Kayhayɗi : hulɓinii, yurminii

0
890
Mayram e Jeynaba
Mayram e Jeynaba

E kaawisaaji kulɓiniiɗi, ɗi Allah holli jiyaaɓe mum ñande 8 haa 10 settaamburu e nder wuro kayhayɗi e taariindi mum. Fuɗɗii ko hedde feccere jamma jeetati oo jofi jeenay tawi ƴiiwoonde ina feŋi. E nder leegal  Tantaaji ngal, e wiyde tawanooɓe no ɗum yahri, ko ceemeedo tokooso biyeteejo Jeynaba Sammba  deentunooɗo jinnaaɗo mum gorko dafaaɗo cellal. O ummii e nder toɓannde hee ngam yaade taarorde. O udditi damal njamndi ɓilingal hakkunde huɓeere ndee e taarodde ndee, ko ɗoon o tawaa omo lelii. Banndiraaɓe adinooɓe e makko ɓee nawi mo opitaal, doktoreeɓe mbiyi o ardaani e wonki. Nii woni o mooftaa e morgo, waktu wirwirnde suɓaa ñande sappo 10:30 mbele ummotooɓe e gure goɗɗuɗe kawra heen. Ngoon wulaango yettoyiima Ari-funnda, wuro heedngo bannge fuɗnaange worgo Kayhayɗi, yolnde hakkunde majje tolnii ko e kilooji joy. Ko toon Mayram miñiiko resaa.

Ndeen wulaango ngoo yettiima ɗum kañum e jom galle mum ndogi ngari ngam renndude e galle oo sunaare. Ɓe ngoni ɗoon haa ñawli, ɓe kawri yo jom galle oo hoot reentoyaa cukalon kon ɓaadi ko ndunngu. Haa wirwirnde yonta, ara hawra heen. Oon hooti e waktu mo woɗɗaani midi pawɗo seeɗa. Hedde tiisubaar kanko Mayram oo,  o fayi e baafal  njamndi ɗo mawniraaɗo oo yaltirnoo ngam faade taarorde ɗoo ngam uddude baafal ngal. E baawɗe Allah ko ɗoon tan o tawaa kanko ne omo darii omo takkii e baafal, o aldaa e fittaandu. O nawaa kanko ne o mooftaa haa waktu oo heedi kamɓe ɗiɗo fof ɓe mbirnidaa e waktu hee gooto e nder genaale Kayhayɗi, ñande alkamiisa 10 settaamburu.

Kulol, kaawis e njurum maa cikkaa wuro ngoo meeɗaa maayreede allah e no ɗum wayi yurminaade e hulɓinaade. Maayde Mayram ndee noon ɗesii laɓɓitinde maayde Jeynaba ndee. Sabu kanko o tawaa ko omo takkii e baafal njamndi.

Ndeke ngaal baafal ɓoggol kuuraa ina sara mum. Hakke no baafal ngal udditortoo nii ŋaaccal ina e ɓoggol ngol kadi ko e saanga keccol. Kanko kam laaɓii cer ko kuuraa yooɓii mo. Hakkillaaji noon ndogii e miijaade ko ɗuum foti wonde sabaabu maayde mawniraaɗo oo, ɓaadi kañum nii yaltunoo ko e sahaa toɓannde. Ko waawi heen wonde fof, Allah siftinii en hoore mum e nawrude ɓee ɗiɗo no heewaano yiyreede. Kono seeremɓe muññitii, mbaajiima no feewi nde yimɓe nduttotoo e tuubande Allah.

E wiyde Jaaynde AMI, Laamu nguu ne dariima heen darnde mawnde.Tuma nde Waali diiwaan Gorgol, Ahmedna Ould Sidibe, ari ñande aljuma 11 lewru nduu yettinde  duwaawu e innde laamɗo leydi ndii Muhammed Seek Al Gaswaani. O rokkori galle oo miliyoŋ Ugiyya kiiɗɗo oo, e innde oon ngam muññitde ɓesngu nguu. Mawɗo galle oo ne weltiima e ngaal gollal kolliroowal wonde ko leydi ndii fof renndi e mum sunaare dañi ndee. Yo Allah yurmo ɓe, yaafoo ɓe. Enen ne o rokka en no muñir-ɗen. Ina ñaagaa noon nde yimɓe ɓee ɓeydatoo reentaade kuuraaji ɗii e saanga toɓannde walla e keccol.

Daawuuda Sammba Ndonngo

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa