Interpol ittii inɗe Buuamatu e Debbaag e duttorgol mum

0
1264

“ Fenaande jogii tan ko koykon kon ƴeɓiri, kono alaa dote ko jooɗorii ”

Interpol, hono Fedde polis hakkunde leyɗeele, momtii « laakngal nanngal » (manndaaji jaggugol winndereeji)  ngal Muritani feewnunoo e luulndiiɓe laamu mum ɗiɗo, hono Muhammed wul Buuamatu e Muhammed Debbaag. Ɗuum woni, ñalnde 19 oktoobar ndee,  Goomu horo fedde ndee momtii e duttorgol (fiisiyee) mum denndaangal kabaruuji paatuɗi e maɓɓe, sabu mum teskaade sakkii yamiroore nanngal ndee ko geɗe politik. Ɗumɗoo noon ko gacce mawɗe wonande laamu Muritani, sibu ɗuum firti ko ngu waɗatnoo e duuɓi cakkitiiɗi ɗii kala, fuɗɗiima feeñande aduna oo, ko tooñanngeeji : gila e nanngal senaateer wul Ghadda, haa e tooñannge feewde e jaaynooɓe e hoohooɓe senndikaa. Ɗuum addani neɗɗo politik gooto wiyde “…kamɓe fof ɓe takkaama penaale, inɗe maɓɓe mbonnaama, penaale e takke ɗe meeɗaa yiyeede e leydi hee, gila e raddo fenaande laamu wul Taaya raddatnoo Flam en e kitaale 80-90. Sinno nuunɗal ina woodnoo e oo aduna, tawatnoo nde toppitiima ndee hafeere, nde weñcita nde. Kono ɗuum haɗataa nuunɗal won ɗo woodi. Ngal woni tan ko e nokkuuji goɗɗi. Ma a taw maa wood nde ngal yettii en ?”

Bouamatou
Bouamatou

Ko firti Interpol ?

Interpol ko dottere konngol engele ‘’International Police’’, woni Polis hakkunde leyɗeele. Ko ɗum njuɓɓudi winndere cosaandi ñalnde 7 settaambar 1923, kalfinaandi gollondiral hakkunde polisaaji leyɗeele.

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa