Njoftiigu « feccere »

0
2608

 

Gorko jaljallo gooto, yoftorii ceerseero mum feere aniinde. Ndeen feere ko ƴeftude kala ko ɓe paggodinoo, fecca ɗum hakkunde.

Ndeen debbo oo ñaagiima mo daande mum, o seeri ɗum, caggal dewgal duuɓi 12. Kono, nde tawnoo mette ɗee ina ngoɗɗoyi e makko no feewi, o woondi wonde maa o waɗ oon ko yimɓe fof kaaltoyta.

O waɗii ko o sappinoo, sibu sinno wonaano o yettima faandaare makko, jaaynde Pulaar wonnde gaa e Muritani, ƴettittaano ko kewnoo too to Almaañ, hakkunde almaañnaaɓe, debbo e gorko. Kanko gorko oo, o felliti mbiy-ɗen waɗde “feccere yimɓe” : feccude hakkunde ter kala ko ɓe paggodinoo : o ƴetti riis makko, o fecci portaabe hakkunde, o fecci leece maɓɓe hakkunde, o fecci siisuuji hakkunde, o fecci oto maɓɓe hakkunde, o fecci ordinateer maɓɓe hakkunde… Pecce makko ɗee, o waɗi jeeyngal nder internet, omo yeeya ɗum en, kala “cokluɗo feccere oto walla feccere telefoŋ yo jokkondir e makko. O winndi e hello ngoo “a jaaraama Laura e ɗiiɗoo duuɓi 12 belɗi ! Aɗa haandi noon e feccere”. Iih, o yoftaaki ?