Laana weeyo leydi Siin ina jogori yande e Leydi

0
1908
Laana weeyo Siin (Tiangong-1) yanii e leydi
Laana weeyo Siin (Tiangong-1) yanii e leydi

Ɗum tijjaa ko hakkunde 29 mars e 9 abriil 2018, laana weeyo leydi Siin (Tiangong-1) ina foti yande e leydi men hee. Ko ɗuum woni ko Nokku Orop toppitiiɗo geɗe weeyo (ESA) habri ñalnde 6 marse 2018.  Ina waawi ka jipporoo hedde Espaañ, Faryse, Purtugaal ekn) kono woto paayee. Hay dara siiraani heen, sibu won geɗe keewɗe ɗe kiisaaka e ɓeto hee, yanti heen, alaa mo ɗum jogori gaañde e leydi hee. Waɗi noon, so ka arii haa ka naatii e weeyo leydi ngoo, ka huɓɓat haa ka rowyta, hay so woodii ko yettii heen leydi, ɓuri sikkaneede ko yande e ndiyam (ko ɓuri tataɓe ɗiɗi leydi ndii ko diƴƴe). Sikkannde (probabilité) manaango yana e neɗɗo ina sowoo laabi miliyoŋaaji sappo sikkannde heletinnde makka yana e neɗɗo. Ɗum noon, woto mo ɗum bonni ɗoyngol mum.

Laana kaa werlanoo ko e lewru marse 2011, ko toon tan ka fotnoo heddaade a ka yirloo leydi men ndii, sahaa e sahaa fof wiɗtooɓe ina lomlomtondira toon. Kono ginol makka ɓoccitiima annduɓe Siin ɓee gila 2015, nde ɓe cakkitii fiytaade ka haa ka rewta jirlorgol makka.

Tesko : ina wayi no laana kaa yanii e leydi ñalnde altine 2 abriil 2018 saraaji wuddu geec pasifiijo, ɗo woɗɗaani “point Némo” woni nokku geec (gonɗo e ndiyam) ɓurɗo wuɗɗude njoorndi.

Renndini ɗum ko Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa