Abdullaay Wad waawi mbonka

0
2117

Ɗum wonaa bulet e Abdullaay Wad. Haalde ɓutta walla mbonka. Kono hay gooto meeɗaa miijaade omo waawi yettaade ɗo o yettii Makki Sal ɗoo, so wiccude ɗum mbonɗam e haalde coofka ka yooɗaani e hunuko neɗɗo baawɗo wonde fof, alaa ko haali mawɗo saka nayeejo, saka kadi dokkanooɗo teddungal ardaade leydi no diidorinoo. Kono, haal pulaar ina mbiya « hoto ƴeew ñiŋaaɗo, ƴeew ñiŋoowo » nde tawnoo haala mbonka, ina hasii yaltata ko e hunuko luuɓko.

Hol ko Abdullaay Wad haali kadi ? Abdullaay Wad wiyi wonde Makki Sal « ummii ko e jiyaaɓe. Ɓe njaltina wuro maɓɓe sibu ko ɓe sukñaaɓe. Ɓe ñaamatnoo ko sukaaɓe. Ɓe koɗoyi ladde. Caggal ɗum ɓe ngartiri seeɗa seeɗa. So cukalel bonii nehdi maa nan jangtawol duhagol baaba mum. So wonaano golle makko ma o wuur haa o maaya o nantaani ɗuum. Yo o naw am tirbinaal. Jeyɓe jiknaaɓe Makki Sal ɓee ina ɗaa ina nguuri. Yimɓe mbaawaa jokkude e suuɗde goonga. Hay gooto waawaa faamde ngalɗoo bonneedaagal Makki Sal. Alaa e sago o dartinee ; ko doole paddotoo doole. O waawaa woppireede nii tan. Miin dey mi jaɓataa ; onon senegaalnaaɓe noon, so oɗon mbaawi woppirde mo nii, ko haaju mon, miin dey mi waawaa.  Mi woppataa abada o wona dow am, ɓiyam jaɓataa abada o wona dow mum. Ko njiɗ-ɗon ? En njiɗaano yettodaade e makko ɗoo. So o jokkii tan, mi jokkat   Mi woppataa mo abada. Mi jaɓataa abada o wona dow am. Kariim jaɓataa abada o wona dow mum ! »

Ko tesketee heen, ko konngol battanol « Kariim jaɓataa… ! ». Abdullaay Wad alaa fof no waɗaani mbele ɓiyum ina woppee. Ɓiyiiɗo noon ko cokaaɗo, ko e ñaawoore woni sibu ko tuumaaɗo forlude jawdi laamu. Kono, eɗen mbaawi wiyde « kala ko maayi e raddo ko jaawngal difii » firo mum ko « kala bone keɓtiiɗo ɓiyiiko, ko kanko saabii ! ». Waɗi noon, ko kanko ƴetti ɓiyiiko, o halfini ɗum kam tan gooto, ko yimɓe njoyo potnoo halfineede e nder laamu makko, tawi oon na hawaa e woote gardagol meeri Ndakaaru. O yawnoraa ɗum o wiyi omo wayla doosɗe leydi, ɗum fof ngam weertande ɗum jappeere laamu. So wonaano pellital senegaalnaaɓe, laamu senegaal wontatnoo ko ronaa ronti. E ɗemngal makko kadi kanko Abdullaay Wad, « Kariimu ko karallo ko faati e takndugol ko faati e kaalis jiiɓingol ». Ndeke kala ko ina fota tuumde neɗɗo, o fawi ɗum ɓiyiiko, gila to golle haa to haala.

So artii e konnguɗi cewɗi, walla haala taƴ-enɗamaagal, ɗum wonaa go’o e Abdullaay Wad. E woote gardagol Senegaal e hitaande 2012, to Maatam o haalii toon haala ceerndoowo leƴƴi, o gijii fuutankooɓe to Podoor e Maatam e Cees e Tiwaawoon wonde so ngootanii Makki, ko o keɓtoowo denndaangal eɓɓaaɗe baɗanooɗe e nokkuuji mum en.

O etinooma kadi seerndude pelle diine haa ko ɓeen mbaɗti werlaade mo konnguɗi yo o wallit yimɓe e deeƴre. Yeru, e ɗeen woote goote 2012, ceerno gooto wiyi mo « seernaaɓe ina nduwanoo on, ina ɗaɓɓira on gollanaade nafoore leydi ndii, kaaɗon e sariya, ndaranoɗon jam e deeƴre ». Ceerno goɗɗo kadi wiyiino e ko ɓooyaani koo « Jooni ko Makki Sal woni persidaa Sengaalnaaɓe fof, ko aldaa e paltoor. Oɗon mbaawi artude e leydi mon, kono mballee en e deeƴre…».

Kono kay yimɓe fof ina nganndi, Abdullaay Wad ko « neɗɗo ko kesi mum kaɗi kiiɗɗi mum haaleede ». Mawɗo kadi fotaani « ŋatde waare e ŋata gacce ». Heddanii en tan ko ñaagaade Alla nde rokkata en battane moƴƴe, ngonen mawɓe malaaɓe.

Muttaar