Nguurndam annabi Ayuuba Sabri (2)

2
3295
Daarti annabaaɓe
Daarti annabaaɓe

Kanko annabi Ayyuuba, nde ɓe ngoɗɗitinaa wuro ngo ɓe ngonnoo ngoo, baasal kadi ɓeydii heƴde e maɓɓe, ngam annabi Ayuuba heyɗii no feewi caggal ɗuum, kanko Rahmata o waɗti ko taƴde e leeɓi sukundu makko, o yeeya ɗum, ko heen ɓe ndañata ko ɓe ñaami, ndeke annabi Ayyuuba tinaani ko o waɗata koo haa waɗi dumunna gooto annabi Ayyuuba noddi Rahmata, o wiyi ɗum : aan kam, hol to keɓ-ɗaa ko aɗa ñamnina en ? Rahmata haalani mo ko waɗata, ndeen annabi Ayyuuba nanii ndeen daande tan, o woyi bojji muusɗi sanne, caggal ɗuum, o hamdinii, o deƴƴi, o jokki  muñal makko.

Hono Wahaab  bun man Mbayi wiyi : hono Ibliis kuɗaaɗo oo waylorii Rahmata jom annabi Ayyuuba, o ari e mum omo nanndikinii e Doktoor cafroowo, o wiyi ɗum : miin ko mi Doktoor mbiɗo anndi jooni koyɗe jom galle maa ɗee ina leppi, ellee ko ndiyam rufi heen ? Rahmata wiyi : ko goonga. O wiyi : miin mbiɗo waawi safrude mo nguun ɗoon ñawu, kono ko e dow nanondiral.  Rahmata wiyi mo : holi ngaal nanondiral ? Ibliis wiyi : o hirsa huunde tawa o innataa geno, so ɗuum ɓennii mi addana mo sanngara, so o yarii ɗum tan,  ma o sellu weŋ. Jooni noon yah haalan ɗum jom galle maa, so o jaɓii ɗuum, ngaraa kaalanaa mi. Rahmata ummii fayi to galle mum en, nde o yetti o haalani ɗum annabi Ayyuuba (JKM), annabi Ayyuuba wiyi mo : deweteeɗo alaa so wonaa geno gooto mo alaa denndidiiɗo ; aan, kawru-ɗaa ko e Ibliis kuɗaaɗo oo, aan noon mi woondii so tawii mi sellii e rafi am mo ngonndu-mi oo, maa mi fiye teemedere ɓoggol. Annabi Ayyuuba tikkani Rahmata ɗeen balɗe seeɗaa, ngam ina anndi hay sinno o haaltanaani ɗum Ibliis, geno maa sellin ñawu nguu. Nde Annabi Ayyuuba gayni haalde tan, o woyi o wiyi : eehey maa joomi am, nganndaa dee ɗo ngon-mi ɗoo, mi alaa ɓerɗe ɗiɗi so wonaa e nder weleede ma, ko wonaa e belaaɗe am, heddii tan jooni ko mi ñaamataa, mi yarataa jooni  kam, mbiɗo naamndi maa, holi fof bakkaat mo nanngir-ɗaa mi haa mbay-mi nih ? Nde o joofni tan, geno lonngini mo wiyi mo : eehey maa Ayyuuba ! Aan kam ñawu ngu ngonndu-ɗaa nguu, mbaɗ-ɗaa njoorto maa ko e am walla mbaɗ-ɗaa ɗum ko e njoorta maa ? Geno kadi lonngini mo ɗum laawol ɗiɗmol wiyi  mo : sinno wonaano mi waɗii les leeɓol ngoɗngol e ɓalndu maa muñal, tawatnoo ɓalndu maa fof hujjitii muuseeki.

Hono biyateeɗo Kisaayi wiyi : ɗeeɗoo geɗe fof baɗɗe gilɗi ina keddii e nder ɓalndu Annabi Ayyuuba, heddii hankadi gilɗi ɗii ina nguɗa e nder ɓalndu makko haa ɗi njettii ɗemngal annabi Ayyuuba, ko ndeen noon o huli no feewi. E ngaan saanga o wiyi e nder Ɓuraana tedduɗo oo : “Ayyuuba tuma nde noddi jommum, miin dee heɓii kam lor etee ko aan woni jurmotooɗo yurmotooɓe (83) min njaabi wonande mo, min kuuñtani mo lor makko e ko wonnoo heen fof, min ngartirani mo ɓesngu makko ina ngonndi e yurmeende ummoriinde e amen, ngam ciftorgol ɓeen rewooɓe (84)» simoore annabaaɓe, kaawise : (83—84).

Caggal ɗuum, hono Sadi wiyi e nder wiɗto mum : nde annabi Ayyuuba wiyi : joomi am, lor dee memii kam, Geno anndini mo kanko ne o yoɓii ngam ɗooftaade geno, ɗoon e ɗoon geno toowɗo Oo neli Jibriil, (JKM) feewde e annabi Ayyuuba ina addani ɗum ɓesnoore wootere ina wiyee rummaan ummoriinde to aljannaaji – o tawi omo woni e nder lobbudu waɗdi, Annabi Ayyuuba  wiyi ɗum : holi aan maccuɗo geno moƴƴo, a yejjitaama gila musiɗɓe e sehilaaɓe mbaɗti dogde mi ? Jibril (JKM) ɓadtii mo, ƴetti Rummaan oo totti mo. Ndeen o ñaamii Rummaan oo tan, haa yettii nder reedu makko, denndaangal ko muusatnoo mo yalti e ɓalndu makko haa laaɓi cer. Jibril heɓɓitii wiyi mo : eehey maa Ayyuuba ummo. O wiyi : hol no ummortoo-mi tawa oo bone bonɗo ina heddii e am ? Jibriil (JKM) nanngi e junngo makko ñaamo, ummini mo, yahdi e makko ko ina tolnoo e sappo e ɗiɗi taaɓal woppiti mo, wiyi mo : ñekku ! O ñekki. O wiyi mo, ñekkir koyngal maa nanal ngal ! Annabi Ayyuuba ñekkiri koyngal mum nanal, nde o dartii tan haa sewnde ndiyam feeñani mo yeeso makko, etee sewnde ndee ina waɗi ndiyam ɓuuɓɗam. Jibril wiyi mo : ɓuuɓto e sewnde ngummo-ɗaa e nguleeki, njaraa heen kadi. O ɓuuɓtii heen o yari heen. Ndeen o ɓuuɓtiima heen o yarii heen, ko ɗoon o yiytii ngoraagu makko e neɗɗagu makko timmungu e mbaadi makko e ɓalndu makko timmundu, ɓalndu makko waɗti jalbude. Caggal ɗuum, Jibril (JKM) addani mo wutte e tenngaade ummoraade e aljanna, o ɓoorni. Caggal ɗuum, Annabi Ayyuuba juuli darɗe ɗiɗi hamndinii, o yetti geno jom baawɗe e ɓure mum e moƴƴere mum.

Hono winndiyanke Sadi wiyi : ñalnde Annabi Ayyuuba ɓuuɓtii e sewnde haa selli ndee, ñalnde heen ko ñalngu njalbungu. E oon tuma, Raamata alaa ɗoon ngam koko ɗaɓɓoynoo geɗe no annabi Ayyuba selliri, cellal ngal waɗi ko caggal makko. Nde o ɗaɓɓoyi safaara annabi Ayyuuba ndee kanko Raamata, o hawri toon e Ibliis ina jogii mbaadi gorko timmuɗo falii mo ngam ina anndi annabi Ayyuba sellii, kono Raamata o anndaa ɗuum. Ibliis wiyi Raamata : aan kam mande ceertataa e ndee tiiɗnaare mawnde e ndee tampere ? Aɗa luyluyta tan e bone oo gorko mo jogoraani sellude, etee wiy maa kadi so sellii maa fiye deemedere ɓoggol. Raamata ndaaraani mo nih. O rewi e mum omo haala, kañum ne yeeƴaaki mo, ina ɓeydii yaha ɗuurnaade mo haa yettii ɗo ɗalnoo annabi Ayyuuba ɗoo yiyaani ɗum, Annabi Ayyuuba kañum ne nanii daande makko yiyaani mo. Raamata woni e wiyde,  aan kam ! Kori ngayeeji ladde ñaamaani ma ? Annabi Ayyuba kañum ne woni e eewnaade mo, Raamata nani daande makko abbii e makko. Annabi ina ara, Raamata ko nih woni haa ɓe njettondiri. Raamata yiyii ko o ɓoornii koo ɗesi faaytude mo, ɗesi hulde. O wiyi  Raamata : mate ko a paaytuɗo mi ? Raamata wiyi : ahaa kay, ko mi ɗesɗo faaytude ma. Annabi wiyi mo : aɗa anndi Ayyuuba ? Raamata ndaari mo no feewi mbaadi makko arti e mum. Raamata wiyi mo : aɗa nanndi e Ayyuuba. Annabi Ayyuuba wiyi : Wallaahi, ko miin tigi woni Ayyuuba mo ngannduno-ɗaa oo. Waɗi noon nde o ɗaɓɓanoyta Annabi safaara ndee o ɗaccunoo ɗum ko ina lelii ngam ñawu mbonngu, dillataa daalataa, gilɗi ina njalta e ɓalndu mum, o artii o tawii ina wayi no jam. Annabi Ayyuuba wiyi Raamata : nde njaltu-ɗaa ñalnde ndeen (ñanndeen), a ruŋti tan Jibril jippii ɗo am ɗoo ina addani mi moƴƴere geno toowɗo Oo, rokkiti mi cellal am haa timmi e yamiroore geno. Raamata diwi maɓɓii e makko. Caggal ɗuum Jibril (JKM) jippii holli mo galle makko, geno wuurtini ɓiɓɓe makko, jawdi makko, artiri nguura makko kala.

Hono Sadi wiyi : ndeen annabi sellii weŋ heɓtii cellal mum heddi hankadi omo wondi e ngaanuuma ngam o woondiino so tawii o yiyondirii e Raamata koo piyoowo ɗum deemedere ɓoggol, etee o ñaamtataa woondoore makko. Ɗuum haaɓnii mo e nder ɓernde makko ko tagi Jibril jippaade e makko ngam hollude mo no o waɗata haa o seerta e ndee woondoore. Jibril wiyi mo : ƴettu loocon cewkon  ndenndinaa ɗum en haa timma teemedere piyaa ɗum Raamata laawol gootol, certaa e caɗeele woodnoore ndee. Caggal ɗuum, Ayyuuba waɗi ɗuum. Ko nih o seertiri e woondoore ndee. Hono Sadi wiyi : ko nih woni Ayyuuba jokki e nguurndam mum mbelɗam kam e ɓesngu mum, haa o ruttii e joom makko omo yahra e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati. Won wiyɓe kadi o heɓii duuɓi deemedere. Ko geno tan anndi. Kono o ubbaa ko nokku ina wiyee Hawraan. Yummakko noon ina laatii ko ɓii annabi Luuɗu (JKM), caggal ɗuum, ndeen maayii hankadi ɓiɓɓe makko lomtii njokki jihaadi e dewe geno jom baawɗe Oo, ɓurɗo e maɓɓe mawnude ko Hawaamiil, e oon ɗoon yonta ɓe njoginoo ko laamɗo gooto ina wiyee Laam, ɓii Daam ko e laamɓe Saam o jeyaa.

 Joob Jibril muusaa

Tel:        00 222 46 56 51 10

Whatsapp :        00 222 34 46 64 47

2 JOWE

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.