Kayhayɗi : hulɓinii, yurminii

0
1228
Mayram e Jeynaba
Mayram e Jeynaba

E kaawisaaji kulɓiniiɗi, ɗi Allah holli jiyaaɓe mum ñande 8 haa 10 settaamburu e nder wuro kayhayɗi e taariindi mum. Fuɗɗii ko hedde feccere jamma jeetati oo jofi jeenay tawi ƴiiwoonde ina feŋi. E nder leegal  Tantaaji ngal, e wiyde tawanooɓe no ɗum yahri, ko ceemeedo tokooso biyeteejo Jeynaba Sammba  deentunooɗo jinnaaɗo mum gorko dafaaɗo cellal. O ummii e nder toɓannde hee ngam yaade taarorde. O udditi damal njamndi ɓilingal hakkunde huɓeere ndee e taarodde ndee, ko ɗoon o tawaa omo lelii. Banndiraaɓe adinooɓe e makko ɓee nawi mo opitaal, doktoreeɓe mbiyi o ardaani e wonki. Nii woni o mooftaa e morgo, waktu wirwirnde suɓaa ñande sappo 10:30 mbele ummotooɓe e gure goɗɗuɗe kawra heen. Ngoon wulaango yettoyiima Ari-funnda, wuro heedngo bannge fuɗnaange worgo Kayhayɗi, yolnde hakkunde majje tolnii ko e kilooji joy. Ko toon Mayram miñiiko resaa.

Ndeen wulaango ngoo yettiima ɗum kañum e jom galle mum ndogi ngari ngam renndude e galle oo sunaare. Ɓe ngoni ɗoon haa ñawli, ɓe kawri yo jom galle oo hoot reentoyaa cukalon kon ɓaadi ko ndunngu. Haa wirwirnde yonta, ara hawra heen. Oon hooti e waktu mo woɗɗaani midi pawɗo seeɗa. Hedde tiisubaar kanko Mayram oo,  o fayi e baafal  njamndi ɗo mawniraaɗo oo yaltirnoo ngam faade taarorde ɗoo ngam uddude baafal ngal. E baawɗe Allah ko ɗoon tan o tawaa kanko ne omo darii omo takkii e baafal, o aldaa e fittaandu. O nawaa kanko ne o mooftaa haa waktu oo heedi kamɓe ɗiɗo fof ɓe mbirnidaa e waktu hee gooto e nder genaale Kayhayɗi, ñande alkamiisa 10 settaamburu.

Kulol, kaawis e njurum maa cikkaa wuro ngoo meeɗaa maayreede allah e no ɗum wayi yurminaade e hulɓinaade. Maayde Mayram ndee noon ɗesii laɓɓitinde maayde Jeynaba ndee. Sabu kanko o tawaa ko omo takkii e baafal njamndi.

Ndeke ngaal baafal ɓoggol kuuraa ina sara mum. Hakke no baafal ngal udditortoo nii ŋaaccal ina e ɓoggol ngol kadi ko e saanga keccol. Kanko kam laaɓii cer ko kuuraa yooɓii mo. Hakkillaaji noon ndogii e miijaade ko ɗuum foti wonde sabaabu maayde mawniraaɗo oo, ɓaadi kañum nii yaltunoo ko e sahaa toɓannde. Ko waawi heen wonde fof, Allah siftinii en hoore mum e nawrude ɓee ɗiɗo no heewaano yiyreede. Kono seeremɓe muññitii, mbaajiima no feewi nde yimɓe nduttotoo e tuubande Allah.

E wiyde Jaaynde AMI, Laamu nguu ne dariima heen darnde mawnde.Tuma nde Waali diiwaan Gorgol, Ahmedna Ould Sidibe, ari ñande aljuma 11 lewru nduu yettinde  duwaawu e innde laamɗo leydi ndii Muhammed Seek Al Gaswaani. O rokkori galle oo miliyoŋ Ugiyya kiiɗɗo oo, e innde oon ngam muññitde ɓesngu nguu. Mawɗo galle oo ne weltiima e ngaal gollal kolliroowal wonde ko leydi ndii fof renndi e mum sunaare dañi ndee. Yo Allah yurmo ɓe, yaafoo ɓe. Enen ne o rokka en no muñir-ɗen. Ina ñaagaa noon nde yimɓe ɓee ɓeydatoo reentaade kuuraaji ɗii e saanga toɓannde walla e keccol.

Daawuuda Sammba Ndonngo

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.