Kuutoragol ɗemɗe ngenndiije nder Suudu sarɗi

0
1361
Sih Sammba ina haala Pulaar to parlemaa
Sih Sammba ina haala Pulaar to parlemaa

Jokkorde pelle pine Pulaar, Sooninke e Wolof hono Fedde Ɓamtaare Pulaar e Muritani (FƁPM), Fedde muritaninaare Ɓamtaare Ɗemngal e Pinal Sooninke (AMPLCS), e Fedde Ɓamtaare Ɗemngal Wolof nder Muritani (APROLAWORIM) ina ndewindii no feewi duko faatungo e kuutoragol ɗemɗe nder Suudu Sarɗi (Asaambele). Nde tawnoo ko ɗe pelle-baafal gardiiɗe hare ngam keɓtingol timmungol ɗemɗe ngenndiije ɗee, rewrude e laawɗingol majje e kuutoragol majje nder denndaangal fannuuji nguurndam leydi ndii, alaa ko ɗe mbaawi so wonaa weltaade e ngal taaɓal mawngal, so naatgol pulaar, sooninke e wolof nder parlemaa, rewrude e pirgol mum en timmungol nder arab, walla pirgol arab feewde e majje.

Kono tan, Jokkorde ndee ina yawi ngolɗoo naatnugol ɗemɗe ngenndiije e parlemaa hee sibu ko arab tan firetee e majje walla ɗe piree e  arab. ،Kono firo woodani hakkunde pulaar e sooninke e wolof. Yanti heen, binndaaɗe depiteeji ɗii ngollortoo ɗee mbinndaa tan ko e arab e farayse. Ɗeen binndaaɗe kala ina poti fireede e nder ɗemɗe ngenndiije ɗee kala.

E min mbasiyoo Yiilirde Suudu sarɗi ngenndi ndee, nde ooñtata ko yaaccii ko ooñii heen koo fof, ngam rokkude naatnugol ɗee ɗemɗe e nduu Suudu hormundu faayiida. Amin ciftina ndu kadi, so tawii kuutoragol ɗemɗe ngenndiije ɗee waɗiraa ko rokkude denndaangal wootooɓe muritaninaaɓe hakke faamde jeewte baɗeteeɗe e suudu sarɗi nduu, ina himmi kadi ɗeen ɗemɗe mbaɗta huutoreede e tele parlemaa hee.

Ko ɓuri ɗuum boom, ɓayri ko depiteeji men tedduɗi ɗii lelnata laabi sariya, alaa ko haɗi ɗi sakkitde sariyaaji laawɗinooji ɗemɗe men ngenndiije pulaar, sooninke e wolof, kam e naattingol mum en nder tippudi nehdi e jaŋde ngam gaddanaade ɓiɓɓe leydi ndii fof hakke waawde ɓamtaade e timmal, tawi ko e ɗooftaare keewal eddaaji ngenndi ndii.

Nuwaasoot, ñalnde 08/02/2020

Yiilirde Jokkorde ndee

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa