UNESCO dañii hooreejo keso

0
1869
Audrey Azoulay
Audrey Azoulay SG de l'UNESCO

UNESCO, hono njuɓɓudi Fedde Ngenndiije Dentuɗe kalfinaandi ko faati e nehdi e jaŋde e siyaas e pinal toɗɗanaama ñalnde aljumaa 13 oktoobar 2017 hooreejo keso, hono debbo faraysenaajo biyeteeɗo Audrey Azouley, meeɗnooɗo wonde jaagorgal Pinal nde François Hollande ardii Farayse ndee. Kanko Audrey o lomtotoo ko debbo bilgaarinaajo hono Irina Bokova gardinooɗo njuɓɓudi ndii duuɓi 4 jooni.

UNESCO ko njuɓɓudi karalleeri Fedde ngenndiije dentuɗe cosaandi ñalnde 16 noowammbar 1945, caggal bonanndeeji e warhooreeji wolde adunaare ɗiɗmere. Faandaare Unesco ko « wallitde ñiiɓnude jam e kisal tawa ina tiiɗtina, rewrude e e nehdi e jaŋde e ganndal e pinal, gollondiral leyɗeele ngam tabitinde kormagol ñuunɗal kuuɓtodinngol, kormagol laabi sariya kam e jojjanɗe aadee e wellitaare worworde wonande yimɓe fof, ko aldaa e paltoor leñol, maa njogoram, maa ɗemngal walla dewal, kormagol ngol Piɓondiral Fedde Ngenndiije heɓtinani denndaangal leƴƴi. »

Toɗɗegol Audrey Azouley noon hawri ko e jaltugol Israayiil e Dental dowlaaji Amerik njuɓɓudi ndii. Ɗee leyɗeele ɗiɗi ina njooɓtorii njuɓɓudi ndii ‘’añde Israayiil’’. Amerik habri jaltugol njuɓɓudi ndii ko ñalnde 12 oktoobar. E no ndi wiyri « ndee feere ko miijaande no feewi, tee ende feeñnini ngoƴa Dental dowlaaji Amerik wonande joowondiral ñamaale piye e nder Unesco, jojjugol mbayliigu luggu njuɓɓudi ndii, kam e heedi-heedaaji keewɗi luulndiiɗi Israayiil ». Amerik ko ko yownoo nii piye mum e Unesco gila 2011 caggal nde Palestiin yaɓaa e njuɓɓudi hee, tee ndi meeɗiino yaltude ndi hakkunde 1984 e 2003. Israayiil to bannge mum wiyi ko Amerik waɗii ko haani, tee ɗumɗoo ko fuɗɗoode yonta keso « ɗo kala baɗɗo paltoor feewde e Israayiil yiytata golle mum ko neeɓaani ». Paltoor joopaaɗo oo noon ko pellitgol Unesco waɗtude Al Khaliil (Hebron) e ngaluuji winndereeji, jeyi Palestiin. Ko ɗuum addannoo Israayiil laawaade haa usti piye mum e UNESCO laawol mum nayaɓol e ndee hitaande wootere. Emmanuel Nashon, winndiino oon sahaa e enternet wonde « daartol paayodinngol ɓesngu yahuud en fuɗɗorii ko Hebron. Penaale Unesco e penaale daartol mbaawaa ɗum waylude.»

Ɗum noon eɗen mbaawi wiyde wonde Audrey Azouley ina jogii golle !

Bookara Aamadu Bah

Woppu jaabawol

Winndu yowre maa
Winndu ɗoo innde maa