Jaɓɓorgo Pese Senegaal

Pesol: Senegaal

Senegaal : Dille dawrugol

Pulaar ene wiya « woto bone yan ɗo haanaani, gaño daña sago mum ». Nde Pulaar wiyi nii ndee, elle firti ko won ɗo...

Jarribagol naatnugol ɗemɗe ngenndiije e duɗe laamu to Senegaal e pergitte...

Musidɓe tedduɓe, tawde jaŋde wonaa sara e nguurndam aadee, ko ɗuum waɗi yimɓe e laamuuji ceeraani e sakkude peeje no ngittaniri nde...

Sala Rooso, en kooliima

Jaagorɗe Muritani e Senegaal e sosiyatee biyeteeɗo Polychangda Engineering Co Ltd ciifondirii, ñalnde alkamiisa 23/03/2021 to Rooso, nanondire puɗɗagol golle e huufo...

“Istuwaar” jurminiiɗo mo Senegaalnaaɓe heewɓe nganndaa : Mustafa Loh, enndunooɗo warde...

Haa ko ɓooyaani koo (2004), kuugal warngo ina woodnoo to Senegaal. Won ko kewnoo he laamu Seengoor, uurtojum politik : enndugol warde...

Duunde morfil

Helmere “morfil” (morphil) ummii ko e españool (marfil). Duunde morfil (ile à morfil) walla...

15 mars 1908 : Fiyannde Aali Yero Joop

Fiyannde Aali ko hare waɗnoonde ñalnde 15 mars 1908 hakkunde Aali Yero Joop e almudɓe mum bannge, e konu koloñaal Farayse e...
Sala Farafenni Gammbi Senegaal

Senegaal – Gammbi : Sala Farafenni

Ñalnde 21 saawiyee 2019, Makki Sal e Aadama Baro kurmbitii sala dow maayo Gammbi, ñonngoowa yolnde hakkunde Ndakaaru...

Muritani – Senegaal, nanondire moƴƴere

Muritani e Senegaal nanondirii gollodaade woyndu gaas  yiytaandu e keerol mum en, inniraandu “Grande Tortue, Ahmeyim”, e feccude hakkunde...

Leyɗe Afrik ɓurɗe toowde ɓeydaare faggudu

E wiyde FMI, leyɗe Afrik ɓurɗe ɓeydaade to bannge ƴellitaare e hitaande yawtunde ndee ko Ecopi (8,5%), rewi heen...

Madiina Gunaas : Daartol goomu Caafal

Waɗiino jamanuuji, hedde 1987, diɗɗal sanɗaaji janngatnooɗi e duɗe Qur’aana ceertuɗe, sukaaɓe rentuɓe njiidi miijo, kawriti e yiɗde rentude, caggal won ko njanngi, wooda...

ƁURƊI YIYEEDE

ƁURƊI YIYEEDE