To Niiseer, hay gooto suusaa ɗaɓɓude “manndaa tataɓo”

0
2517

Ko Alla seerndi yimɓe fotndaani, seerndi leyɗeele nanndinaani ! Ƴeew tan hakkunde Muritani e Niiseer no mbayi ɓallondirde, e no darɗe ardiiɓe ɗum en mbayi weeyondirde ! To Niiseer, kala nodduɗo e manndaa tataɓo, ñaawoore fawa e mum junngo, to Muritani, noddooɓe e manndaa tataɓo, mbeertantee ko leeso e yeeso.

Ko waɗi en wiyde noon ? Waɗi en wiyde noon, ko ñalnde aljumaa 8 suwee ñaawoore yimɓe ɗiɗo wiynooɓe yo Muhammadu Isufu, hooreejo leydi Niiseer yo ɗaɓɓu manndaa tataɓo, udditii to ñaawirde Sinndeer (Zinder). Ɓeen yimɓe ɗiɗo mbiyetee ko Salisu Barahim e Isufu Brah. Ñaawoore leydi ndii yooɓtorii ɓe ko « haala kaɗaaka ngam waɗde moojobere ngam firtude doosgal leydi ». Nde ɓe naamnaa hol ko waɗi ɓe waɗde ngoo noddaango, ɓe njaabii « ko min … weltiiɓe e golle Muhammadu Isufu e ɗii duuɓi jeetati ».

Wonande Muhamed Basum gardiiɗo Parti laamiiɗo oo (PNDS) : « manndaa tataɓo e leydi Niiseer firti ko kuudetaa. Parti amen yiɗi ko deeƴre leydi ndii e jahral mum yeeso ».

Ɗum dee jiidaa e UPR mo nganndu-ɗaa ko ardiiɓe mum noddata Abdel Asiis yo waɗ manndaa tataɓo ! E nder Muritani dee, wonaa tan yimɓe mehɓe yahooɓe e mbedda noddata e manndaa tataɓo, ko jaagorɗe, ko depiteeji, ko taariiɓe laamɗo oo, yimɓe ɓurɓe ɓadtaade ɗum, ko almameeɓe e annduɓe diine, nduñata hooreejo leydi oo ɗaɓɓude manndaa tataɓo, e yaɓɓude doosgal leydi, e waɗde kuudetaa e ñaamtude woondoore mum. Tee, ɗuum, alaa ko wontata ɓe so wonaa jam e ɓeydaade teddineede. Hooreejo leydi oo jaɓɓiima ɓe cili keewɗi e damal galle laamorɗo oo, salmini ɓe, semmbini ɓe. Ɗumɗoo ina holliti wonde « noddooɓe Muhammed wul Abdel Asiis yo yaɓɓugol doosgal leydi ndii, kulaani ñaaweede saka faweede kuugal ».

En takkaani hay gooto, sibu :

l ñalnde 19 sulyee 2018 ndee tan, jooɓnaaɗo konngol guwarnama Muritani wiyi “kala wiyooɓe hooreejo leydi ko jahoowo ɗoo e lebbi 10 haa 11, ngoni ko e ruuytude”.

– Haa e ko sakkitii koo, ñalnde 17 sulyee 2018, nde Muhammed Abdel Asiis yahi Ɓoggee udditde jolal ndema, o jaɓɓoraa ko leppi ɗo winndaa « Eey manndaa tataɓo ». Ine wiyee nii wonde toppitiiɓe kisal jaɓɓungal ngal ceŋtii kala lefol ngol haalaani kaan haala. Eɗen nganndi kam, so tawiino o welaaka ɗuum, hay neɗɗo UPR gooto suusaa weeynude ɗiin leppi.

– Ñalnde alarba 3 mee 2018, hooreejo leydi ndii bismiima annduɓe diine to galle mum, ɓeen ɗaɓɓiri mo nde o « heddotoo e laamu caggal 2019 ».

– Ñalnde 2 mars 2018 o bismiima kadi mawɗo petisiyoŋ « miliyoŋ siñaatiir ngam manndaa tataɓo », hono Ahmedu wul Iyahi. Nde oon yalti, wiyi « mi ɗaɓɓirii hooreejo leydi oo yo waylu doosgal leydi ndii mbele ina waawa heddaade e laamu ».

– Ñalnde 26 feebariyee 2018, won depiteeji leydi ndii tawtoraa joɗnde yeeso galle laamorɗo leydi oo ngam ɗaɓɓude e hooreejo leydi oo nde heddotoo e laamu.  Ina jeyaa heen depitee biyeteeɗo Muhammed Faal wul Iisaa.  Tawi ñalnde 23 feebariyee ndee, ñalnde o artata Biriksel to o yahnoo batu, kanko hooreejo leydi oo, o yaltii e oto makko ngam salminde arnooɓe ɗaɓɓirde mo hono ɗuum kadi.

– Ñalnde talaata 2 feebariyee 2018 depitee biyeteeɗo Kaliil wul Teyib noddii hooreejo oo nde ɗaɓɓata manndaa tataɓo. Ɗuum waɗnoo ko e hiraande UPR yuɓɓinannoo depiteeji mum.

– Ñalnde 10 sulyee 2017, ko mawɗo hilifaaɓe oo e hoore mum, hono Yahyaa wul Hademiin, hucciti e yimɓe teheende Buraat (nder diiwaan Barakna) wiyi ɗum en : « oɗon njogii hakke ɗaɓɓande laamu hannde nguu manndaa tataɓo, waasa woppude on, ngam joofnude golle fuɗɗii ɗee ».

– E joɗnde “jalog” jooɗinoonde 29 settaambar 2016 haa 20 oktoobar 2016 hoohooɓe UPR kaɓaama mbele joɗnde ndee ina ɗaɓɓana hooreejo leydi oo manndaa tataɓo, kono yoga e partiiji tawtoranooɗi kaaldigal ngal mbiyi ɓe « yo ɓe kaakto ɓe ngubba ». Ina sikkaa ko ɗuum wonnoo faandaare oon “jalog”.

– E lewru abriil 2016 jimoowo ina wiyee Deey wul Amar Tiisit waɗii jimol ɗabbanoowel wul Abdel Asiis manndaa tataɓo. Ko jiidaa e haalaluuji keewɗi paatuɗi e ɗuum ko adii ndeen…

Kono, hooreejo leydi oo wiyii, e haala mum e Jeune Afrique ñalnde 25 feebariyee  2018, wonde  ine “ ɗooftii doosgal leydi ndii dottungal manndaaji hooreejo leydi e manndaaji ɗiɗi ”. Ko ɗuum kadi o wiyi ñalnde 1 sulyee 2018 e France 24, hay so tawii o ɓeydii heen wonde “ɗuum ko jeeyngal luulndo wonnoo, tee ngo ndañaani sago maggo”.

Ciftinen kadi, ñalnde 23 oktoobar 2016, Muhammed wul Abdel Asiis e hoore mum wiyiino wonde haala paatuka e manndaa tataɓo « deƴƴaama hankadi ». Ko ndeen o wiynoo so o yiɗiino ɗuum tan « o hulaani o hersaani » ɗaɓɓude baylugol kuule 26 e 28 doosgal leydi ndii. O siftini o meeɗii joñde (yowde) doosgal leydi ndii e kuudetaaji makko jawtuɗi ɗii. Kono oɗon nganndi “ fowru meeɗiino saddude kurus, kono ɓoti mbiyi koolaaki ”, Pulaar kadi wiyi “ anndude neɗɗo ɓuri heɗaade haala mum ”, ina gasa tawa damal “manndaa tataɓo uddiima” kono yo Alla daɗndu e peeje keddorɗe e laamu ɗe tuugaaki e nuunɗal e laaɓal.

Ko waawi heen wonde fof, sinno Abdel Asiis waɗnoo ko no Muhammadu Isufu waɗi nii tawatnoo cel waɗii ko ɓooyi !

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.