammiri amen ndii”. Ɓe kaalani mo, worɓe yarnatnooɓe ɓee ko mbaɗi koo fof, ɓe kaalani mo kadi no Annabi Muusaa (JKM) ittiri haayre nde ɓe pawnoo e dow woyndu ndee, alaa ko ɓe keddi. Caggal ɗuum noon, baaba maɓɓe Annabi Sooyib naamndii gooto e maɓɓe, o wiyi ɗum : “gorko mo njiy-ɗon oo, ko o neɗɗo keewɗo gacce seeɗa?” Ɓiɗɗo debbo oo jaabii, wiyi : “wallaahi, no min njiyri mo nih, ko o keewɗo gacce.” Annabi Sooyib wiyi mo : “yah to gorko oo too, ngaddaa mo gaa”. Ɓiɗɗo oo ummii yahi to Annabi Muusaa (JKM), o wiyi ɗum e haala Alla e nder Ɓuraana tedduɗo oo “baaba am ina noddu maa ngam yoɓde ma ko njarnan-ɗaa min koo” simoore daarti, kawise : 25. Annabi Muusaa ummii darii, ɓiɗɗo debbooo rewi yeeso makko ngam holloyde mo to ɓe koɗi, kanko Annabi Muusaa. O wiyi ɗum : “heedtu caggal am mi ardoo maa, aɗa jammina mi ɗo ndewat-mi haa njettoyo-ɗen, ko ɗum ɓuri moƴƴude.” Ɓiɗɗo debbo oo jaɓi ɗuum. Hakkunde laañe seeɗa, addani Annabi Muusaa wiyde yo o heedtu caggal, ko yimɓe ndeen ngonaa holtuɓe no feewi, ɗuum noon heedde heen caggal debbo moƴƴaani hay sinno ko cupurtaa saka noon Annabi. Hay enen fulɓe, ndeen e adunaaji ɓennuɗi en njaɓataano heedde caggal debbo walla rewde caggal demoowo, waɗi noon, won ko yitere yiɗaa yiyde. Kanko e Annabi Muusaa ɓe pokkitii ɓe tiindiima wuro, o mo ardii suka debbo oo, oon ina wiya mo, rew ɗoo, reftu ɗoo, haa ɓe njettii galle Annabi Sooyiib, ɓe naati, Annabi Sooyiib jaɓɓii mo, bismii mo, o jooɗii yeeso mum. Caggal ɗuum, Annabi Sooyiib naamndii mo, wiyi mo “hol ko addu maa e Mudeyyana? ” Annabi Muusaa (JKM) jangtanii mo fiyaaku mum fof, caggal ɗumɗoon, Annabi Sooyib naamndii yo o addane ñaamde, o addana ñaamde, o ñaami haa o haari, o yartii ndiyam o yetti Alla toowɗo oo. E haala Alla tedduka “gooto e maɓɓe wiyi eehey maa baaba luumo ɓuri moƴƴude ko e luude cemmbolinɗo koolniiɗo” simoore daarti, kaawise : 26 Laatiima doole Annabi Muusaa ko yiyeede ina ƴetti haayre nde yimɓe sappo mbaawaa ƴettude. Refti heen ko wiyde mo kanko Annabi Sooyiib, e nder haala Alla toowɗo oo : “miin dee mbiɗo yiɗi resnude ma gooto e ɓiɓɓe am rewɓe ɓee mbele aɗa wonana mi dumunna jeetati, so yawtii ɗuum, ko aan anndi ko mbaɗataa mi wonaa jiɗɗo waɗde ko ina tampin maa” simoore daarti, kaawise : 27 Annabi Muusaa jaabii mo, wiyi mo : “ɗum ko hakkunde men ina waawi oon ɗoon happu wona muddaa balɗe ɗiɗi e nder balɗe njeetati ɗee, walla nih balɗe sappo, miin kam ngañgu alaa hakkunde men, ngam aan, a alanaa kam caɗeele.” Caggal ngolɗoo jaabawol Annabi Sooyib weltii heen sanne. E wiyde winndiyaŋke oo,  Annabi Sooyib noddi denndaangal juulɓe wonɓe ɗoon e nder Mudeyyana yo ngar tawtoree dewgal ngal. Ndeen yimɓe ɓee ngarii, ɓe kumi hakkunde Annabi Muusaa e ɓii Annabi Sooyib debbo oo. Nde yahi haa mudda mo ɓe kaaldunoo o yonti, Annabi Muusaa heblii ngam ruttaade to umminoo.

Jaltugol Annabi Muusaa Modeyyana

Nde Annabi Muusaa yiɗi yaltude, Annabi Sooyib, noddi mo, wiyi mo “ar gaay, naat nder nduuɗoo suudu cabbi ina toon, ƴettaa heen sawru.” Nde o naati nder suudu nduu, Annabi Sooyib rewi e makko. Nde o naati, o ndaari dow haa o yiyi sawru woɗeeru ina liggii, o ƴetti sawru nduu. Annabi Sooyib wiyi mo “luɓ am sawru nduu”. Annabi Muusaa totti mo sawru nduu. O wiyi Annabi Muusaa “ƴettu sawru woɗndu”. Annabi Muusaa ƴetti sawru woɗndu. Ndu o ƴettunoo addan nduu arti e nder junngo makko. Annabi Sooyib wiyi mo kadi “ƴettu sawru woɗndu”, o ƴetti sawru woɗndu, ndu adan nduu kadi, arti e nder junngo makko. Annabi Sooyi waɗdi noon e Annabi Muusaa cili keewɗi. Kala nde Annabi Muusaa (JKM) ƴetti sawru, ko sawru woɗeeru nduu tan artata e junngo mum. Nde tawnoo cabbi ɗii ina keewnoo e nder suudu nduu. Caggal ɗuum, Annabi Sooyib, wiyi mo “eehey maa Muusaa, ƴettu nduun ɗoon sawru ndu njogi-ɗaa etee ndeenaa ndu no feewi, ngam ndu ummii ko e leɗɗe Aljannaaji ɗe Alla feewniratnoo Aadama (JKM)”. So ɗum ɓennii mbiɗo wasiyo maa, nde ndeentoto-ɗaa yimɓe Modeyyana en, ngam ko ɓe haasideeɓe am no feewi, so ko tawii a reenaaki, eɓe mbaawi jamminde ma e nokku mo alaa ndiyam ngam haa ɓeydo-ɗaa tampude e lorlude, nganndaa ɗuum.” Caggal ɗuum, Annabi Muusaa fayi e yaltude ina yaltida e ndammiri Annabi Sooyib ina wondoya e mayri caggal nokku oo, laatiima oon tuma, ndammiri Annabi Sooyib ɗii ko teemedde nay dammuwol. Nde Annabi Muusaa yaltidi e majjii tawaa ɗi njeñii haa ɗi timmi capanɗe nay ujunere dammuwol. Caggal ɗuum Annabi Muusa mo (JKM), ɗannodii-ma e jawdi Annabi sooyiib. O woni toon haa ko Alla haaji, e nder ɗuum, aynaaɓe ɓe o tawnoo e woyndu ɓee, so jarnugol yontii, ko maa o ɗacca haa ɓeen ngayna yarnude nde o fuɗɗoo jolnude ndammiri makko, o yarna ɗum en. O woni toon ko juuti, o artirani Annabi Sooyib ndammiri ɗii. Ndeen o artii, Annabi Sooyib yiyi ndammiri ɗii no mbayi heewde, ɗum nanngi ɗum kawise sanne, e no ndammiri ɗii mbayi heewde nii. O ƴeewi o anndi, o waawaa yoɓde Annabi Muusaa mo (JKM), e golle moƴƴe ɗe gollii ɗee, kanko fof e wonde esum Annabi Muusaa mo (JKM), o wiyi ɗum “ko nih mbaɗaten : e nder ndeeɗoo hitaande jeenaɓiire kala ko jawdi ndii jibini e gorol ko aan jeyi ɗuum, e hitaande sappoɓiire kala ko ndammiri ɗii njibini e dewol ko aan kadi jeyi.” Annabi Muusaa salaaki ɗuum, ɓe njokki liggodaade e dow ɗuum haa ko ɓe kaaldunoo koo yonti, Annabi Muusaa artiri ndammiri ɗii laawol ɗiɗmol, tawi o faggitiima heen no moƴƴi. O haalani Annabi Sooyib wonde o yiɗii hootde hankadi to Misra.

Jibriil Muusaa Joop

Ina jokki

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.