Senegaal – Gammbi : Sala Farafenni

0
1693

Ñalnde 21 saawiyee 2019, Makki Sal e Aadama Baro kurmbitii sala dow maayo Gammbi, ñonngoowa yolnde hakkunde Ndakaaru e Sigaasoor…

To Senegaal, e ɗii lebbi cakkitiiɗi ko adii woote hooreleydaagu, ko Makki Sal hurmbiti e geɗe gollaaɗe e leydi mum, ina heewi no feewi. Kono, Sala (pom) mawka dow maayo Gammbi, ɓe kurmbiti kanko e Aadama Baro, hooreejo leydi Gammbi, ñalnde altine 21 saawiyee 2019 koo, ɓuri fof maantinde. Sala kaa ko finnde gollondiral hakkunde leyɗe ɗiɗi keediiɗe, naatnaatondirɗe, sala njogorka heewande gammbinaaɓe e senegaalnaaɓe nofoore, haa teeŋti noon e kaasamaasnaaɓe. Njuuteendi sala kaa ko ujunere kiloomeeteer, tawi heen 943 meeteer ko gudroŋ, hakkunde gure ɗiɗi gammbinaaje biyeteeɗe Farafenni e Soma. 

Sala Farafenni Gammbi Senegaal
Laawol hakkunde Ndakaaru e Sigaasoor dewowol dow Sala Farafenni to Gammbi

Kaa sala, ko huunde fanndanoonde ko ɓooyi, sibu haala mum ɓooyii haaleede, gila e kitaale 1970, kono golle mum puɗɗii ko ñalnde 20 feebariyee 2015. Njaru makka ko 50 miliyaar seefaa (CFA). Fotde 934 neɗɗo ngolliima e makka.

Maa ka ustu yolnde, sibu ndeen laabi ɗiɗi ngoodnoo hakkunde Ndakaaru e Sikaasoor to Kaasamaas : – laawol leydi taartotoongol Gammbi, rewoya Tammbaakunndaa, woni fotde 12 waktu ɗanngal. – laawol tacciroowol baakuuji gammbinaaji nayeeji, keewɗi tanaa e tampere.

Sala kaa ñonngii yolnde Ndakaaru – Sikaasoor, sibu waktuuji 8 fat ina njona taccude yolnde ndee. Ko ɗuum addani gooto e yimɓe tawtoranooɓe kurmbitgol ngol weeynude lefol ina winndaa heen « Casa sans escale, merci prési », firti : « Kaasaa ko aldaa e ƴaaŋtorel, jaaraama persi ». Nafoore makka ɓurii ɗoon, sibu maa ka newnu jokkondiral haa Lagos (Niiseriyaa) rewrude e Gine Bisaawo e Gine Konaakiri. Mo wiyi sodorde noon, wiyi ustagol fere (ɗoo maa ɗe usto fotde feccere (50%)), ɗum noon ngañaari wonande njulaaagu hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗee e yimɓe ɓee.

Mande sala Rooso ne hurmbittee haa muritaninaaɓe e senegaalnaaɓe ceerta e caɗeele taccugol Rooso, walla taartoyogol haa Jamaa ?

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.